English version of this page

Studentstillinger på ISS

ISS utlyser studentstillinger tilknyttet alle sine studieprogrammer, både på bachelor og masternivå. 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) har fått en øremerket tildeling for opprettelse av studentjobber rettet mot læring og undervisningsaktiviteter for 2021.

ISS utlyser studentstillinger tilknyttet alle sine studieprogrammer, både på bachelor og masternivå. Type aktivitet, omfang, tidsperiode og kvalifikasjonskrav varierer blant de ulike oppdragene. Se det spesifikke oppdraget for nærmere informasjon. 

Vi ser etter deg som:

  • er aktiv student på UiO når oppdraget gjennomføres.
  • er godt kjent med ISS sine studieprogrammer og emner.
  • er engasjert og motivert til å bidra til et godt læringsmiljø ved ISS.

Alle oppdragene lønnes i lønnstrinn 40, per tiden kr 198,70. 

Søknadsprosessen foregår via nettskjema:

Søk på stilling

Ønsker du å søke på flere stillinger, kan du gjøre det via samme nettskjema ved å indikere prioritert rekkefølge. Det vil ikke være mulig å søke på flere enn tre stillinger. 

Søknadsfrist: 10.juni

Alle søkere blir bedt om karakterutskrift via lenke fra Vitnemålsportalen. De mest aktuelle søkere kan bli innkalt til en kort samtale. Rekrutteringsprosessen vil være ferdigstilt innen utgangen av juni. 

ISS gjør oppmerksom på at midlene kommer med følgende føringer fra sentralt hold:

  • De rekrutterte skal være aktive studenter på tidspunktet for avlønning i forhold til det spesifikke oppdraget.
  • Det skal legges til rette for at studenter skal kunne søke på jobbene ved åpen utlysning.
  • Midlene er øremerket til formålet og skal brukes i 2021. Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene rapportere på bruk og planlagt bruk innen 1. september 2021.

 

Studentundersøkelse om språk i undervisningen

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Prosjektet følger opp språkgruppas arbeid fra 2020. Et av forslagene i språkgruppas rapport var å gjøre en undersøkelse blant studentene. Vi vet lite om hvordan de opplever undervisning og vurderingsaktiviteter på engelsk.

Målet med prosjektet er å kartlegge studentenes erfaringer med ulike typer undervisningsaktiviteter på engelsk. Synes de det er krevende, uproblematisk eller stimulerende? Hvordan vurderer de sin egen evne til å snakke, forstå og lære på engelsk? Hvordan vurderer de forelesernes evner til å undervise på engelsk? Hvis engelsk er utfordrende, hva sliter de mest med? Med mer kunnskap om hvordan studentene opplever læring i et parallellspråklig miljø vil ISS, forhåpentligvis, få et bedre grunnlag for å utvikle et undervisningstilbud på både norsk og engelsk som ivaretar studentenes læring og behov på en best mulig måte.

Studentjobberne skal i samarbeid med Aaron Ponce utarbeide og gjennomføre en spørreundersøkelse blant studentene. Studentene skal få viktige erfaringer med design av spørreundersøkelser, planlegging og data innsamling og kjennskap til analytiske behov i samfunnsvitenskapelig arbeid.

Tidslinje: Juni: Utvikle spørreskjema og planlegge utsending

August/september: Sende ut spørreskjema, purre på svar.

Gjennomføre 3-4 fokusgruppeintervjuer.

Utarbeide enkel rapport.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

100 timer

Hvem kan søke / Who can apply

MA-studenter

Students to be recruited

2

Estimated hours per student

50

Kontaktperson / Contact person

Aaron Ponce

New course on Digital Methods: Support for syllabus development 

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

The graduate student will support the development of a new undergraduate course on digital methods. The tasks will include (i) collecting and reviewing syllabi from world-leading institutions on digital methods, (2) reviewing and testing software tools (e.g., for topic modeling) to be used in the class, (3) collecting and reviewing readings, and possibly (4) testing simple class exercises/assignments. The student will work closely with Bjørn Schiermer and Manjana Milkoreit in the course of the autumn semester. Candidates should ideally have some technical expertise and/or interest related to digital methods, such as basic programming skills (e.g., Python or R) or experience in using relevant software tools.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

8-10 hours/week over 12 weeks (100 hours in total)

Hvem kan søke / Who can apply

MA students

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

100

Kontaktperson / Contact person

Manjana Milkoreit

Data collection on introductory courses in demography

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

ISS is about to set up a course in introductory demography. For this, it would be very helpful to know more about how such courses at other institutions are set up. 

The student will
- contact course conveners at major research universities and obtain information on their course organization
- collect information on these courses and produce a document for comparisons
- search literature databases for specific contributions
- obtain various data sets for exercises in the new course (supervised by course conveners)

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

3 weeks

Hvem kan søke / Who can apply

MA students

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

100

Kontaktperson / Contact person

Torkild H Lyngstad

Studentassistenter for SOS1004

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

SOS1004 kombinerer forhåndsinnspilte forelesningsopptak og interaktive live-samlinger med studenter, med fokus på gruppediskusjoner og studentaktivitet. Ettersom det er rundt 250 studenter på kurset har jeg stort behov for to studentassistenter som kan bistå meg i å følge med på spørsmål i chatten og tilrettelegge for gode gruppediskusjoner i breakoutrooms.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

For hver av studentene: 12 samlinger a 75 minutter, altså 15 timer til sammen (+et par timers opplæring).

Hvem kan søke / Who can apply

BA/MA-studenter

Students to be recruited

2

Estimated hours per student

30

Kontaktperson / Contact person

Arnfinn H. Midtbøen

Øvingsoppgaver for SOSGEO1120

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Lage et stort antall oppgaver i Canvas (f.eks. quiz) med automatisk tilbakemelding for SOSGEO1120 (kvantitativ metode). Dette kan så benyttes i undervisningen våren 2021.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

150

Hvem kan søke / Who can apply

BA/MA-studenter

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

150

Kontaktperson / Contact person

Torbjørn Skardhamar

Undervisningsmateriell for SOS3090/SVLEP3090

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Rydde opp i undervisiningsmateriell

Finne frem til og tilrettelegge datasett

Lage relevante quizzer

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

2-3- uker

Hvem kan søke / Who can apply

MA-studenter

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

100

Kontaktperson / Contact person

Marianne Nordli Hansen

Bistand til kollokvier og arbeidsgrupper for SVLEP1000

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Vi har behov for to studentassistenter som deltar i flere undervisningssamlinger for introduksjonskurset i samfunnsfag for lektorstudenter, SVLEP1000. Les mer om emnet her: https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVLEP1000/.

Studentassistentene skal hjelpe nye studenter til å bli bedre kjent med faget og hverandre.

Arbeidet vil bestå av tilrettelegging av kollokvier/arbeidsgrupper i og utenfor undervisningen:

  • De skal fungere som studentstøtte og moderator i diskusjoner i arbeidsgruppene i undervisningen, men de skal også kunne være tilgjengelig på mail utenfor undervisningen.
  • De skal kunne bistå med enkel teknisk støtte for foreleser.
  • De skal kunne bistå med innspill til hvordan Canvasrommet kan forenkles.
  • Opplæring (ca 3 timer)

Alle studenter på BA-nivå eller MA-nivå kan søke. Det er en fordel å ha bakgrunn fra et av samfunnsfagene, eller lektorutdanningen i samfunnsfag (60 eller 80-gruppestudenter). 
 

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

50 timer per studentassistent fordelt over høstsemester

Hvem kan søke / Who can apply

BA- og MA studenter

Students to be recruited

2

Estimated hours per student

50

Kontaktperson / Contact person

Øyvind Wiborg

Visuell eksplorativ urbanisme - SGO2100

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Studentene skal lage filmer/videoer, som kan brukes i undervsiningen i SGO2100, vårsemesteret 2022 og senere. Det er viktig å vise eksempler og få studentene engasjert i utviklingen av byer og steder (både i et kritisk og konstruktivt perspektiv). Det gjør vi gjennom ekskursjoner, men det er tidskrevende og kostbart, så det å bruke film som er tilpasset undervisningen er veldig nyttig. Derfor ønsker jeg å starte opp dette prosjektet. Dette ønsker jeg at studentene skal gjøre:
1. I samarbeid med emneansvarlig (Per Gunnar Røe) velge ut case eller ""filmprosjekter"", som eksemplifiserer og utforsker viktige problemstillinger når det gjelder bærekraftig (sosialt- og miljømessig) byutvikling i Osloregionen (f.eks. i Hovinbyen og på Grønland/Tøyen), eller i andre byer (f.eks. Rjukan, som er en liten industriby preget av tilbakegang).
2. Utarbeide plan for filmprosjektene i samarbeid med, eller med veiledning eller råd fra, LINK/UiO. Planen bør beskrive opptakene, bruk av fortellerstemme, intervjuer, m.m.
3. Gjennomføre filmingen, redigere filmene og bearbeide dem, slik at de kan anvendes i undervisningen, både i forbindelse med forelesninger og i seminarer. Working hours Include preparation, interviews, recording and editing.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

Two students, 75 hours each

Hvem kan søke / Who can apply

BA/MA-studenter

Students to be recruited

2

Estimated hours per student

60

Kontaktperson / Contact person

Per Gunnar Røe        

GIS-klubb coordinator

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment


The GIS-klubb coordinator will function as a link between teachers in the GIS course and students who use GIS, not only those enrolled in SGO1910. 

GIS-klubben has a long tradition in the department as a student initiative. While GIS-klubben has been used a lot by SGO1910 students as an additional seminar, in which they have access to assistance and computers, there is a lack of mature students who want to take the initiative to run GIS-klubben in their spare time. It is also common that other students, including those who previously took SGO1910 course, were actively engaged in GIS-klubben. The group coordinator will therefore contribute to the promotion of GIS as a research method and cultivate the GIS-community of users at the faculty.

Tasks of the GIS-klubb coordinator will include recruiting students to the club, setting up regular meetings in the computer lab and inform members about GIS-related news and events in Oslo and beyond. The coordinator will also have responsibility for administrating and updating Facebook group GIS-klubben.

A more specific task is to arrange a social/academic event for students on annual GIS-day, which this year falls on November 17. These events have been taking place at UiO for many years until 2019. The last event was attended by around 20 students and 3 staff. It included presentations from alumni about using GIS professionally and a quiz with prizes. 

In addition, the GIS-klubb coordinator will provide teaching assistance in the course SGO1910 – Introduction to Geographical Information Systems (GIS). This includes primarily supervision and assistance with student group projects during the group project seminars (3 meetings for 2 groups = 6 seminars), where more supervision is required, especially in the context of hybrid teaching mode. This person could also be a back-up seminar assistant for regular seminars, in case any of the seminar leaders or assistants could not attend. In addition, he/she will support the teaching staff with course preparation, communication on canvas, etc.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

4 hours per week for 16 weeks

Hvem kan søke / Who can apply

BA/MA-studenter

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

75

Kontaktperson / Contact person

Marcin Sliwa

Undervisningsmateriale SGO3300

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Visuell utforming av power points for forelesningsrekke og annet undervisningsmateriale. 

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

40 timer i løpet av høsten 2021

Hvem kan søke / Who can apply

BA/MA-studenter

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

40

Kontaktperson / Contact person

Hege Merete Knutsen

Student assistant for SGO2040 CityStudio Oslo

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

The task for the assistant will be threefold: 
- Be a mentor and work on course improvements
- Create communication materials
- Create learning opportunities for the broader CityStudio Oslo network

Course Improvements: 
The individual hired would act as a mentor to the 2021 CityStudio Oslo (SGO2040) students and assist them in navigating the project work and processes. This implies to participate in course sessions to provide feedback on project development, based on her/his experience. The assistant would meet with each group weekly during the project period of the course, and take part in supervision by course leaders to gain experience. The student assistant will then have a role in planning and improving the course in future years, and in creating connections between student groups (cohorts) and alumni. This will also be a learning experience for the student assistant.

Communications: 
The hired individual would assist CityStudio Oslo in documenting and creating communication materials, such as photos, video interviews and ‘a day at CityStudio Oslo’ video for dissemination and promotion activities (in media, webpages, social media, etc.). To achieve this, the student assistant would have to visit the course weekly. This role may also include presenting CityStudio Oslo in public arenas, university courses or City of Oslo meetings and events. An important outcome will be to document the activities and results of the course, for student recruitment and for dissemination of pedagogical models and results. Besides, the student assistant will gain experience in communication, including public speaking, in planning a dissemination strategy, and in developing projects. 

Network Learning Opportunities:
This role would be to participate in the planning and hosting of network activities for CityStudio Oslo. The network includes students, City of Oslo staff and academic and private sector/civil society partners. The student assistant may be responsible for 1-3 events. Activities may include book club meetings and workshops. The outcomes and benefits will be to extend the CityStudio Oslo learning and collaboration process beyond the 2021 course participants, and create opportunities for the involved actors to connect and share experiences and insights. The student assistant would gain experience in planning and organizing these kinds of seminars and workshops.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

It will be expected that the student works approximately 1 day per week from August to December.

Hvem kan søke / Who can apply

MA students

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

90

Kontaktperson / Contact person

Per Gunnar Røe

Buddy-program for Human Geography master students

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

A new group of international and Norwegian students start next semester at the Master Programme in Human Geography and we are setting up a Buddy-program to welcome and assist students to adjust to student life at UiO and Oslo. 
- Are you an HGO-master student at you 2nd year of studies?
- Are you open to share your experiences and knowledge, and organize activities for and with new students? 
- Will you be able to meet physically with students in Oslo?
If your answers are 'yes', then you might be the one we are looking for!
We are looking for two (2) master students to work as Buddies for the new students. The assignment involves up to 25 hours work throughout the semester, including training and planning. The activities will be coordinated with the Head of Studies and the student advisor for human geography.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

25 hour x 2 buddies = 50 hours

Hvem kan søke / Who can apply

MA students

Students to be recruited

2

Estimated hours per student

25

Kontaktperson / Contact person

Jemima García-Godos

Course assistant for MA introductory course in Human Geography - HGO4011

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

The assistant is requested to support the reorganisation of the MA introductory course (4011), the 'new' MA thesis course (4080 and 4090), and to help build a positive intellectual environment for our MA students. As we get more students coming from all over the world in the program, their background training and academic skills are more varied. The student assistant will:
-- Help organise optional reading and discussion groups (student-led) to build cohesion and skills in 4011. The course organiser, in close cooperation with the assistant, will provide written discussion questions and guidance. The groups themselves will be coordinated by the student assistant and discussions will be student-led and student driven. The goal is to support both intellectual development and engagement in the course, and social cohesion in the group. This will give the assistant experience with how to break down intellectual content in a course as s/he works with the course organiser to develop discussion questions and provide some structure for these peer-led groups.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

Approximately 60 hours in Autumn 2021

Hvem kan søke / Who can apply

MA students

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

60

Kontaktperson / Contact person

Andrea Nightingale

Kurs og emne utredning for bachelorprogrammet i utviklingsstudier - UTV

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Oppdraget er å skaffe en oversikt over hvordan andre universiteter og læringsinstitusjoner internasjonalt har fokusert  på utvikling i et "grønt" perspektiv. Det vil innebære å systematisere ulike temaer, kurs og pensum bla.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

2 x 75 timer (2 studenter i to uker)

Hvem kan søke / Who can apply

BA-studenter

Students to be recruited

2

Estimated hours per student

75

Kontaktperson / Contact person

Kjell Erling Kjellman

Undervisningsassistent innføringsemnet KULKOM1001

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Undervisningsassistenten forventes å bidra til å forberede undervisningsmateriale, påta seg enkelte seminaroppgaver, samt gi teknisk støtte til undervisning, chat-moderering og liknende.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

60 timer

Hvem kan søke / Who can apply

BA-studenter

Students to be recruited

1

Estimated hours per student

60

Kontaktperson / Contact person

Anne Krogstad

Kollokvieledere OLA4001

Kort beskrivelse av oppdraget / Short description of the assignment

Høsten 2001 planlegger vi å sette igang kollokviegrupper for nye studenter på OLA-programmet med oppstart allerede før ordinær semesterstart. Målet er at disse kollokviene skal bli varige faglige møteplasser for studentene. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er A) å knyttet kollokvieaktivteten til introduksjonskurset OLA 4001 og B) bruke andre års OLA-studenter som fasilitatorer for kollokviesamlinger i løpet av høsten 2001.

Oppdraget vil være å fasilitere 6 kollokviemøter pr kollokviegruppe i løpet av semesteret (annenhver uke). Det vil i utgangspunktet være 9 kollokviegrupper, og vi har tenkt at tre 2 årsstudenter kan fordele disse mellom seg og ha ansvar for 3 grupper hver.

Oppdragets omfang / Scope of the assignment

162 timer fordelt på 3 studenter

Hvem kan søke / Who can apply

MA-studenter

Students to be recruited

3

Estimated hours per student

50

Kontaktperson / Contact person

Lars Klemsdal

Publisert 25. mai 2021 15:48 - Sist endret 31. mai 2021 17:25