Arbeidsmiljøundersøkelsen 2010 (ISS)

Her er rapporten fra arbeidsmiljøundersøkelsen 2010 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Du finner også fellesrapporten for fakultetet.

Hovedmomenter i rapporten for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er det stort sett et godt arbeidsmiljø. Det er god mulighet til å ta opp saker, både gjennom verneombudet og direkte med ledelsen. Det er et godt samarbeidsklima mellom vitenskapelig og administrativt ansatte. De største problemene ved instituttet har vi i forhold til den fysiske utformingen av bygningene. Dette gir en del problemer som er vanskelige å løse, for eksempel trekk fra vinduene. Designplanen, altså begrensningene i den arkitektoniske utformingen av arealene, gjør at tiltak for ansatte som har behov for fysisk tilrettelegging i enkelte tilfeller tar svært lang tid.

Se hele rapporten for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (krever innlogging)

Forslag til tiltak ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Forslagene til tiltak skal styrebehandles på alle enhetene i løpet av våren 2011. Målet er å implementere de vedtatte tiltakene innen utgangen av året. Her er tiltaksforslagene for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi:

  • Legge opp til mykere start for nytilsatte som ikke har hatt undervisningsoppgaver ved instituttet tidlegere.
  • Gjennomføre velkomstforelesinger for nytilsette for å synliggjøre kompetansen deres for resten av fagmiljøet.

Tiltaksliste for øvrige enheter (krever innlogging - PDF)

Hele SV

Fakultetets fellesrapport (krever innlogging - PDF)

Fakultetets informasjonsside om undersøkelsen

Om undersøkelsen

SV gjennomførte vinteren 2010 en arbeidsmiljøundersøkelse ved alle enheter. Undersøkelsen ble gjennomført ved at enhetene besvarte et sett med gitte spørsmål om ulike sider ved arbeidsmiljøet. For å besvare spørsmålene opprettet enhetene lokale, representative utvalg  (IAMU-utvalgene) som ble satt sammen etter bestemte kriterier.

Undersøkelsen ble satt i gang etter at Arbeidstilsynet tidligere på året hadde gjennomført et tilsyn ved UiO, og som resulterte i at universitetet fikk pålegg om 1) å gjennomgå egen verneorganisasjon og kartlegge arbeidsmiljøforholdene og 2) skaffe seg kunnskap om lokale arbeidsforhold og finne fram til tiltak for å bedre disse.

Mer om bakgrunn og gjennomføring av undersøkelsen (krever innlogging - PDF)

Spørsmål?

Dersom du lurer på noe om undersøkelsen eller arbeidsmiljøet, kontakt administrativ leder Inger-Lise Schwab.

 

 

Publisert 4. apr. 2011 19:39 - Sist endret 8. okt. 2015 08:24