Maren Toft fikk pris for beste ikke-skandinaviskspråklige artikkel

Norsk Sosiologforenings pris for beste ikke-skandinaviskspråklige artikkel i 2017 gikk til Maren Tofts  Enduring contexts: Segregation by affluence throughout the life course publisert i The Sociological Review, 2017. ISS gratulerer!

Maren Toft er stipendiat ved ISS. Foto: UiO

Juryens begrunnelse:

Artikkelen analyserer romlige forløp i klassesamfunnet. Forfatteren studerer hvordan individer fra ulike økonomiske strata over livsløpet beveger seg geografisk mellom sosiale kontekster. Til dette brukes unike data fra et panel over 24 år (1989-2012), der fokus er på betydningen av å leve i velstående omgivelser sammenlignet depriverte. Det er interessante spørsmål som slås opp: Hvordan er individuelle bo-sekvenser strukturert over livsløpet, i form av velstående eller fattige nabolag? Hvordan er slike mønstre forbundet med det fysiske rom; utvikles nabolagskarrierene i nærliggende områder eller fjernere fra hverandre?  Er gjengse sekvenser forskjellige når det gjelder geografisk mobilitet, slik at forløpene i fattige miljøer er særlig stedsavgrensede?  Hvor segregerte er slike nabolagskarrierer over livsløpet?

Typiske mønstre som framkommer virker slående. Bevegelsene for de bedrestilte kjennetegnes ved stadig mer ressurssterke nabolag. Det motsatte gjelder for de svakest stilte: Her er bevegelsen mest i retning av mer utarmede miljøer. Toft gjør bruk av sekvens- og clustertilnærminger for å få oversikt og sammenheng i et omfattende og komplekst empirisk landskap. Ved slike grep demonstreres at eksponering for fattigdom og velstand forsterkes i individuelle løp, fra ungdomstiden og inn i voksne år. Forbindelsen mellom klassebakgrunn og oppnådd posisjon har vært mye studert i mobilitetslitteraturen.

Denne artikkelen demonstrerer at reproduksjon av ulikhet mellom generasjonene etter alt å dømme understøttes gjennom å leve i ressurssterke eller svake omgivelser.  Mønsteret for de øvre økonomiske lag har imidlertid tydeligere preg av geografisk tilbaketrekking enn for de svakstilte. De velståendes markante segregering er trolig knyttet både til posisjon i et krevende boligmarked samt opplevd tilhørighet og felles identitet.

Analysen av variasjon i folks sosiale omgivelser tilfører en viktig dimensjon til forståelsen av hvordan sosial ulikhet gir seg utslag, ikke bare over tid, men romlig i individers livsløp. Tofts gjennomgang viser videre at slike segregeringsprosesser har markant gjennomslag selv i et antatt egalitært velferdssamfunn; Folk gjennomlever livet under svært forskjellige kontekstuelle vilkår.

Under ett er Tofts artikkel et faglig bidrag som bidrar til å flytte forskningsfronten

Riktignok er mønstrene mer varierte for store grupper i de midlere strata. Likevel lever en tredjedel av befolkningen vedvarende i nabolag preget av enten fattigdom eller betydelig velstand. Opprinnelige forskjeller i starten befester seg gjennom livsløpet. Resultatet er at konteksten den enkelte lever i som voksen og eldre, i økende grad er tydelig enten rik eller fattig.  Dermed sementeres gjendanningen av sosial posisjon fra en generasjon til den neste. Vel og merke framstår disse sammenhengene klare så vel for de øvre sjiktene som for gruppene lavest i hierarkiet.

Under ett er dette et faglig bidrag som bidrar til å flytte forskningsfronten. Toft går inn i en ennå lite utforsket problemstilling, anvender relevante data, tar kreative metodegrep, og gjennomfører den empiriske utprøving med kyndighet og ryddighet. Artikkelens avsluttende drøftings- og konklusjonsdel understreker inntrykket av en ambisiøs og kompetent forsker med innsikt og oversikt.

Norsk Sosiologforening deler hvert år ut pris for beste norske/skandinaviskspråklige artikkel og beste ikke-skandinaviskspråklige artikkel. Kristin Buvik og Bergljot Baklien vant prisen for beste norske/skandinaviskspråklige artikkel i 2017 med artikkelen Mellom idealer og realiteter på Dikemark sykehus, publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift nr. 1(5).

Publisert 6. feb. 2018 13:19