Kandidater 2004

 

Aasen, Magnhild Stavheim (2004): På den andre siden : når en i familien dømmes for drap (Cand.polit.)

Berg, Bodil Marie (2004): Ledelse av mennesker : SPO, NIPA og HR Norge som arenaer for personalledelse (Cand.polit.)

Bjørkløf, Max Henrik (2004): Likeverdighet og gjensidighet i Prosjekt Flyktningeguide i Bærum : en studie av integrering på individnivå (Cand.polit.)

Brofoss, Hege Kull (2004): Innvandreres utdanning: en analyse av ikke-vestlige innvandreres utdanningsnivå med vekt på fullføringssted og integrasjon (Cand.polit.)

Elden, Eva Veronica (2004): Adbusters : kulturjamming i informasjonsalderen (Cand.polit.)

Fugletveit, Ragnhild (2004): Yrkesdeltakelse og pensjonering : et komparativt studie av mannlige arbeidstakere i den norske og den tyske velferdsstaten (Cand.polit.)

Gulbrandsen, Espen (2004): Unge cannabisbrukere : individuelle kjennetegn i kulturell kontekst (Cand.polit.)

Hagesæther, Pål Vegard (2004): Til bosettingstillatelsen skiller dere ad: Proformaekteskap i Norge (Cand.polit.)

Hansen, Gro Hege (2004): "For den som har, ham skal gis" : en sosiologisk studie av etter- og videreutdanning i barnevernet (Cand.polit.)

Iversen, Kristin (2004): Sosial integrasjon av flyktninger : en studie med utgangspunkt i Flyktningeguiden i Bærum (Cand.polit.)

Johannessen, Finn Arild (2004): Samordning av velferdsetatene : en kvalitativ studie av samordningen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Skien (Cand.polit.)

Kivle, Benedicte Maria Tveter (2004): Innsatsstyrt finansiering av sykehus : en kvalitativ studie av sykehuslegers erfaringer med Innsatsstyrt finansiering i sitt arbeid (Cand.polit.)

Lauritzen, Karin (2004): Helsefortellinger : et kultursosiologisk blikk på helseforståelsen fra 1960 til 2000 sett gjennom ukebladet Kvinner og Klær (Cand.polit.)

Leholt, Anne (2004): Kunnskapsarbeid i fleksible omgivelser : deling og utvikling av kunnskap i prosjektgrupper hos Telenor på Fornebu (Cand.polit.)

Mortensen, Fredrik Rolf Young (2004): Kunnskapsbyen Lillestrøm : en studie av retorikk og diskurser i en byutviklingsprosess (Cand.polit.)

Nguyen, Hoang-Daniel Gia (2004): Hva venter vi på? : om ventelister ved norske sykehus (Cand.polit.)

Otterstad, Ole (2004): The good, the bad, and the ugly : a case study of decentralised environmental management system in Uganda (Cand.polit.)

Rygge, Anne Therese (2004): Sosial kapital og politisk tillit : en analyse av forholdet mellom sivil deltagelse, sosial og politisk tillit (Cand.polit.)

Slipersæter, Stig Ole (2004): Normer i forskning : en drøfting av noen teoretiske og empiriske studiers betydning for den vitenskapssosiologiske forståelsen av normer i forskning (Cand.polit.)

Sterud, Tom (2004): Psykososialt arbeidsmiljø og helse : en studie av betydningen av krav, kontrollmuligheter og sosial støtte i arbeidssammenheng, og individuell mestring, for norske yrkesaktives mentale og fysiske helse (Cand.polit.)

Storaas, Gudrun (2004): Avtalefestet pensjon, en verdig løsning? : en studie om hvorfor eldre trygdefunksjonærer velger uttak av Avtalefestet pensjon (AFP) (Cand.polit.)

Strandset, Anne-Brit (2004): Kontantstøtten - et tilbakeskritt for kvinner og likestilling? : eller en verdsetting av kvinnelige verdier? (Cand.polit.)