Kandidater 2001

Åkre, Kari Britt (2001): Selvkontroll og avvik blant unge. - En test av Gottfredson & Hirschis teori med fokus på variasjoner i rusmiddelbruk. (cand.polit.)

Amundsen, Trine Messel (2001): FRAVÆR ELLER NÆRVÆR PÅ LÆRERVÆRELSET? - En kvalitativ studie av grunnskolelæreres fraværsbruk og fraværsatferd (cand.polit.)

Børde, Andreas (2001): Den menneskeskapte klimaendring. -modernitetens svøpe, spore til en miljøteknologisk revolusjon eller til moralsk utvikling? (cand.polit.)

Barslett, Torbjørn (2001): Hjem, kjære hjem? En studie om tilbakevending av fordrevne i Bosnia-Hercegovina (Cand.polit.)

Bjerke, Håvard (2001): Barns deltakelse i skolemegling – en diskursanalytisk tilnærming (Cand.polit.)

Brekke, Idunn (2001): Kjønnsforskjeller i sektorplassering og i mobilitet mellom privat og offentlig sektor, - en studie av realister og samfunnsvitere i perioden 1993-1997 (Cand.polit.)

Brevik, Lotte (2001): Makt til og medvirke? En kvalitativ undersøkelse av medvirkning i to lektrobedrifter (Cand.polit.)

Brunovskis, Anette (2001): Opportunities and Choices - Women’s Employment and Family Change in Latvia in the 1990s (Cand.polit.)

Buvik, Kristin (2001): Feminisme gjennom to generasjoner – en sosial bevegelse i endring (Cand.polit.)

Carlsson, Camilla (2001): POLITISKE HJEM I HØYMODERNE TIDER - konstruksjon av medborgerskap i Natur og Ungdom (cand.polit.)

Christoffersen, Monica (2001): Forståelse av integrering - En sosiologisk undersøkelse av myndighetenes, forskernes og lærernes syn på integrering i skolen (cand.polit.)

Dalholt, Harald (2001): Fasetter i farskap – en kvalitativ studie av variasjon i bruk av fedrekvoten (Cand.polit.)

Dalili, Reza (2001): Iran, det sammensatte samfunnet. - 1979 revolusjonen, og elitenes rolle i sosial endring og reproduksjon. (cand.polit.)

Egeland, Øystein (2001): ”Kjærlighetens kjøtere?” Om en giftermålsleir i Norge (Cand.polit.)

Engh, Trude Cecilie (2001): Stifinner«n - et prosjekt under utvikling. - Rehabiliteringsproblematikk med utgangspunkt i et virksomhetsteoretisk perspektiv, med fokus på en mer moderne betjentrolle innenfor fengselsorganisasjonen (cand.polit.)

Falch, Hanne (2001): Mannlighetens muligheter og begrensinger – En analyse av foranderlighet og uforanderlighet i utforming av mannlighet (Cand.polit.)

Fevolden, Arne (2001): Innovation Policy – Concerns & Rationality (Cand.polit.)

Gjermshus, Toril Irene (2001): Kjønnsforskjeller i ledelse - en komparativ studie av Norge og USA (cand.polit.)

Gran, Mona Terese (2001): Fremtid, barn og livsløpsplaner - En sammenligning mellom ytterpunkter i Europa (cand.polit.)

Grejs, Ole (2001): Implementering som oversettelsesprosess (Cand.polit.)

Hansen, Anders (2001): Mot Normalt - En studie av to boliger for psykisk utviklingshemmede (cand.polit.)

Hansen, Inger Lise Skog (2001): Å leve livet på en scene - en studie om det å være ung med bevegelseshemming (cand.polit.)

Hansen, Petter (2001): Fra gravsstøtte til statsstøtte – en kultursosiologisk studie av black metal (Cand.polit.)

Harder, Elisabeth (2001): The Employer of Choice - "Møte mellom bedriftens styringsystem og arbeidstakenes holdninger, en organisasjonssosiologisk casestudie av bedriften Oracle Norge AS". (cand.polit.)

Haug, Hermod (2001): ECLAC FROM PREBISCH TO FAJNZYLBER (Cand.polit.)

Haugstvedt, Anne (2001): Brukermedvirkning som mål og middel i behandling av diabetes - En studie med utgangspunkt i ungdommers opplevelser (cand.polit.)

Heimdal, Per Ståle (2001): Aktørløse nettverk - tomme strukturer? - En casestudie av samarbeid og ansvarsforhold knyttet til deltakerbedrifter i Alternativ Studieordning ved Høgskolen i Vestfold (cand.polit.)

Hetle, Anne Olaug (2001): Bedriftsutvikling i teori og Praksis. (cand.polit.)

Hjellnes, Siv Kathrin (2001): Bilder av fengselsbetjenter i ulike rammer -en kvalitativ analyse av fortellinger om å være fengselsbetjent (cand.polit.)

Holberg, Thale Sundgaard (2001): Ledelsens engasjement og medvirkning fra de ansatte- viktige faktorer for å oppnå en vellykket prosess? (Cand.polit.)

Holen, Anne Lovise Olstad (2001): Fremtid, barn og livsløpsplaner - En sammenligning mellom ytterpunkter i Europa (cand.polit.)

Holte, Therese Opsahl (2001): ”Frigjort, so what?” Unge kvinner snakker om sex (Cand.polit.)

Hovdhaugen, Elisabeth (2001): Utdannet eller bare dannet? -En studie av rekrutteringen til høyere grads studier ved Det historisk-filosofiske fakultet (cand.polit.)

Hyggen, Christer (2001): Arbeidsinvolvering blant unge. En komparativ studie av holdninger til arbeid blant langtidsledig ungdom i Norge og Danmark. (cand.polit.)

Johannessen, Line (2001): Om unge kvinner i India. Utforming av kjønn blant unge middelklassekvinner under utdanning. (Cand.polit.)

Kirchhoff, Jørg Werner (2001): BRUKERMEDVIRKNING - MEDVIRKNINGSFORMER OG BRUKERINNFLYTELSE -En studie av ulike former for brukermedvirkning i en organisasjon (cand.polit.)

Kloed, Sunniva Vinje (2001): Å lese om de andre - en sosiologisk lesning av innlegg i innvandringsdebatten (cand.polit.)

Knutsen, Lotte Grepp (2001): I de beste familier? En studie av rekrutteringen til jus- og medisinstudiet for fødselskullene 1960-1971. (Cand.polit.)

Kvam, Lisbeth (2001): Ny og tradisjonell på samme tid - En kvalitativ studie av ungdoms forståelse av kjønn knyttet til likestilling (Cand.polit.)

Lande, Sigrid (2001): Småbarnsmødres varierende utbytte av barnehager og kontantstøtte (cand.polit.)

Langset, Eli Kristin (2001): Med integrering i sikte? En pragmatisk evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for innvandrere (cand.polit.)

Larsen, Mette (2001): Helsereformen i Zambia - En kvalitativ studie av reformens effekter i et lokalt perspektiv (cand.polit.)

Larsen, Terje Jørgen (2001): Nettsamtaler - En kvalitativ tekstanalyse av strukturer, vilkår og kommunikasjonsomgivelser i samtaler på Internett (cand.polit.) (finnes i fulltekst)

Larsen, Trine Elisabeth (2001): Global profil - lokal forankring? - fra Ulsteinvik til verdens "ende"... - En empirisk studie av salget av marinebedriften Ulstein til britiske Vickers (cand.polit.)

Larsen, Jannicke Winge (2001): Furuskogen barnehage - enhetlig arbeidskultur eller individuell mestring som arbeidsorientering? (Cand.polit.)

Mørk, Bjørn Erik (2001): ”Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil?” - En studie av en mellomstor industribedrift på Østlandet. (Cand.polit.)

Markussen, Marith Kristin (2001): Coping With Uncertainty - Women in the Informal Fish Processing and Marketing Sectors of Lake Victoria, Kenya (Cand.polit.)

Nesvik, Stig (2001): Ikke-residiv som suksesskriterium – en kritisk analyse av bruken av metaanalyser i kriminalomsorgvirksomhetens behandling av tilbakefallsproblematikken (Cand.polit.)

Nicolaisen, Heidi (2001): Normalarbeidsdagen: i utvikling eller avvikling? (cand.polit.) (finnes i fulltekst)

Nilssen, Asbjørn (2001): DIGITAL KJÆRLIGHET (cand.polit.)

Ohren, Inger (2001): Psykologisk skjønn i juridisk kontekst – vurderinger om omsorgsovertakelse (Cand.polit.)

Opsahl, Kristin (2001): ”Alene blant oss, men hjemme i seg selv” - en studie av selvbiografier skrevet av fire voksne med autisme, med særlig vekt på deres opplevelse av den sosiale verden. (Cand.polit.)

Præsttun, Christine (2001): Identitet og modernitet i Hongkong - store og små fortellinger i overgangen fra britisk og kinesisk styre i 1997 (cand.polit.)

Røsstad, Ingvild Haldorsen (2001): Intensjoner og realiteter i et prosjekt - En evaluering av prosjektet "Kultur gir helse" i Bygdøy-Frogner bydel (cand.polit.)

Sølvberg, Tale Gjertrud (2001): Offentlig Amming - det naturligste i verden - En kvalitativ studie av kvinners opplevelse og erfaring med offentlig amming i Oslo (cand.polit.)

Sørensen, Beate Sandnes (2001): Lojal iverksetting eller lokal beslutningstaking? -Et kvalitativt studie av politiske intensjoner og praktiske utfordringer med oppfølging av sykmeldte på et trygdekontor (Cand.polit.)

Saunes, Ingrid Sperre (2001): Utdanning, jobb og inntekt - en studie av kjønnsforskjeller i inntekt hos kandidater med hovedfag i matematikk, fysikk, nordisk og engelsk. (Cand.polit.)

Sjølie, Hege (2001): Å leve sammen i fred og løgnaktighet - En kvalitativ studie av kvinners opplevelse av å konfrontere familien med seksuelle overgrep. (cand.polit.)

Skatvedt, Astrid Helene (2001): Fortellinger om kjærlighet - Om kommunikasjon mellom ansatte og klienter på en institusjon for stoffmisbrukere (cand.polit.)

Skyberg, Lisbeth Fullu (2001): Iscenesatt rettferdighet (Cand.polit.)

Solsvik, Anne (2001): INSTINKTIV, EGENSENTRERT ELLER DIALOGISK? Endringer i syn på spedbarn, småbarn og oppdragelse i ”Barnets aarhundre”. En komparativ undersøkelse av tre litteraturutvalg (Cand.polit.)

Steen-Johnsen, Tale (2001): Valuable relations? - Social capital in the urban informal fisheries sector, Kenya. (cand.polit.)

Svenning, Kristoffer (2001): Skolen i informasjonssamfunnet - En studie av et utvalg grunnskolelæreres forhold til IKT-utviklingen i skolen (cand.polit.)

Tønseth, Siri (2001): En risikabel reise – Fra Tyrkia til Norge: Om erfaringer med og oppfatinger omkring migranttilværelsen (Cand.polit.)

Tvetene, Karin Gustavsen (2001): Jeg prøver å få det til å bli borte av seg selv - om barn som lever i familier som over tid har mottatt økonomisk sosialhjelp og deres håndtering av hverdagens møte med økonomise krav (cand.polit.)

Vårum, Øystein (2001): ”Når teknologien kommer til bygda” - om en teknologibedrifts vekst og tilhørighet i et nordnorsk lokalsamfunn (Cand.polit.)

Vannevjen, Heidi (2001): Arbeid for sosialhjelp – klientenes egne opplevelser og erfaringer. En kvalitativ undersøkelse. (Cand.polit.)

Wangensteen, Anne Birgitte (2001): Forandring fryder? En studie av ansattes forhold til organisatoriske endringer. (Cand.polit.)

Wicklund, Kristian (2001): Entreprenører på nett - Teoretiske perspektiver på sosiale nettverk og en case-studie av Oslonett A/S (cand.polit.)

Wiggen, Kjersti Stabell (2001): Konflikter - individuelt eller kulturelt bestemt? - en kvalitativ undersøkelse om hvordan kulturell bakgrunn kan oppfattes som mulig forklaringsfaktor i konflikter mellom elever i skolen. (Cand.polit.)