Kandidater 2000

Øfsti, Bente (2000): ARBEIDETS BETYDNING I ET FENGSEL -Sett fra de innsattes side (Cand.polit.)

Acheampong, Charity Serwah (2000): ROLE COMBINATION AND CONFLICT: A STUDY OF URBAN ASANTE WOMEN IN GHANA (Cand.polit.)

Alves-Da-Silva, Laura (2000): Female Employment and the Welfare State - A Cross-National Comparative Study of Portugal and Norway (Cand.polit.)

Anvik, Anne Therese Børrud (2000): FORSVARSMEKANISMER OG LIKESTILLING - En kvalitativ undersøkelse av militær likestillingsstrategi (Cand.polit.)

Askeland, Gro Marit (2000): (Kjønns-)Bevisste Utdanningsvalg? En kvalitativ undersøkelse om jenter og gutter som har valgt utradisjonelt i den videregående skolen. (Cand.polit.)

Avseth, Sissel Marie (2000): Motiver - Hindringer - Kunnskapsoverføring. En evaluering av bedriftsutviklings- programmet ebu 2001 (Cand.polit.)

Berntsen, Wenche (2000): Klassetilhørighet og helse blant kvinner (Cand.polit.)

Berrum, Erling (2000): Lobbyvirksomhet og demokratisk praksis -en kvalitativ undersøkelse av lobbyvirksomhet på Stortinget (Cand.polit.) (finnes i fulltekst)

Berthinussen, Siri (2000): Det (be) rusende arbeidslivet - En studie av kvinnelige- og mannlige ledere (Cand.polit.)

Botten, Hanne (2000): Fabrikken får dobbelt tilbake - Betydningen av de ansattes tilslutning for forbedringsarbeid i en industribedrift (Cand.polit.)

Brandsberg-Dahl, Astrid (2000): FRA KONFLIKT TIL KONSENSUS? - Fremveksten av metadonassistert rehabilitering av heroinmisbrukere i Norge på 1990-tallet, i lys av massemedia, sosiale mekanismer og sosial handlingsteori (Cand.polit.)

Bratli, Ingunn (2000): Det var en gang en arbeidsleder... En kvalitativ studie av arbeidslederrollen i to industribedrifter i Rogaland (Cand.polit.)

Bredesen, Ole Henrik (2000): Kule, analytiske og rå - En analyse av hvordan tre ansatte på en barneavdeling beskriver seg selv og sitt arbeid (Cand.polit.)

Dæhlen, Aslaug (2000): Kommunikasjon i en kommunal organisasjon - Hva idealer og realiteter? (Cand.polit.)

Dæhlen, Marianne (2000): INNVANDRERE I HØYERE UTDANNING - En analyse av rekrutteringsmønsteret for ungdomskullene 1955 - 75 med vekt på sosial bakgrunn, kjønn og opprinnelse (Cand.polit.)

Dahl, Jan Erik (2000): Kjedsomhetens faktisitetserfaringer. Fortellinger om kjedsomhet (Cand.polit.)

Dalegården, Tone (2000): Satser lærerhøgskolene nok på IKT? (Cand.polit.)

Drag, Jonas (2000): RELIGIONSSOSIOLOGIENS EPISTEMOLOGI OG NEW AGE (Cand.polit.)

Eck, Ingunn (2000): Kulturbistanden -mer enn bare "Pynt På Bistandskaka?" En sosiologisk analyse av Norads kulturbistand med vekt på samarbeidet med Botswana og Zimbabwe i perioden 1991-1996 (Cand.polit.)

Fagerli, Anne Kirsti (2000): Reorganisering av den kommunale virksomhet - En analyse av reorganiseringen som har skjedd i Fauske kommune, henholdsvis i renholdstjenesten og i hjemmetjenesten (Cand.polit.)

Farmen, Lene (2000): Normalt - for hvem? -en kvalitativ studie av levekår for psykisk utviklingshemmede. (Cand.polit.)

Fekjær, Silje Noack (2000): UTDANNING; VERDT Å LÅNE FOR? - om klassebakgrunns betydning for studielånsopptak (Cand.polit.)

Floer, Kristin Elisabeth (2000): Helse innenfra - en sosiologisk analyse av egenvurdert helse (Cand.polit.)

Folserås, Jarle (2000): Funksjonshemming og samfunn- i et virksomhetsteoretisk perspektiv (Cand.polit.)

Gabrielsen, åse (2000): Prosessen frem mot uføretrygd - og livet etterpå -En sosiologisk studie basert på kvalitative intervjuer med fjorten uføretrygdede (Cand.polit.)

Gjelsvik, Øystein (2000): Konflikt, megling og legitimitet - en sosiologisk undersøkelse av rettsmegling som alternativ domstolsbehandling i sivile tvister (Cand.polit.)

Gran, Espen (2000): I martyrenes have - Erfaringsrom, forventningshorisont og narrativ validitet i livshistoriene til iranere i eksil (Cand.polit.) (finnes i fulltekst)

Grung, Lise Benedicte (2000): THE KEEPERS OF MINEFIELDS - INFORMATION BROKERS IN A COMMUNITY AFFECTED BY LANDMINES IN MOZAMBIQUE (Cand.polit.)

Høegh-Krohn, Helga (2000): å fortelle seg stor - En studie av skoleungdoms fortellinger om seg selv, fortolket i lys av narrative perspektiver (Cand.polit.)

Haugen, Nina (2000): Maktforhold i møte mellom offentlig forvaltning og publikum. - En komparativ studie av skatteetaten, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten. (Cand.polit.)

Haugestad, Anne Kristine (2000): En bærekraftig fortelling? - Om global ressurskvotering og anstendig forbruk som mulig ramme om nordmenns liv og identitetsprosjekter (Cand.polit.)

Hauglie, Anniken (2000): I skyggen av den kalde krigen -Tillitssammenbrudd og etnopolitisk mobilisering. Et komparativt studie av krigene i Bosnia og Algerie (Cand.polit.)

Hegg, Kaja Margrete (2000): Nye flerkulturelle møteplasser? En kvalitativ studie av to fritidstiltak for ungdom (Cand.polit.)

Hoel, Arne Vegar (2000): Malaysia's New Economic Policy - Politics of Ethnicity, Patronage, and Money (Cand.polit.)

Hovden, Sissil Helen (2000): Ja takk begge deler - En studie av hvorfor folk jobber overtid (Cand.polit.)

Instebø, Lene-Ali (2000): Den mest troverdige sannhet - Et møte med fem politietterforskere som foretar dommeravhør av barn ved mistanke om seksuelle overgrep (Cand.polit.)

Jørgensen, Mette Aaen (2000): Kultur gir helse Evaluering av et tverrsektorielt forsøksprosjekt i Uranienborg- Majorstuen bydel (Cand.polit.)

Jakobsen, Ingvild (2000): Ny vin på gamle flasker? En studie av callsenterteknologiens virkninger. (Cand.polit.)

Johannesen, Hedvig Skonhoft (2000): Velkommen til Visualia - Blikk på trendsettere og mediebilder (Cand.polit.)

Karlsson, Ørjan Nordhus (2000): Forsvaret; Utfordringer i et dynamisk miljø (Cand.polit.)

Kilsti, Sunneva Aslaug (2000): FRIDOM OG FAKTISITET -ein empirisk studie om pengar og byliv (Cand.polit.)

Kjørstad, Ingrid (2000): Barn og Internettreklame En studie av 12-åringers forståelse og kunnskaper om reklame på internett (Cand.polit.)

Kjellman, Kjell Erling (2000): The Politics of the Environment: A Comparison of the Environmental Movements in Norway, Great Britain, and the United States since 1970 (Cand.polit.)

Klopbakken, Nina (2000): Omsorg for de minste - En kvalitativ studie av mødres bruk av kontantstøtte. (Cand.polit.)

Kotopoulos, Konstantinos (2000): The contribution of Non-Governmental Organisations to EDUCATION FOR DEVELOPMENT -Does policy matter? (Cand.polit.)

Kristiansen, Marion Cecilie Uteng (2000): Offentlig satsning på nye fornybare energikilder i Norge (1978 - 2000) -En berg-og-dalbaneferd gjennom et lite prioritert område (Cand.polit.)

Kristoffersen, Anne Schanche (2000): 17. mai i det flerkulturelle Norge - et multietnisk perspektiv på den norske nasjonaldagen (Cand.polit.)

Kvam, Karen (2000): Enforelderfamilien — familie god nok? En kvalitativ studie om enslige mødres erfaringer med og oppfatninger av sin familiesituasjon (Cand.polit.)

Kvamme, Eli Merethe (2000): ærefullt arbeid og hellig trøtthet - En undersøkelse om trøtthet blant hjemmehjelper og sykepleiere (Cand.polit.)

Lægreid, Kristina Vee (2000): Når psykisk sjuke er ein del av fangebefolkninga (Cand.polit.)

Langeby, Astrid Pauline (2000): Du må ha tillit til den som skjærer i deg, eller så går det ikke! - en studie om pasienters opplevelse av mistillit (Cand.polit.)

Langelandsvik, Lillian (2000): Systemet - Samtalene og Samspillet En kvalitativ studie av komminikasjon mellom Statens lånekasse for utdanning og lånetakere i lys av Luhmanns, Habermas og Bråtens teorier. (Cand.polit.)

Lian, Jon Are (2000): Fattigdom og velferdsstat - en empirisk studie av fattigdom i Norge, Danmark og Storbritannia (Cand.polit.)

Lomsdalen, Jens Peder (2000): Die Bedeutung der Gestaltung des school-to-work †bergangs auf die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland-West, Norwegen und England/Wales i der Periode 1990-1997 (Cand.polit.)

Lorentzen, Therese (2000): Forlat oss for vår skyld - personalpolitikk for eldre arbeidstaker. En sosiologisk analyse av holdninger til eldre arbeidstakere, seniorpolitikk og førtidspensjonering. (Cand.polit.)

Lund, Marte Kristine Ødegård (2000): Odelsjenters beslutning om å overta gården eller ikke: En vanskelig blanding av tradisjon og frihet (Cand.polit.)

Lynne, Anita (2000): Nyansenes makt - en studie av ungdom, identitet og klær (Cand.polit.)

Lytomt, Hilde Elise (2000): Den partipolitiske diskurs om arbeid og arbeidsliv - En systemteoretisk analyse av partiprogrammer (Cand.polit.)

Münter, Stine (2000): Processes of Unity and Discord in Mostar,Bosnia- Herzegovina A Sociological Analysis of national Polarisation in a Multi- National Society (Cand.polit.)

Magnussen, Gro åse (2000): Selvtillit, en nøkkel som åpner døren ut til samfunnet - En sosiologisk analyse av møtet mellom innvandrerkvinner og empowerment (Cand.polit.)

Mathiesen, Camilla Hustvedt (2000): NETTVERK ELLER HIERARKI? Karriereadferd og karrieremuligheter for kvinnelige og mannlige mellomledere i organisasjoner. (Cand.polit.)

Næss, Turid Eline (2000): Mislykket omorganisering - En case-studie av endringsprosesser i pleie og omsorgstjenesten i en mellomstor kommune (Cand.polit.)

Nielsen, Roy-Andre (2000): LIK UTDANNING. ULIKT UTBYTTE? -en studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, karakterer og inntekt blant hovedfagskandidater i informatikk og statsvitenskap (Cand.polit.)

Nordahl, Kristian (2000): Takt og tone med mobiltelefon - Et kvalitativt studie om folks brug og opfattelser af mobiltelefoner (Cand.polit.)

Nordbakke, Susanne Therese Dale (2000): Reiser mellom tid og sted En studie av ferie og turisme blant utenlandske bilreisende i det nordlige Norge (Cand.polit.)

Pedersen, Lill (2000): KVINNESTYRTE MENN - En kvalitativ undersøkelse om statlige mellomlederes valg av fødselspermisjon (Cand.polit.)

Pham, Dinh Xuan Lan (2000): Fremmed og fengslet - Hvordan opplever personer med en annen kulturell bakgrunn enn den norske møtet med rettsapparatet i Norge? (Cand.polit.)

Romundgard, Inger Eline (2000): Fedre i menns organisasjoner - En kvalitativ studie av ti fedres opplevelser av koplingen mellom arbeid og omsorg (Cand.polit.)

Rungstad, Nina (2000): Brytningstid - En kvalitativ studie av urbane 12-åringers verdener (Cand.polit.)

Ruud, Lise Camilla (2000): De skal jo bare dø, hvilken mening er det med mitt arbeid da -En kvalitativ studie av pleiere som jobber med demente på et konkurranseutsatt sykehjem. (Cand.polit.)

Skaugerud, Tor Venaas (2000): å handle på Internett - En studie av tilbydere og forbrukere i netthendel (Cand.polit.)

Skaugvolldal, Nina Øvergård (2000): WEEKENDERS - RUS SOM REKREASJON -EN KVALITATIV STUDIE (Cand.polit.)

Skogstad, Jan Petter (2000): Ansatte i dagligvarebutikker og deres arbeidssituasjon - En kvantitativ analyse av de ansattes oppfatninger (Cand.polit.)

Slåtto, Torhild (2000): Fra samvær til nettvær - Med nett-teknologi og nye samværsformer i overgangen fra fysiske til elektroniske møtesteder (Cand.polit.)

Sletten, Mira Aaboen (2000): Det skal ikke stå på viljen - en studie av utdanningsplaner og yrkesønsker blant ungdom med innvandrerbakgrunn (Cand.polit.)

Sletvold, Leif (2000): Frihet, likhet og ... moderskap? - Om virkningene av kontantstøtten for foreldrenes yrkesaktivitet. (Cand.polit.)

Solberg, Janne (2000): Barnefordeling som (skue)spill og identitetskamp - En kvalitativ studie av seks kvinner og to menn som har tapt barnefordelingsaken sin (Cand.polit.)

Sperrud, Gudny (2000): Fleksibel organisering- bedre jobber? En studie av strukturendring i Hydro Data og de ansattes opplevelser av den. (Cand.polit.)

Storås, Gaute (2000): Om det å klage på gjennom trekk, med dørå på gløtt... - En empirisk studie av turnover i ISS renhold (Cand.polit.)

Stordalen, Fredrik (2000): Du er verdens største idiot! - En kvalitativ analyse av dørvakters erfaringer med konflikter på utesteder (Cand.polit.)

Sveen, Line (2000): Jeg takler det, men kroppen gjør det ikke En studie av servitørers bruk og forståelse av kroppen i arbeids- og hverdagsliv (Cand.polit.)

Talleraas, Eldrid (2000): Klasser og smak - Forbruk av mat med utgangspunkt i Bourdieus bok "Distinksjonen" (Cand.polit.)

Tjernshaugen, Andreas Romstad (2000): Hvem vet? - Strid om vitenskapelig troverdighet rundt miljøproblemet sur nedbør (Cand.polit.)

Togstad, Thea Marie (2000): Getting the offer: Female Disadvantage in Hiring? (Cand.polit.)

Ulvevadet, Birgitte (2000): PENGER TELLER, KULTUR AVGJØR - Analyse av Statens virkemiddelbruk for å oppnå en bærekraftig reindriftsnæring i Vest-Finnmark, og reindriftssamene reaksjoner på denne politikk (Cand.polit.)

Vannebo, Berit Irene (2000): Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og karakterer - En studie av kandidater i historie og naturvitenskapelige fag utdannet i perioden 1981 - 1996. (Cand.polit.)

Vetvik, Kristoffer (2000): KOLLEKTIV HANDLING - Mobiliseringsmekanismer av mange slag i et boligområde i Oslo (Cand.polit.)

Westbye, Stein-Roger (2000): Konfliktrådsmeglerene hvem er de? (Cand.polit.)

Wille, Janecke (2000): Social Capital and Humanitarian Mine Action Demining as post - conflict assistance in Cassua, Angola (Cand.polit.)