Kandidater 1999

Aamodt, Ane (1999): Den treffer meg hjemme - en sosiologisk undersøkelse av forholdet mellom regional litteratur og identitet i Molde og Harstad (cand.polit.)

Alghasi, Sharam (1999): Slik er de, slik er vi og slik er verden. En kultursosiologisk studie av "innvandring", fremstilt i aktualitets- og debattprogrammer på NRK og TV2 i tidsrommet 1989 - 1997 (cand.polit.)

Amlie, Gunnlaug (1999): Nasjonal råderett: Solidaritet eller barnesykdom? En analyse av begrepene nasjon og nasjonalisme under EU-debatten (cand.polit.)

Andersen, Elisabeth (1999): Ekte bikere bor ikke på hotel. En studie av menn innenfor bikerkulturen i Norge (cand.polit.)

Bakken Ulseth, Anne Lene (1999): Den norske turistforening. Fra tradisjonell friluftsorganisasjon til profesjonell naturvernorganisasjon. En studie av DNT i tidsrommet 1970 - 1998 (cand.polit.)

Bakli Aglen, Ann-Monica (1999): Barnehagen i offentligheten - om begrunnelser og modeller i norsk og svensk barnetilsynspolitikk 1970-1990 (cand.polit.)

Bergkåsa, Ann-Mari (1999): Var det et liv jeg tok? En kvalitativ studie om psykiske ettervirkninger etter provosert abort sett i lys av vekselvirkningen mellom individ og samfunn (cand.polit.)

Borén, Åsa (1999): Fäders föräldraskap. En analys av föräldraskap hos fäder i olika yrken (cand.polit.)

Bråthen, Heidi (1999): Kampen for tilværelsen eller organiseringen av hverdagslivet? (cand.polit.)

Braaten, Eli (1999): Sykefravær. En arbeidsmiljøundersøkelse blant rengjørere og portører ved Aker sykehus (cand. polit.)

Brattvåg, Hildegunn (1999): Vi skal være de voksnes samittighet! - om unges medvirkning i offentlig planlegging. (Cand. polit.)

Bugge, Lars (1999): Anthony Giddens strukturelle sosiologi (cand.polit.)

Bull, Annette (1999): Partnership: Development collaboration between Norwegian and Sri Lankan NGOs - a case study (cand.polit.)

Claytor, Vera (1999): Mangfoldige fedre. En kvalitativ studie av menns ulike veier inn i familien. (cand.polit.)

Coleman, Helene Loe (1999): Nykommeren og det etablerte fellesskapet. Den nyansatte - gjenstand for ensidig innføring eller kilde til fornyelse (Cand. polit.)

Eidstuen, Hege (1999): Kontinuerlig forbedringsarbeid i organisasjoner - retorikk eller realitet? (cand.polit.)

Eik, Ketil (1999): Mutual Accountability: An Inquiry into the Social Mechanisms of micro-credit schemes (Cand. polit.)

Fjelly, Rune André (1999): Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift. En sosiologisk studie (Cand.polit.)

Forøy, Vegard (1999): Reform -94: "...det ble tredd nedover hodet på oss!" En sosiologisk studie av lærere og elevers opplevelser og handlinger i en restruktureringsprosess, belyst ved fagfusjon i yrkesopplæringen (Cand.polit.)

Frøyen, Trond (1999): POLITIVOLD - et virksomhetsteoretisk perspektiv på politiets makt- og voldsutøvelse (Cand. polit.)

Frostmo, Therese (1999): Emergency-aid and development. A study of cyclone preparedness for women in Hatiya, Bangladesh (cand.polit.)

Gaasø, Kirsti (1999): Kjønnsforskjeller i opprykk til lederstillinger - en studie av det norske arbeidsmarkedet i perioden 1989 til 1993 (Cand.polit.)

Grødum, Linda (1999): DIALOUG WITHOUT WORDS (Mag.art.)

Groven, Gøril (1999): Den moderne måten å gjøre det på? En kvalitativ studie av vennskap mellom kvinne og mann (cand.polit.)

Gullslett, Monika K. (1999): En kvalitativ studie om implementering av jobb-pc hjemme hos ansatte i Norges Forskningsråd (Cand. polit.)

Høgvold, Dag Olav (1999): Government by the people? Patterns of Participation in a Decentralised Political System - a Case Study of Local Government in Ghana (cand.polit.)

Høiseth, Trond (1999): Mellom det nære og det altomfattende - Et motperspektiv til samtidens dominerende nasjonalismefortolkninger (cand.polit.)

Hagen, Målfrid Irene (1999): Syndergieffekter i billedkunst i arbeidsorganisasjoner. Hvordan billedkunst som sosiomaterie, kulturell ytring og kompetansefaktor kan gi synergieffekter i bedrifter, betinget av kulturell kapital (cand.polit.)

Hagen, Ellen (1999): Barnas sosiale kjønn - foreldrenes selvoppfyllende profeti? Foreldrenes oppfatninger av barnas atferd - reproduksjon eller rekonstruksjon av kjønn? (Cand. polit.)

Heiervang, Øyvind (1999): Borte bra, hjemme best? Implementering av hjemmebasert fjernarbeid i Hydro Media (cand.polit.)

Helland, Gunhild Johanne (1999): HELSESØSTRENES PRAKTISERING AV MELDEPLIKTEN TIL LOV OM BARNEVERNTJENESTE. (Cand. polit.)

Helleve, Arnfinn (1999): naturen meg her og alt det andre der ute' - Ytringar om natur i eit sosiomaterielt og diskursivt perspektiv (Cand.polit.)

Herlofson, Katharina (1999): Fruktbarhetsnedgang "all«italiana" (Cand. polit.)

Hofset, Christina (1999): BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN - fra politikk til praksis (Cand. polit.)

Hollås, Hilde Anita (1999): Er jeg oppegående så går jeg på jobb En teoretisk redegjørelse av fenomenet nærværspress og en case-studie av akuttmedisinsk avdeling ved Innherred sykehus (cand.polit.)

Holmesland, Anne Lise (1999): Å være skizofren. En sosiologisk studie (cand.polit.)

Horn, Kristine (1999): Postbudet - en trofast sliter? En sosiologisk studie av hva som får postbud til å fortsette i jobben (cand.polit.)

Ileby, Bård I. (1999): Ulike pensjonssystemer - like virkninger? En komparativ studie av alderspensjonssystemene og inntektsfordelingen i Danmark og Norge (cand.polit.)

Johnsen, Frøydis (1999): Store hus, små rom små hus, store rom. En studie av nærmiljø og forholdet fysisk og sosialt miljø på Vindern og Furuset (Cand. polit.)

Karlsen, Janne (1999): Intern kommunikasjon i Luftfartsverket - hierarkiske idealer og komplekse realiteter (Cand. polit.)

Kjensli, Tina Camilla (1999): Følelser, spiseforstyrrelser og senmoderne samfunnsstruktur - jakten på en emosjonell aktørteori (cand. polit.)

Klausen, Trond Beldo (1999): Betydningen av klassebakgrunn og karakterer for utbytte i arbeidsmarkedet - en studie av sivilingeniører og sivilarkitekter utdannet i perioden 1987-1997 (cand.polit.)

Klemsdal, Lars (1999): Visjoner og praksis - et spørsmål om legitimitet (Cand. polit.)

Kvalø, Toni (1999): The leaves from a three fall close to the trunk... Etnisitet og politiske skillelinjer i Meru District, Kenya. (Cand. polit.)

Løberg, Merthe (1999): En sosiologisk undersøkelse av ungdommers tanker om egen framtid. (Cand. polit.)

Løken, Anne Sofie (1999): Veier til et bærekraftig forbruk. En komparativ analyse av virkelighetsoppfatning og virksomhet i Norges Naturvernforbund og Framtiden i våre hender (cand. polit.)

Lønneberg Myrheim, Ingeborg (1999): Neste stopp er Sesam Stasjon! - barns beskrivelse av et fjernsynsprogram (Cand. polit.)

Lindgård, Bård Anton (1999): Samhandling mellom synshemmede og seende. En drøfting av tre perspektiver på funksjonshemning (Cand.polit.)

Lohne, Ylva (1999): Kvinners opplevelse av rutinemessig ultralyd i svangerskapet. En empirisk sosiologisk studie (cand.polit.)

Lund, Marianne (1999): Sosial og digital. En studie av livsstil og bruk av data og Internett blant 14-15-åringer i Steinkjer (cand.polit.)

Meløy, Katrin (1999): Skilsmisse mellom det styrende og det utøvende leddet i en organisasjon. En analyse av situasjonen i Norges Musikkorps Forbund nær 80 år etter stiftelsen (cand.polit.)

Moe, Marianne (1999): Frihetens øyeblikk? Om valg av utdanning i det senmoderne samfunn (Cand.polit.)

Narum, Anne Brit (1999): Vi har ingen tradisjon for geriatri! En studie av et geriatrisk områdeteam som sosial intervensjon blant viktige aktører i kommunal helse- og omsorgstjeneste (Cand.polit.)

Nauni, Anila (1999): Migration, Identity and Adaptation: The case of Cosova-Albanian youths and their parents in Oslo (cand.polit.)

Nese Mide, Runhild (1999): Fargeløs kompetanse? En casestudie av forhold som virker inn på invandrernes muligheter for ansettelse og karriere i en kunnskapsbedrift. (Cand. polit.)

Nilsson, Lena (1999): Arbete på distans - en lösning som söker problem? En analys av bakgrunden til arbete på distans inom två organisationer (cand.polit.)

Nome, Hege Elsebutangen (1999): Change and reproduction of gender relations. A case study of a non-governamental organization in Bangladesh (cand.polit.)

Ohna, Vanja (1999): Interpretation of Integration A Case Study of Human Rights guided Assistance to the process of Integration in Estonia - Impacts of Democracy (Cand. polit.)

Opheim, Vibeke (1999): Rekruttering til sivilingeniørstudiet: Endring eller stabilitet? En analyse av fødselskullene 1960-1971 med vekt på sosial bakgrunn, kjønn og bosted (cand.polit.)

Paulsen, Ellen Marie (1999): Ledelse i bydelsforvaltning -et krevende, men meningsfullt arbeid? (Cand. polit.)

Pettersen, Hege B. (1999): Med barn i byen (cand.polit.)

Røyseng, Sigrid (1999): Nytt operahus? En konstruksjonistisk fortolkning av debatten om bygging av et nytt operahus i Oslo (cand.sociol.)

Riiser, Blagovetska Valtcheva (1999): Brukermedvirkning ved utvikling og innføring av IT i organisasjoner. Et casestudium av brukermedvirkning ved innføring og videreutvikling av et system for elektroniske pasientjournaler (Cand.polit.)

Ruud, Alberte Marie (1999): Bilismen er skadelig for miljøet - men spiller jegnoen rolle? (cand.polit.)

Sætre, Line Marie (1999): Miljøverntiltak - En komparativ studie av tyskeres og nordmenns syn på betalingsvillighet, vekst-med-vern og lovgivning (Cand.polit.)

Sørensen, Ragnhild M. (1999): En studie av 8 kvinners sosialisering og deres parallelle utvikling av spiseforstyrrelser. (Cand. polit.)

Søyseth, Sonja (1999): Håpe og tro på styring av kultur En omstillingsprosess i Hewlett Packard sett i lys av ansattes bruk av kulturell kunnskap (Cand. polit.)

Sandlie, Hans Christian (1999): Med teknologi skal hjemmet drives. En forbrukerundersøkelse av hva nordmenn har i sine hjem (cand.polit.)

Schau, Vibeke (1999): Barns bruk og opplevelser av omgivelsene på Uranienborg. (Cand.polit.)

Sivertsen, Henk André (1999): Banker i ny kontekst. En studie av strukturelle endringer som følge av fire norske bankers innføring av nettbaserte bank- og betalingstjenester (cand.polit.)

Skauli, Kristian (1999): Flukten fra industrien Kontinuitet eller endring i flyttingen fra Årdal de siste 30 år? (Cand. polit.)

Skirbekk, Helge (1999): Tillit til legen - En drøfting av kommunikasjonsforhold mellom lege og pasient (Cand. polit.)

Skjelmerud, Anne (1999): What do you do for life if you don«t drink? The meanings of alcohol for young Namibian women (cand.polit.)

Skoglund, Stanley (1999): FAG OG FORSKERUTDANNING Erfaringer fra dr.polit-programmet, SV-fakultet, UiO, 1989-1995. (Cand. polit.)

Slydal, Geir Kristian (1999): Vi er i verden, men ikke av verden - en kvalitativ sammenligning av unge muslimer og pinsevenner i møte med hverdagen. (Cand. polit.)

Stang Lingås, Vibeke (1999): Når menn trenger noen å snakke med - krise- og rådgivningstelefonen for menn - en analyse av innringerne og deres problemer (Cand. polit.)

Stavik, Trine (1999): Nomadisk arbeidsløshet i et segmentert arbeidsmarked? En kvantitativ studie av ungdomsledighet i Oslo (cand.polit.)

Stordahl, Hilde Tyldum (1999): Med monopol på sannheten? En studie i makt, avmakt og kulturkollisjoner i rovviltkonflikten i Lierne i Nord-Trøndelag (cand.polit.)

Stormo Tonheim, Mona (1999): På rett kurs? -Er kurs et egnet verktøy til å endre og skape organisasjonskultur? (Cand. polit.)

Sunde, Kristian (1999): Organisasjoner i konflikt. En analyse av interesser i fem relasjoner, med bakgrunn i utbyggingen av Romeriksporten (cand.polit.)

Tafjord Lærum, Kristin (1999): Livet før og etter Frambu? -En kvalitativ studie av et informasjonsopphold for mennesker med en sjelden funksjonshemning og deres familier (Cand. polit.)

Tellefsen Eng, Kristin (1999): Fulanienes dilemma: integrering eller marginalisering? - Kvinner som aktører i det sentrale Mali (Cand.polit.)

Trengereid, Eirik (1999): Lokal deltakelse i Bangladesh "Flood Action Plan" (FAP) (cand.polit.)

Tveit Gezelius, Lene Merete (1999): Å tjene to herrer... Vikarene mellom byrå og bedrift. En empirisk studie av vikarbyråvikarers arbeidssituasjon (cand.polit.)

Tvenning, Inger (1999): Teamarbeid i en kunnskapsbedrift: En studie med fokus på de ansattes meninger og erfaringer (Cand. polit.)

Ulriksen, Solveig (1999): Kampen om tiden. Arbeid - Familie - Karriere (cand.polit.)

Vedå, Nina (1999): Private vikarbyråer - en "gylden middelvei" mellom arbeidsgivere og arbeidstakere? (cand.polit.)