Kandidater 1998

Fyhn, Anders B. og Hege Helene Johnsen (1998): Tilfeldigvis en fiasko? En sosiologisk studie av et ufullendt systemutviklingsprosjekt i Televerket. (cand.polit.)

Østbye, Martha (1998): Krisesentre og sosialkontor - i samarbeid og konflikt (cand. polit.)

Øverland, Gwynth (1998): The World, in Truth, is a Wedding: The continuity of cultural practice among Cambidian refugees in Norway (cand. polit.)

Øygard, Astrid Elisabeth (1998): Alternativbevegelsens ideologi og strategi - En sosiologisk studie av Alternativt Nettverk/Nettverk Nytt (cand.polit.)

Agyare, George (1998): EXPLOITATION AND CONTROL WITHIN THE URBAN INFORMAL ECONOMY: A CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON ASPECTS OF INFORMAL PRODUCTION IN DEV. COUNTRIES. (cand.polit.)

Aker, Unni Elisabeth (1998): "Orker ikke.....Gidder ikke...." En empirisk studie av frafall i SSB«s utvalgs-undersøkelser. (cand.polit.)

Andersen, Bjørn (1998): Deling av arbeid - solidarisk alternativ eller en trussel mot "solidaritetsalternativet" (cand. polit.)

Aslesen, Sigmund (1998): Does gender make å difference in entrepreneurship? (cand.polit.)

Bensah Drah, Bright (1998): Caring for the mentally ill: The case of female patients at Pantang Hospital (cand. polit.)

Bergheim, Helge (1998): Effektiviseringsiver og institusjonsforsvar: Hvor(for) møter man veggen? (cand. polit.)

Bjerke, Eline (1998): Etnisitet og boligsamvirke. Bidrag til prosjektet (cand.polit.)

Briel, Trond Ståle (1998): Dra på Lopphavet: En Nordlennings feltstudie av loppemarkeder i Oslo (cand. polit.)

Buabeng, Agyei Kwadwo (1998): Family size attitude and family planning knowledge among the youth in rural Ghana - The case of Tano district. (cand.polit.)

Butveit, Kristin; Helga Winsnes og Hyldmo Ranes (1998): Lojalister, individualister og kollektivister - en studie av organisasjonskulturen i Verdens Gang (cand. polit.)

Davidsen, Anders (1998): Politikkens IT-Kommunikasjon - Et systemteorretisk perspektiv på politkk og samfunn. (cand.polit.)

Einarsen, Hans Philip (1998): Møtet som uteble. En studie av et musikkprosjekt knyttet til flerkulturell musikkformidling. (cand.polit.)

Einarsen, Hans Philip (1998): Møtet som uteble : om ideologier og virkelighet i et musikkprosjekt knyttet til flerkulturell musikkformidling (cand. polit.)

Enehaug, Heidi (1998): BYCO - en sosiologisk analyse av et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom fire bydeler i Oslo rettet mot langtidsledige (cand. polit.)

Evdahl, Monja Marie (1998): Bilder av ledelse. En studie av noen aspekter ved ledelsesforståelse i Posten Norge BA. (cand.polit.)

Falch-Pedersen, Merethe (1998): Tro, håp og ulikhet. En studie av Oslo-ungdoms yrkesaspirasjoner og betydningen av sosial bakgrunn og kjønn (cand. polit.)

Forøy, Gry Irene (1998): "- men de har det jo så travelt" En kvalitativ studie av hvordan menn og kvinner opplever sykehusopphold (cand. polit.)

Fugletveit, Anne G. og Bo Viuf (1998): BEDRIFTSHELSETJENESTENS PLASSERING I BEDRIFTSSTRUKTUREN. (cand.polit.)

Fure, Lars (1998): Å kjenne andre på seg selv. (cand.polit.)

Gåsemyr, Eli (1998): FRÅ INSTITUSJON TIL EIGE HUSVÆRE. Tidene skifter. Nye ideal og nye rammer, men ny røyndom? Ei oppgåve om HVPU-reforma sine ideal, og om gjennomføringa av prinsippet om heimen som areana for tenesteyting. (cand.polit.)

Gundersen, Tonje (1998): Hvordan har kjønn betydning? Et kvalitativt studie av kvinnelige og mannlige kirurger. (cand.polit.)

Hagelund, Anniken (1998): "Diskurser om bistand, kunnskap og utvikling - en diskursanalytisk tilnærming til NORADs policy." (cand.polit.)

Haldar, Inger-Synøve (1998): Eksem - dypere enn huden? - Om å møte omverden med synlig kronisk hudsykdom" (cand.polit.)

Halvorsen, Helen (1998): Fra passive protestanter til praktiserende katolikker. En studie om konversjon til katolisismen. (cand.polit.)

Hansen, Kari (1998): Hvem skal lede politiet? En profesjonssosiologisk studie av forholdet mellom politijurister og tjenestemenn (kvinner). (cand.polit.)

Hansen, Ingjerd (1998): "Det er vanskelig å føle seg hjemme når man ikke føler seg velkommen" Den etniske minoritetens tilhørighet til Norge og det offentliges rolle i dette, belyst ved forholdet politi og minoritet i Norge. (cand.polit.)

Heidenreich, Vibeke (1998): I støpeskjeen - Energiloven, kraftpolitikken og den metallurgiske industrien (cand.polit.)

Helland, Gunhild (1998): Helsesøstrenes praktisering av meldeplikten til Lov om barnevernstjenester (cand. polit.)

Hokstad, Øystein (1998): Electra 96 - elektroniske medier og sosial posisjon (cand. polit.)

Houg, Tonje (1998): Med Goffman på sykehjem. En studie av pasienters verdisghetsarbeid. (cand.polit.)

Hovde, Eirun (1998): Hvordan ønsker eldre å bo? En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av eldres boforhold i en bydel i Oslo (cand. polit.)

Idland Velle, Reidun (1998): Handel og vandel ved to vesensforskjellige markedsarenaer, ei ferjereise ifrå kvarandre : eit kvantitativt og kvalitativt studie av korleis bygdebuarar i ei Sunnmørsbygd orienterer seg til bygdesentrumet i nærmiljøet og til kj&os (cand. polit.)

Jacobsen, Randi Gail (1998): Weeds: A study of the construction and practice of anti-nationalism among women in Zagreb, Croatia (cand. polit.)

Johnsen, Hege Helene og Anders B. Fyhn (1998): Tilfeldigvis en fiasko? En sosiologisk studie av et ufullendt systemutviklingsprosjekt i Televerket. (cand.polit.)

Johnsen, Gry (1998): Acculturation and intergenerational relationships: A study of Greec-Cypriot Women in London (cand. polit.)

Jordfald, Bård (1998): Bedriftsetableringer med og uten stipend - en analyse av sysselsettingseffekter. (cand.polit.)

Kippersund, Britt Karin (1998): Pakistanske ungdommers tilpasning sett i lys av morsmålsundervisningen (cand. polit.)

Kjos Fonn, Birgitte (1998): Ikaros-effekten: En studie av kulturendring og økonomisk håndtering i DnC på 1980-tallet (cand. polit.)

Klingenberg, Trine (1998): Grafitti - kunst og vandalisme. En kultursosiologisk tilnærming til hip-hop graffiti. (cand.polit.)

Kopperstad, Olaus Jon (1998): Statleg mål- og resultatstyring av kommunane (cand. polit.)

Kruse-Jensen, Kristine Johanne (1998): Makedonia. Forklaringer på gresk adferd i navnestriden mellom Hellas og den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (cand. polit.)

Kvangraven, Mona (1998): FRA GIVERSTYRING TIL MOTTAKERANSVAR? NORSK BISTAND TIL MOSAMBIK I 1980- OG 1990-ÅRA. (cand.polit.)

Langås, Asbjørn Oscar (1998): ERFARINGSBERGEPET I TEORIER OM ORGANISASJONSLÆRING. (cand.polit.)

Longva, Frode (1998): Etter- og videreutdanning i norske bedrifter (cand. polit.)

Mathiesen, Anders (1998): MODERNITET, POSTMODERNITET - OG ET TILHØRENDE BEGREP OM FRIHET I ZYGMUNT BAUMANS ARBEIDER. (cand.polit.)

Moseng, Turid (1998): BARNEVERN - PÅ JURISTERS PREMISSER? en studie av juristers vurdering av barnevernsaker. (cand.polit.)

Mydske, Kjell Reidar (1998): Sivilsamfunn og lokaldemokrati. En studie av organisasjonslivet i Patzœn, Guatemala (cand. polit.)

Ottestad, Geir (1998): "Kjapp, gild og rampen" : ungdomsgrupper i Verftsbygd i et konstruksjonistisk perspektiv (cand. polit.)

Pedersen, Øystein L. (1998): Et mediedrama om samisk kultur - En analyse av sammenhengen mellom kildebruk, mediedramaturgi og narrative strukturer. (cand.polit.)

Plesner, Ingvill (1998): Det nye skolefaget "Kristendomskunnskap med religions- og lissynsorientering". (cand.polit.)

Ranes, Hyldmo; Kristin Butveit og Helga Winsnes (1998): Lojalister, individualister og kollektivister - en studie av organisasjonskulturen i Verdens Gang (cand. polit.)

Sandberg, Katarina (1998): How women and men get by in Hawking in Katutura, Namibia. (cand.polit.)

Sandvik, Thomas (1998): Elektroniske massemedia: opium for folket eller offentlighetens fugl Føniks? (cand. polit.) (finnes i fulltekst)

Skattebo, Sigrid (1998): Religion is religion, life is life: En studie av kristne og muslimske kvinners status og fertilitet i Gurare, Etiopia (cand. polit.)

Stang Dahl, Janne (1998): 300 tonn stein: Hovinbekken Skulpturpark 1991-1997. Analyse av prosessen. (cand.polit.)

Steen-Johnsen, Kari (1998): Arbeidsløshet og integrasjon i 1990-tallets Frankrike (cand. polit.)

Stefansen, Kari (1998): Kjærestepar. Om kjæresteidealer og kjærlighetspraksis i pardannelsens ulike faser. (cand.polit.)

Stenhammer, Mette (1998): Innvandrerungdoms tilpasning i Norge (cand.polit.)

Stensquist, Kari (1998): RETTFERDIG FORDELING AV UTDANNINGSPLASSER? - en studie av Kirke, -utdannings og forskningskommiteens normative holdninger til rettferdig medisin- og sykepleierstudiet. (cand.polit.)

Stigen, Ole Tryve (1998): Veier til voksenlivet (cand.polit.)

Strøm, Nina (1998): Fra familieplanlegging til reproduktiv helse (cand. polit.)

Thorbjørnsen, Tonje Aasen (1998): Mellom to skolar? En studie av omsorgsarbeidarfaget i vidaregåande opplæring. (cand.polit.)

Thygesen, Hilde (1998): Trygghet eller overvåking? BESTA-teknologien som mening. En case-studie av BESTA-prosjektet. (cand.polit.)

Trondsen, Ingvild (1998): Lederes syn på omstilling i en industribedrift (cand. polit.)

Turcato, Helena (1998): IT-bruk i skolen - mellom intensjon og realitet. En casestudie av Ski kommunes ungdomsskoler (cand.polit.)

Ulfstein, Janne (1998): Samlivets kjønn. Ein kvalitativ studie av korleis familierådgivarar "ser" og forstår samlivsproblem (cand. polit.)

Ullahammer, Anne Mette (1998): På helsa løs? en sosiologisk analyse av helsestoff i fire norske riksaviser (cand. polit.)

Valseth Selte, Solveig (1998): Ulik opprinnelse, ulik oppdragelse? En kvantitativ studie av Oslojenter med ulik kulturell bakgrunn og deres forhold til foreldrene. (cand.polit.)

Veland, Jarmund (1998): Barnevern i små og store kommuner (cand. polit.)

Vinæs, Bente (1998): Fetishering av maskulinitet - en studie av seksuell fetishisme, sadomasochisme og sym,bolsk kroppskonstruksjon blandt homoskesuelle menn. (cand.sociol.)

Viuf, Bo og Anne G. Fugletveit (1998): BEDRIFTSHELSETJENESTENS PLASSERING I BEDRIFTSSTRUKTUREN. (cand.polit.)

Waaler, Elisabeth (1998): Kunst og kunnskapsforståelse (mag.art.)

Wenaas, Guro (1998): GLOBALE TRENDER OG PRIVATE VALG - En kvalitativ studie av ulike generasjoners holdninger til fertilitet og familieplanlegging i Quito/Ecuador. (cand.polit.)

Wesenberg, Stein Delmas (1998): LÆRING AV KLAGER, ET EKSEMPEL PÅ IDEALER VERSUS REALITETER I ET MODERNE SERVICE SELSKAP. (cand.polit.)

Wichstrøm, Merethe (1998): Fedre på overtid. Hvordan menn kombinerer mye overtidsarbeid med ansvar for barn. (cand.polit.)

Widnes, Hanne Cecilie (1998): "Hun er ingen Gud" En drøfting av religiøst språk, kjønn og makt i et feministisk perspektiv. (cand.polit.)

Winsnes, Helga; Kristin Butveit og Hyldmo Ranes (1998): Lojalister, individualister og kollektivister - en studie av organisasjonskulturen i Verdens Gang (cand. polit.)

Worren, Anne (1998): Sjanselikhet gjennom Affirmative Action? (cand. polit.)

Yang, Hui-Ying (1998): Guanxi and corruption in a local society in China. (cand.polit.)