Kandidater 1996

Ødegård, Guro Irene (1996): " Erobring og forbrødring. Alkohol, distinksjon og mening i det moderne utelivet". (Cand.polit)

Øiestad, Marit Sjølie (1996): Fengselsbetjentrollen i utvikling. Vokter og omsorgsperson. (Cand.sociol.)

Ørbeck Sørheim, Øyvind (1996): Verdensbankens utdanningspolitikk i Afrika sør for Sahara - med Tanzania som case. (Cand.polit)

Adanu, Eric K. (1996): Local Knowledge, Innovation Diffusion, and Agricultural Extension in Rural Communities: The Case of VORADEP in Ghana. (Cand.sociol.)

Aksum, Kari (1996): Menstruasjon som kvinnelig kroppsopplevelse i et livshistorie perspektiv. (Cand.polit)

Alme, Ola (1996): Samtidig famlieliv og hverdagsliv: økende &laqno;ekstern innflytelseÈ, eller &laqno;paradigmatiskeÈ kontekster? (Cand.sociol.)

Bäcklund, Solvor (1996): "Og plutselig var jeg en av dem". Om stoffbruksdebuter og stoffbrukerutvikling. 20 sprøytebrukere forteller. (Cand.polit)

Berg, Christin (1996): Sykling som bymbolsk samhandling? En kvalitativ undersøkelse av tilpasninger og bruk av sykkel i Oslo og Stavanger. (Cand.polit)

Birkeland, Inger-Lise (1996): Blir det uoppnåelige beste det godes fiende? En kvalitativ studie av HVPU-reformens intensjoner og konsekvenser. (Cand.polit)

Bjørkum, Ellen (1996): Shopping som rekreasjon. En studie av handlevaner i kjøpesentret. (Cand.polit)

Bjarnø, Vibeke (1996): "Vikingene er redde"... . En studie av innvandrerkvinner, hverdagsliv, nærmiljø og sosial integrering. (Cand.polit)

Boldermo, Eva (1996): Kultur og politikk i skjønn forening. En evaluering av Kulturdepartementets forsøksordning "Prosjektstøtte for kulturarbeid i landsommfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. (Cand.polit)

Bye, Mona (1996): Samlivsbrudd blant samboere - Fortellinger om kjærlighetens død. (Cand.polit)

Daniloff, Kathrine (1996): Når fortellinger møtes. Tolkninger av Blitz i rammen av en offentligshetsdiskurs. (Cand.sociol.)

Eftedal, Monica (1996): Business Process Reengineering - medisin uten bivirkninger? (Cand.polit)

Eide, Ketil (1996): Foreldre i eksil. Om sosialiseringsbetingelser i innvandrerfamilier. (Cand.polit)

Engen, Bård Ketil (1996): Strukturendring av Internett. Internetts historie og utvikling sett i lys av Jürgen Habermas' offentlighetsteori. (Mag.art) (finnes i fulltekst)

Espedalen, Karianne (1996): Tro, håp og ekteskap. En studie av menns og kvinners holdninger til ekteskap, og endringer i disse over tid. (Cand.polit)

Flåte, Solvi (1996): Båndene imellom - En empirisk studie av sosialenettverksrelasjoner og sosial involvering i slekt, nabolag og vennekrets. (Cand.polit)

Germundson, Gunnar (1996): Det dialogiske - disponert. (Cand.polit)

Gezelius, Stig Strandli (1996): The Northern Cod Crisis and the "Turbot War": A Sociological Analysis of a Northwest Atlantic Fisheries Conflict. (Cand.polit)

Gran, Haakon (1996): Stiller arbeidsplassen opp, når privatlivet går i vranglås? (Cand.sociol.)

Grebstad, Unni Beate (1996): Eilert Sundt og Amartya Sen. Ei studie av to fattigdomsperspektiv. (Cand.polit)

Grundtjernlien, Jan Erik (1996): "Attføring i teori og praksis". En studie av hvilken betydning de attføringspolitiske rammer har for bedriftsintern attføring i små og mellomstore bedrifter. (Cand.sociol.)

Hagen, Trine (1996): Ny lokalidentitet eller gammel lokalpatriotisme ? En studie av identitetsfremmende tiltak i en kommune truet av fraflytting. (Cand.polit)

Haldeaki, Maria (1996): Oppdragelse i offentlig barnehage. En sammenlignende undersøkelse i Hellas og Norge basert på forskjeller og forskjellenes sosiokulturelle forutsetninger. (Cand.polit)

Hassan, S.M. Monirul (1996): Taslima Nasrin Crisis: A Conflict between Tradition and Modernity. (Cand.polit)

Hauge, Hans Abraham (1996): Enhver er sin lykkes egen smed. En studie av de ansattes lojalitet til Televerket etter omorganiseringen i 1993. (Mag.art)

Hauge, Jon Birger (1996): IT og ulikhet. (Cand.polit)

Helle, Brit Marie (1996): På ny kurs med nye kurs? En evaluering av erfaringslæring som ideal og praksis i arbeidsmiljøkurs. (Cand.polit)

Henmo, Sverre (1996): Lesing av regional litteratur. Et spørsmål om identitet i Kvinnherad og Vestre Toten. (Cand.polit)

Holtet, Kristine (1996): Studier, forskningstradisjoner og studenters fagidentitet. En sammenligning av sosiologistudenter i Oslo og Stockholm. (Cand.polit)

Hovland, Grethe (1996): Utdanningsaspirasjoner hos ungdom. Hva betyr kjønn og oppvekstmiljø? (Cand.sociol.)

Idås, Gitte M. (1996): Kampen mot stereotypiene - En studie av småbedriftslederes forhold til det offentlige virkemiddelapparatet. (Cand.polit)

Iván, Anne Kristine (1996): "Derfor har jeg ingen fritid". Fritid og en generasjon unge i Ungarn etter systemskiftet i 1989. (Cand.sociol.)

Jørgensen, Per Morten (1996): ... noen er likere enn andre. En kvalitativ studie i reklamemakeres forestillinger om forbruk (Cand.polit)

Jørgensen, Mette K. (1996): Ungdom, alkohol og forebygging. En evalueringsrapport av KOLON musikkteater. (Cand.polit)

Jørgensen, Per Morten (1996): ... noen er likere enn andre. En kvalitativ studie i reklamemakeres forestillinger om forbruk.. (Cand.polit)

Jacobsen, Hege Glomnes (1996): Ungdom, medier og identitet. Survey og samtaleintervjuer om ungdomsidentitet i lys av medier og ungdomsserien "Helene og gutta". (Cand.polit)

Jensen, Hilde (1996): Truet legeautoritet ? En studie av legers sykmeldingspraksis sett i lys av innskjerpingen av det medisinske vilkår for rett til sykepenger. (Cand.polit)

Kammen, Mette (1996): Aktørers forståelse av hvordan husholdsarbeidet fordeles mellom kjønnene i et heterofilt samliv. Et eksplorerende studie. (Cand.polit)

Knudstad, Tiril (1996): Moderskap og kvinnelighet. En kvalitativ studie av ufrivillig barnløshet. (Cand.polit)

Krange, Ingeborg (1996): "Hvor edel er jeg egentlig?" En studie av motivasjon for aktiv deltakelse i Oslo Natur og Ungdom. (Cand.polit)

Kristoffersen, Sverre (1996): Holdningsendring som mestringsstrategi: Verdikonflikter og sosionomtilpasning på sosialkontor i Oslo. (Cand.polit)

Krog, Norun Hjertager (1996): På utforskningsferd med Oslo Sporveiers billettkontrollører og snikere. En eksplorerende studie av modernitet og snusk. (Mag.art)

Krognes, Sidsel H. (1996): Legitimering av livsvalg - med fokus på det å velge å få barn. (Cand.sociol.)

Kvalvaag, Tale (1996): Bedre føre var enn etter snar? En sosiologisk studie av risikooppfatninger i miljøvernforvaltningen. (Cand.polit)

Kvavik, Hanne B. (1996): Om menn og ufrivillig barnløshet. En kvalitativ studie. (Cand.polit)

Langeggen, Inger (1996): Forhandlinger om intimitet. En intervju- og observasjonsstudie om sjekking, seksualitet og alkohol. (Cand.polit)

Lappegård, Trude (1996): Holdninger til lønnsforskjeller - en analyse av norske arbeidstageres holdninger til fordelingsnormer og faktiske lønnsforskjeller. (Cand.polit)

Misund, Tor Steinar (1996): Variasjoner i kunnskap om personlig økonomi. En studie av sammenhengen mellom erfaringer og økonomikunnskap. (Cand.polit)

Naustbakk, Kari (1996): Arbeidets betydning. Belyst gjennom intervju med 10 arbeidsledige. (Cand.sociol.)

Nelson, Justine (1996): Taking Responsibility for One«s Own Life: Women as Subject and Object. (Cand.polit)

Nilsen, Åse M. T. (1996): Lokale etermedier i en global tid. En studie av NRKs lokale etermedier, stedsidentitet og modernitet - med Nord-Norge som case. (Cand.polit)

Norman, Siv Jorun (1996): Kvinner og jordbruk i Ovamboland. En sosiologisk analyse av bondekvinners arbeids- og livssituasjon i post-apartheid Namibia. (Cand.polit)

Rød, Solfrid (1996): Fra forhandlende aktører til etablerte organisasjoner. En studie av den nye norske kvinnebevegelsens utvikling i tidsrommet 1970-1995. (Cand.polit)

Røkeberg, Toril (1996): Medlemsfrafall i den organiserte miljøbevegelsen. En studie av Norges Naturvernforbund. (Cand.polit)

Sønneland, Anne-Margrete (1996): "Det autoritære demokrati. Den politiske utviklingen i Argentina etter 1983." (Cand.polit)

Salbu, Jan (1996): Modernitet, kritikk, nihilisme. (Cand.sociol.)

Schöndorf, Katharina (1996): Maskulinitet og seksualitet. En studie av åtte menn. (Cand.polit)

Scheffels, Janne (1996): Kjønn i litteraturkritikk. En analyse av anmeldelser i dagspressen (Cand.polit)

Schwencke, Eva (1996): Kan problembasert og prosjektorganisert læring medvirke til utvikling av relevant handlingskompetanse? (Cand.polit)

Seland, Anne Cathrine (1996): Jakten på det gode liv. En sosiologisk studie av forestillinger om det gode liv fra 1955 til 1995, slik de blir presentert i ukebladene Kvinner og Klær og Norsk Ukeblad. (Cand.polit)

Skaar, Kristine (1996): Iscenesettelse av virkelighet. Et studie av kvinner som produserer TV-dokumentar for NRK - med utgangspunkt i en feministisk, sosiologisk forståelse av virkelighetsfremstilling. (Cand.polit)

Skilbrei, May-Len (1996): "Det overlever du alltids". En sosiologisk analyse av kvinners vei inn i prostitusjon. (Cand.polit)

Skjersli, Synnøve (1996): "Ungdom - fritid - utdanning. En studie av ungdomsfritidsvaner og utdanningsaspirasjoner" (Cand.polit)

Skollerud, Kåre (1996): Deltidsarbeid. Deltidsarbeid blant apotekteknikere. (Cand.sociol.)

Strandrud, Janne (1996): "Alle er like - men noen er mer like enn andre." En empirisk undersøkelse om forståelsen av kvinner som arbeidskraft i arbeidsmarkedsetaten. (Cand.polit)

Sundvoll, Anne (1996): "Leker like barn best?" En analyse av øst-vest forskjeller i levekår, klasse- og ungdomskultur i Oslo. (Cand.polit)

Tørnby, Lise (1996): Kvinnekamp i kirken. En studie av kvinnemobiliseringen i Den norske kirke med særlig vekt på 1970-tallet. (Cand.polit)

Teigen, Katrine (1996): "Kjønnssegregering i arbeidslivet. -En empirisk analyse av stillingssegregering i privat sektor i Norge". (Cand.polit)

Thorsdalen, Sissel (1996): "Å være en god representant". Tibetanere i Norge - en livshistorisk tilnærming. (Cand.sociol.)

Throndsen, Arne (1996): "Omsorgstjenester i forandring -en studie av vernepleiernes inntog i den kommunale pleie- og omsorgssektoren". (Cand.polit)

Tommelstad, Kjersti (1996): "Bærekraftig utvikling - en utopisk drøm eller en realiserbar prosess?" (Cand.polit)

Wathne, Christin Thea (1996): "Vi skjønte etterhvert at vi var kvinner". Kvinners likestilte inntreden i politiet. (Cand.polit)

Werner, Anne (1996): ""(U)seriøse damer i forsvaret. En studie av kropp, kjønn og seksualitet i møtet med en militær avdeling". (Cand.polit)