Kandidater 1993-1995

Ørstavik, Sunniva (1995): Hjelp - et dilemma. Om pasienters medvirkning i behandling. (Cand.polit)

Østreng, Hanne Dorte (1995): "I've been a Slave all my Life". Hushjelpenes hverdag i post-apartheid Namibia. (Cand.polit) (Cand.polit)

Aarseth, Helene (1994): Mellom likegjøringen og det andre. Mannen som innfallsport til forståelser av det kvinnelige. (Mag.art)

Aas, Geir (1995): En analyse av ulike måter å forstå vold i parforhold. (Cand.polit)

Addai-Yeboah, Alice Owiaba (1994): Role combination and fertility among salaried ghanaian mothers. (Cand.sociol)

Andersen, Rolf K. (1994): Frivillighetssentraler - en suksess ? En studie av mobilisering til frivillig innsats. (Cand.polit)

Arnesen, Cathrine Cecilie (1994): Ruiner - Noen kultursosiologiske betraktninger om kulturminnevern og museumsvirksomhet i lys av moderniteter. (Cand.polit)

Audestad, Ragnhild (1993): Matrilineære samfunn, økonomiske endringer og kjønn. En analyse av endringer i matrilineære slekts- og avstamningsregler og kvinners posisjon i Zambia. (Cand.sociol)

Bagstevold, Liv (1993): Konkurranse om kompetanse i svangerskapsomsorgen (Cand.sociol)

Bakken, Anders (1995): Opprykksforskjeller mellom kvinner og menn i departementene. En studie av karriereprosesser i en hierarkisk organisasjon. (Cand.sociol)

Ballo, Eva Marie (1994): Der livet ikke finner sted...? En emprisk undersøkelse av livsform innenfor et moderne byggefelt. (Cand.polit)

Bang, Signe (1993): Prioriteringsproblemer i helsesektoren. Noen makro- og mikroperpesktiver. (Cand.polit)

Barstad, Hege Nilsen (1995): Kulturradikal eller Mammons tjener? En studie av Dagbladets ideologiske utvikling (Cand.polit)

Becken, Lars Erik (1995): Lønnsforskjeller mellom kviner og menn i privat sektor i Norge. (Cand.sociol)

Bendixsen, Gunnar (1994): Brukermedvirkning i prosjektarbeid - virkning eller bare med? (Cand.sociol.)

Berg, Helene (1993): Medieimperialisme og en afrikansk virkelighet. En sammenliknende analyse av massekommunikasjon i Nigeria og Tanzania. (Mag.art.)

Bergersen, Rita og Anita Ingebrigtsen (1995): Organisasjonssamarbeid - evaluering av et prosjektsamarbeid om voksenopplæringstilbud på grunnskolens nivå. (Cand.polit)

Bergsgard, Nils Asle (1993): Krafttak og eleganse - en kulturanalyse av klasseforskjeller innen idrettsfeltet. (Cand.sociol)

Bicxon Billa, Kuvoame Moses (1994): The resilient prison and criminal justice: Unravelling the Unjust Discriplinary Link. (Cand.sociol)

Birkeland, Åsmund (1993): Cassirer - Rickert - Weber. En studie i noen vitenskapsfilosofiske forutsetninger for sosiologien. (Mag.art)

Birkeland, Steinar (1995): Regelstyringens grense er skjønn. En studie i samfunns-planleggingens teori. (Cand.sociol)

Birketveit, Arne Rolf (1994): Nattkultur på Hotel Inkontinental eller "Mange bekker små, gjør en stor å". (Cand.sociol)

Bjørngaard, Johan H. (1995): Foreldre og barnehage - likeverdige samfunnspartnere. (Cand.polit)

Bjørnholt, Margunn (1995): Pengene mot strømmen. Alternative finansieringsorganisasjoner. (Mag.art)

Bjørnson, Ove (1994): Som far, så sønn? En analyse av klassereproduktive tendenser i ungdoms framtidsorientering. (Cand.sociol)

Bjørshol, Anna (1995): Kampen om identitetene. En studie av virkelighetsoppfatninger i en omstillingsprosess. (Cand.sociol)

Bjelle, Terje (1995): Oljeutvikling, økonomisk endring og lokal politikk. (Mag.art)

Blichfeldt, Line (1993): Med støv på hjernen? - en studie av opplæring og veiledning til 50-tallets husmorideal (Cand.sociol)

Bliksvær, Trond (1995): Nytt familiemønster - nytt bustadmønster. (Cand.polit)

Blystad, Randi (1995): Forsøksvirksomhet i forvaltningen: Muligheter og barrierer i læringsprosesser. (Cand.sociol)

Borch, Anita (1994): "Hei hå, nå er det jul igjen..." En kvantitativ studie av innkjøp, giving og mottak av julegaver. (Cand.polit)

Brødholt, Åse (1995): Musculoskeletal patients' perspectives. - With special attention to the patient role and ambivalence, status passages and comeback. (Cand.polit)

Brandt, Øyvind (1995): Arbeidsgivers forhold til yrkesrettet attføring - En studie av bedrifters vilkår for å prioritere ivaretaking av ansatte med yrkeshemming. (Cand.polit)

Brastein, Terje (1993): Livsstil eller konsumets erfaringsmessige former i senkapitalismen. (Cand.sociol)

Bratland, Erik (1994): Sosial endring og modernitet - fra system til kollektiv handling. (Mag.art)

Bredal, Anja (1993): "Dere tror vi er annerledes, men vi er annerledes på en annen måte !" 15 marokkanske innvandrere om innvandrerskapet. (Cand.sociol)

Brekke, Jan-Paul (1994): Frivillighet og lokalsamfunn. En studie av to frivillighetssentralers omgivelser. (Cand.polit)

Brigsli, Hilde Gunn og Anne Kristin Myhrene (1994): Relasjonsfattigdom. En studie av sosial kontakt og deltakelse blant enslige sosialklienter. (Cand.polit)

Brigsli, Hilde Gunn og Anne Kristin Myhrene (1994): Relasjonsfattigdom. En studie av sosial kontakt og deltakelse blant enslige sosialklienter. (Cand.polit)

Brodtkorb, Elisabeth (1995): Tvangsmakt, tidspress og tiltak. Omsorgsvurdering og diskursutvikling i barnevernet. (Cand.polit)

Bugge, Annechen B. (1993): ... fra kundeveileder til ekspederingsmaskin ... - en analyse av butikkarbeidet og relasjonen mellom butikkpersonale og kunden. (Cand.polit)

Buxrud, Elisabeth G. (1994): Hvordan passer legefrakken ? - Kvinner og menn i legeyrket. (Cand.polit)

Corneliussen, Hege (1995): En studie om idrett og mestring av arbeidsledighet (Cand.polit)

Dæhlen, Dag (1993): Reifikasjon - En drøfting av ulike perspektiver på reifikasjonsprosessen. (Cand.sociol)

Dønvold, Helge (1994): Konfirmasjonens ungdomspedagogikk belyst ut fra et ungdomsteoretisk perspektiv. (Cand.sociol)

Dahl, Åshild (1994): Til barnets beste? - Barnetrygdens utforming, utvikling og fordelingspolitiske virkninger. (Cand.polit)

Dahl, Per Christian (1995): Fra bevegelsesfrihet til bevegelsestrang! Et kritisk perspektiv på bilbruk og transportfelt. (Cand.polit)

Dahl, Anne (1995): Vendepunkter - Møte med 15 kvinner som har brutt med stoffmisbruket. (Cand.polit)

Dancke Skaare, Sigrun (1994): Det magiske øyeblikk - om å arbeide med service. (Cand.polit)

Dankertsen, Anneli (1995): Fortellinger om mestring av arbeidsledighet. - En kvalitativ studie av arbeidsledighetens konsekvenser for ledige i grafisk bransje. (Cand.polit)

Dzorgbo, Dan-Bright S. (1993): Structural Adjustment and Political Democracy in the Quest for Sustainable Development in Africa: The Case of Ghana. (Cand.sociol)

Eeg-Larsen, Sissel (1993): Edb i sykepleierutdanningen - en utfordring for kunnskapsutvikling og yrkessosialisering hos undervisningspersonale. En empirisk studie fra innførigen av edb i en sykepleierhøgskole. (Cand.sociol)

Egyaboaful, Anan-Kakabaah (1994): People-Centered Development - An Analysis of Ghana«s Community Initiative Development Programme. (Cand.sociol)

Ehnebom, Tore (1994): Menn i kvinneklær. (Cand.polit)

Eikeland, Elin (1994): Lønn som fortjent - om belønningssystemer og motivasjon i helsesektoren i Tanzania. (Cand.polit)

Eng Fagertun, Tone Kristin (1995): Barnehage - en modell for ny barnehagepraksis ? En studie av en barnehage og dens sosiale nettverk. (Cand.sociol)

Enger, Anniken (1995): Mange bekker små... Forholdet mellom holdning og handling på området kildesortering. (Cand.polit)

Engh, Line W. (1995): Bedre føre var..." En kvalitativ studie av ungdom, politi og forebygging. (Cand.polit)

Erlandsen, Heidi K. S. (1995): Småbarnsfamiliens reiser i hverdagen - en studie av transportmiddel-bruk på arbeidsreiser til småbarnsforeldre i Oslo og Akershus. (Cand.sociol)

Falkenberg, Geir (1993): Individer, grupper og sosiale strukturer. En handlingssosiologisk tolkning av Jean Paul Sartres "Critique de la Raison Dialectique". (Mag.art)

Festervoll, Ida (1993): Arbeidslederrollen: avvikling eller utvikling? Arbeidslederrollen og nye produktivitetsstrategier i to bedrifter. (Cand.polit)

Fikkan, Roar og Arne Johan Johnsen (1994): Samarbeidets evangelum. En evaluering av ebu i Troms. (Cand.sociol)

Flatebø, Gro (1993): Arbeidsrelaterte holdninger og verdier i Norge og Italia. Nasjonale særtrekk eller konvergens? (Cand.polit)

Fragell, Kristin (1995): "Otium cum dignitate" - livsførsel og ærbarhet blant norske alderspensjonister i Alfaz del Pi. (Cand.sociol)

Friis Jørgensen, Ragnar (1993): Leken, fotballspillet og det lykkede fellesskapet. I et virksomhetsperspektivet. (Cand.polit)

Frogner, Pål (1995): Lidende barn og ivrige pedagoger. En kritisk lesning av barnevernpedagogenes lesning av mytene om gatebarnet og innvandrerbarnet. (Cand.polit)

Gohn, Anette (1993): Trygdefunksjonærer som iverksettere av offentlig politikk. En undersøkelse av utfordringer og avveininger i trygdeetatens hverdag. (Cand.polit)

Grøtting, Torgeir (1993): Endringsmotstand innenfor sykehusdrift som rasjonalitetskonflikt. (Cand.sociol)

Grambo, Anne-Cathrine (1994): Knowledge, Gender and the Subject. Explored Through Feminist, Postmodernist and sociological Theories. (Cand.polit)

Grasaas, Kari Kruger (1994): Religiøs kommunikasjon på to sykehusavdelinger. (Cand.polit)

Grasmo, Hanne (1993): Er det normalt ? Samlivsspalten som maktredskap, intimspeil og frigjøringsfane. (Cand.polit)

Gravdal, Tove (1995): Psykisk utviklingshemmede i HVPU-reformens tid. (Cand.sociol)

Gresvik Schei, Espen (1994): Same prodedure... En studie av internkontroll som medvirkningsfaktor i to prosessbedrifter ... as every year! (Cand.sociol)

Grini, Knut Håkon (1995): Er Norge et postindustrielt samfunn? En diskusjon av teorier om det postindustrielle samfunn og utviklingen i norsk næringsstruktur. (Cand.polit)

Gulbjørnrud, Sissel (1995): "Jeg er ikke rasist, men jeg blir det snart" - en empirisk undersøkelse av kontakt og konflikt iet flerkulturelt bomiljø. (Cand.polit)

Høie, Grete (1993): Konstruksjoner av fremmedhet i kjølvannet av Simmels fremmede (Cand.sociol)

Hagen, Inger Marie (1995): Hvem skal vi velge ? En studie av to oppsigelsesprosesserIngeborg Olsvik Utskjelt og utdebattert? - om "harselerende" programledere, "urimelige" ekspeter, "troverdige" legfolk og "distanserte" seere. En analyse av debattprogram på TV, belyst ved Arg (Cand.sociol)

Haldar, Marit (1993): Barndom på boks. Barndomsperspektiver på NRK 1960-1990. (Cand.sociol)

Halvorsen, Rune (1995): Å verdsette likheter og forskjeller. Om innføringen av partnerskapsloven i Norge. (Cand.polit)

Hammerlund, Tone Lill (1994): Når virkemidler ikke virker. En analyse av arbeidsmarkedsbedriftenes rekrutteringsproblemer og yrkeshemmedes behov for attføring, belyst gjennom attføringskonsulenters arbeid ved arbeidskontor. (Cand.polit)

Hansen, Bente-Lill (1995): Om barns aktiviteter og kulturelle virkemidler. Historier fra en fritidsklubb. (Cand.polit)

Haram, Espen R. (1994): "Disse tingene er for kjennere." En studie av norske luksusforbrukerer i 1990-årene. (Cand.polit)

Harpviken, Kristian Berg (1995): Political Mobilisation among the Hazara of Afghanistan: 1978-1992. (Cand.polit)

Haug, Hilde M. (1995): "Du vet en ku er en god ku hvis den har en kalv". En sosiologisk analyse av holdninger og handlinger forbundet med kvinners fruktbarhet på landsbygda i Botswana. (Cand.sociol)

Hauge, Nils-Petter (1995): Sjølvmord i eit trivselsfylke. Ein verk-semdsteoretisk analyse av "sjølvmords-problemet sin storleik" i Sogn og Fjordane. (Cand.polit)

Hauger, Morten (1995): Fra famliebedrift til konsern. Bedriftsoppkjøp og jakten på ny forretsningside (Cand.sociol)

Hauger, Bjørn (1995): Hverdagsliv og ulykker - en sosiologisk studie av hjemmeulykker blant barn. (Cand.polit)

Haukland, Magne (1995): Virksomhetsplanlegging - same shit, new habit? (Cand.sociol)

Hegna, Kristinn (1994): Lykkelige byer. Diskurs og ideologi i diskusjonen om boligforholdene i Kristiania 1910-1920. (Cand.polit)

Heiervang, Hans C. (1995): Samarbeid i et industrielt miljø. Kunder og leverandører i et regionalt utviklingsprosjekt. (Cand.polit)

Helgesen, Liz A. (1995): Bedriftsutvalget, fortsatt et demokratisk tilskudd? (Cand.polit)

Hertzberg, Sissel (1994): Fra organisasjonskultur til kulturer i organisasjoner. (Cand.polit)

Herud, Eva (1994): Fortellinger om kropp. En studie av vårt forhold til kropp belyst ved et innblikk i ulike diskurser om helse og skjønnhet og informantsamtaler med ungdom. (Cand.polit)

Horrigmo, Kirsten (1995): Barnehagen - Sett gjennom en mors arbeiderkulturelle briller. (Cand.polit)

Hundvin, Brite (1994): Det valgte lederskap - også for kvinner ? En studie av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. (Cand.polit)

Ingebrigtsen, Anita og Rita Bergersen (1995): Organisasjonssamarbeid - evaluering av et prosjektsamarbeid om voksenopplæringstilbud på grunnskolens nivå. (Cand.polit)

Isachsen, Terje (1994): Fra barkebåt til barbie-doll. En studie av barneforbrukets økonomi og kultur i etterkrigs-Norge. (Cand.sociol)

Jørgensen, Eva Mari (1994): Fra forvaltning til marked. Et energiverk i endring. (Cand.polit)

Jacobsen, Jan Åsmund (1993): Norsk Filmrevy årgang 1949. En filmsosiologisk innholdsanalyse. (Mag.art)

Jessen, Jorunn Theresia (1994): Tverretatlig iverksetting. En prosessanalyse av forsøksvirksomhet - prosjekt "overgang skole - arbeid for funksjonshemmet ungdom". (Cand.polit)

Johansen, Knut Erik (1993): Maskiner som disiplinering, den rette medisinering? Den sosiale konstruksjon av teknologisk virkelighet ved Norsk Medisinaldepot. (Cand.sociol)

Johnsen, Arne Johan ogRoar Fikkan (1994): Samarbeidets evangelum. En evaluering av ebu i Troms. (Cand.sociol)

Jordfald, Hilde og Anne Solberg (1993): Kompetanseutvikling i et kjønns- og ledelses perspektiv. (Cand.polit)

Karakayali, M. Nedim (1994): His Master«s Mirror. A Study on Reflexivity, Identity and Theories of the Social. (Mag.art)

Karlsen, Torill Enger (1993): Den pornografiske kultur. (Cand.polit)

Karstensen, Svein Ove (1994): Innføring av kundeservice i televerket - en analyse av televerkets innføring av kundeservice i privatmarkedsdivisjonen, med fokus på totalkvalitet, kommunikasjonsmønster og arbeidsmotivasjon. (Cand.sociol)

Kasin, Olav (1994): Bilen og bevegelsene. Om bil, miljø og sosial endring. (Mag.art)

Katanovic, Hedvig B. (1995): Kvinners livsløp i Serbia: en sammenligning av Kosovo og Vojvodina i etterkrigsperioden. (Cand.polit)

Kleven, Kjersti (1994): Frå kommunistisk kombinat til kapitalistisk konsern- ein feltstudie av eit austtysk skipsverft anno 1993. KLAUSUL (Cand.polit)

Knudtzon:, Lillin C. (1993): Offentligheten - fremdeles en sfære for ekspressivitet og politikk. (Cand.polit)

Knutsen, Michael (1994): Tariffoppgjøret og lønnslovene. På slutten av 1980-tallet som økonomisk-politisk instrument i norsk politikk. (Cand.polit)

Krange, Olve og Åse Strandbu (1994): Kjøpesentra og forbrukskultur. Materiell og væremåter i tre kjøpesentra i Oslo. (Mag.art)

Kvalvaag, Heidi (1993): Systemskifte uten samfunnsendring. Om innføring av demokrati og markeds-økonomi i Ungarn. (Cand.sociol)

Kwame Ameh, Robert (1993): Juvenile Delinquency Control Policy in Ghana: An Evaluation Study. (Cand.sociol)

Løken, Jane (1995): Mellom to kulturer. En analyse av Innovasjonssenteret A/S. (Cand.sociol)

Lønne, Audhild (1993): Ungdom i Larvik - Fritid og arenatilknytning. (Cand.sociol)

Løwe, Torkil (1995): Økonomisk hjelp hjemmefra (til unge i etableringsfasen - omfang og fordeling). (Cand.polit)

L'orange, Henrik (1994): Formell struktur og organisasjonslæring, to sider av samme sak! En studie av to familievernkontorer. (Cand.sociol)

Larsen, Tor Arne (1995): Seksualundertrykkelse? En studie av Michel Foucault og Jos van Ussel, teorier om seksualitet og samfunn. (Cand.polit)

Lauritzen, Hege Cecilie (1994): Kriminalreportasjer - en moderne gapestokk eller nødvendig informasjon? En kvalitativ undersøkelse om dagspressens dekning av ni kriminalsaker og en presentasjon av ni innsatte ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt egne opplevelser av pres (Cand.polit)

Lindbøl, Gro (1995): Initiering og styring i skolefritidsordninger. (Cand.polit)

Lindgård, Johan (1995): Frisør på permanent basis? En empirisk studie av frisørers psykososiale arbeidsmiljø med fokus på rekruttering, lønnssystemer, kompetanseutvikling, relasjoner og stress. (Cand.polit)

Longva, Elisabeth (1995): Kjønn og nyetableringer - En studie av overlevelse og suksess blant nyetablerte virksomheter. (Cand.polit)

Lund, Randi Theresa (1995): Vil du koke kaffi, skal eg bera vann - Rettferdighetsmomenter i forbindelse med arbeidsdeling mellom ektefeller. (Cand.polit)

Lund Silseth, Eva Heidi (1994): Attføring - til hva? Arbeidsmarkedsbedriftene - en felle eller en bro over til det ordinære arbeidsmarked? (Cand.polit)

Lundby, Mette (1995): Integrering av likestilling som mål i A-etaten. Hvordan kan A-etaten bidra til at arbeidssøkende kvinner og menn likestilles på arbeidsmarkedet ? Et organisasjonsperspektiv. (Cand.polit)

Lunde, Aase (1993): "Arbeide sammen for samme mål?" - en studie av fagfolks engasjement i en pårørendeforending. (Cand.sociol)

Måløy, Solgunn (1994): Endringer i problemforståelsen av arbeidsledighet? En gjennomgang av noen norske forskningsbidrag om arbeidsledighet i perioden 1972-1992. (Cand.polit)

Møklebust, Øyvind (1994): Kommuneplanlegging. Styringsreiskap eller ritual? (Cand.sociol)

Malm, Eric O. (1994): Omorganisering - ikke bare en strukturell endring. Ansattes psykososiale reaksjoner på en påtvungen omorganisering. (Mag.art)

Mjøs, Kjell (1994): Flyreiser - kan de bli sikrere ? Menneskelige feil under flyvning. (Mag.art)

Moen Sund, Astrid Kristin (1994): Ett skritt frem, eller to tilbake ? En studie av utilsiktede konsekvenser av differensieringstiltak, en case studie fra Ullern videregående skole. (Cand.sociol)

Mortensen, Tone (1995): Fra skolebenk til arbeidsformidling? Arbeidssøkende sosiologer forteller. (Cand.polit)

Moser:, Ingunn Brita (1993): Teknologi i samfunnsteori: Forskyvninger og forflytninger. (Mag.art)

Myhrene, Anne Kristin og Hilde Gunn Brigsli (1994): Relasjonsfattigdom. En studie av sosial kontakt og deltakelse blant enslige sosialklienter. (Cand.polit)

Myhrene, Anne Kristin og Hilde Gunn Brigsli (1994): Relasjonsfattigdom. En studie av sosial kontakt og deltakelse blant enslige sosialklienter. (Cand.polit)

Næs, Turid Indrebø (1995): Kvalitet i barnehagen - et barneperspektiv. (Cand.polit)

Nilsen, Rune (1993): Multidimesjonalitet og Ambivalens - Max Weber og det Moderne. (Mag.art)

Nordang, Kristina (1995): Angst! En kvantitativ studie av voldsfrykt i Oslo. (Cand.polit)

Nordlien, Berit (1995): Rutinearbeid i Norge (Cand.polit)

Norenberg, Dorte L. (1995): Moderskab - kontinuitet og forandring. (Cand.sociol)

Norvoll, Reidun (1994): Sykepleierkulturen - en barriere for bedre arbeidsforhold? (Cand.sociol)

Nygaard, Thomas (1993): Edb som tankeform og handlingsmedium - et bidrag til teknologiforståelsen. (Mag.art)

Nygaard, Berit (1994): Nyresvikt en kronisk sykdom. Nyretransplantertes levekår og livskvalitet. (Cand.polit)

Nyvoll:, Nina (1995): Fra konsept til prosjekt. En kontekstuell analyse av tre norske bedrifters innføring av kvalitetskonseptene Just In Time og Totalkvalitetsledelse. (Cand.polit)

Olsen, Karen Modesta (1995): Avgang blant ansatte i staten - virkninger og belønningssystemer og sosialpsykologiske prosesser. (Cand.polit)

Opdalshei, Ole Alexander (1995): Ansattes opprykksmuligheter i offentlige etater. En studie av ansatte i Skatteetaten og Televerket. (Cand.polit)

Oxholm, Tove (1995): Hvilken betydning har ulike lønnssystem for rettferdighetsbetraktninger og praksis på toppledernivå? En sammenlikning mellom toppledere i offentlig og privat sektor. (Cand.polit)

Pedersen, Randi (1994): The Norwegian Medical Profession. Self-Aggrandizement and Medical Work. (Mag.art)

Pedersen, Kristin N. (1995): Sjåføren - en lite brukt ressurs ? Om arbeidstakermedvirkning ved internkontroll - og kvalitetsarbeid i to transportbedrifter. (Cand.sociol)

Pervez, Anis (1993): Mind Money & Meaning: Qualitative Immediacy in the Social Construction of Reality. (Cand.sociol)

Pettersen, Trine (1994): Forhold som fremmer og hemmer innføringen av intenkontroll i offentlig sektor. (Cand.polit)

Røhme, Elisabeth (1995): Passasjeratferd i kollektivtrafikken: En kultursosiologisk studie av interaksjon mellom fremmede i byen. (Cand.polit)

Rønning, Geir Olav (1993): Privat og sosialt - En studie i Marx', Agliettas og Lipietz' forståelse av forholdet mellom økonomisk privatsfære og samfunn - med særlig hensyn på pengeteori. (Mag.art)

Rørvik, Vibeke (1994): Fra Kunnskap til Kompetanse - Kompetanseutvikling i et relasjonelt perspektiv. (Cand.sociol)

Røsvik Pedersen, Kjersti (1994): En annerledes barndom. Om fysisk funksjonshemmedes oppvekst og livsvilkår i etterkrigs-Norge. (Cand.polit)

Rieber-Mohn, Libe S. (1994): Familien - bestandig og foranderlig. Om familiepolitikk, ideologi og sosial forståelse i perioden 1945-90. (Cand.sociol)

Ritland, Agnes Aall (1995): Skepsis til "de fremmede". En studie av mekanismer bak sosial og etnisk segregasjon i Oslo (Cand.polit)

Roalsø, Kari-Mette (1993): Jenters strategier for voksenlivet. En analyse av unge kvinners yrkesaspirasjoner, utdanningsvalg, yrkesmønstre og familiestart. (Cand.sociol)

Rognerød, Dag-Ivar (1993): Bilder av Norge: Natur, kultur, tradisjon i norgesprofilering og turisme-markedsføring. (Cand.polit)

Rogstad, Jon (1993): Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. (Cand.polit)

Rossnes, Vibeke (1993): Vi vil så gjerne, men.... Om pakistanske innvandrerkvinners relasjon til skolen via barna. (Cand.sociol)

Rostad, Trond (1995): Bedriftsstyrer som arena for ansattes innflytelse. (Cand.polit)

Sæter:, Gjertrud (1994): Kjære Gud jeg har det godt... Kulturformidling i småbarnsfamilier. (Cand.polit)

Sætersdal, Helene Ingeborg (1994): Fullt og helt eller stykkevis og delt? - en analyse av arbeidsmiljøet i Nordstjernen kommune (Cand.polit)

Sørlie, Kari Bente (1993): Motiver og Utviklingssyn i Norsk Nord-Sør Politikk. (Cand.polit)

Salvesen, Paal Eckhoff (1994): Profesjonell og amatør. En undersøkelse av det politiske og administrative samarbeidet i et utvalg bydeler i Oslo. (Cand.polit)

Sigurbjarnardottir, Sigturudur Helga (1993): Kvinnelisten i Island.Underveis fra kvinnepolitikk til feministisk politikk ? (Cand.sociol)

Sigurdardottir, Gudrun L. (1993): Muligheter og ønsker. Analyse av ansattes muligheter og ønsker i forhold til faglig og karrieremessig utvikling i forsikringsselskap. (Cand.sociol)

Simonsen, Dag Robin (1994): Biseksuelle menn Lyst Livsform Identitet. (Cand.polit)

Skaar, Karl (1994): Beslutningers gjennomføring. En case studie av implementeringsprosessen når en kommune desentraliserer økonomistyringen. (Cand.polit)

Skaiå, Anders (1995): Konkurranse om skatterådgivning i USA og Norge. (Cand.polit)

Skarpaas, Ingebjørg (1995): Integrering av rusmiddelbrukere i ordinært arbeidsliv - belyst gjennom attføringstiltaket Arbeid med bistand.. (Cand.polit)

Skevik, Anne (1994): Mor, forsørger, samfunnsborger: enslige mødre i en sosialdemokratisk velferdsstat. (Cand.polit)

Skjellum, Tone (1994): Likhet og forskjellighet. En survey-undersøkelse av ungdoms holdninger til likestilling i yrkeslivet og deres fremtidsvisjoner i forhold til utdanning og yrkesliv. (Cand.sociol)

Snartland, Vegard (1994): Psykiatriens hverdagsliv. Væremåter i konflik (Mag.art)

Snartland, Vemund (1995): Belønningsystemer i industrien i Norge. (Cand.polit)

Solberg, Anne og Hilde Jordfald (1993): Kompetanseutvikling i et kjønns- og ledelses perspektiv. (Cand.polit)

Solli, Susanna Maria (1993): Epistemologi og Praksis. En undersøkelse av muligheten for å overskride objektivistiske og subjektivistiske perspektiver i sosiologien i lys av Pierre Bourdieus epistemologi. (Mag.art)

Solstrand, Kenneth (1995): Teknologi som anomali. En modell for typeanalyser i møtet med den personlig konfronterende teknologi. (Cand.polit)

Solvoll, Kjersti (1995): Historien om et hus. Et kjøpesenter i Leirfjord. (Cand.polit)

Statle, Gro (1993): Kvinner og miljøsak. Holdninger og handlinger i Norges Naturvernforbund (Cand.sociol)

Steiro, Asbjørn (1993): Ungdom, læringsprosesser og datateknologi. En kulturanalyse av generasjon, kjønn og klasseforskjeller. (Cand.sociol)

Storm-Mathisen, Ardis (1995): "Walkers, Non-Talkers" - A sociological Study on Peer Interaction among Toddlers. (Cand.polit)

Strandbu, Åse og Olve Krange (1994): Kjøpesentra og forbrukskultur. Materiell og væremåter i tre kjøpesentra i Oslo. (Mag.art)

Svanemyr, Joar (1995): Hår på brøstet. Om maskulin identitet og symbolvalg. (Cand.polit)

Svorken, Borghild (1995): Samvær i småbarnsfamilier. (Cand.polit)

Sylvester, Galaa Z. (1993): The Traditional Birth Attendant: A study of Midwifery Innovation in Ghana. (Cand.sociol)

Thoresen, Marit Oline (1994): Kjønnsforskjeller i mestring av arbeidsledighet? En analyse av Levekårsundersøkelsen 1991 blant arbeidsledige. (Cand.polit)

Thrane, Christer (1993): Kjøpesenter, livsstil og forbrukeratferd. Hvem handler i kjøpesentre? (Cand.polit)

Trygstad, Sissel (1995): Oppkjøpet av Freia Marabou - Klubb, forbund og LO i møte med et transnasjonalt selskap. (Cand.polit)

Tufte, Per Arne (1993): Velkommen til velferdsstaten? Et rettferdighetsperspektiv på gjeldsordningsloven. (Cand.polit)

Tvedt, Liv og Torgeir Tvedt (1995): Sosialisering av misjonærbarn. En kvalitativ undersøkelse om misjonærbarns sosialisering og konsekvenser av denne. (Cand.polit)

Tvedt, Torgeir ogLiv Tvedt (1995): Sosialisering av misjonærbarn. En kvalitativ undersøkelse om misjonærbarns sosialisering og konsekvenser av denne. (Cand.polit)

Vårum, Odd Martin (1995): Kunnskap, interesse og konflikt - En sosiologisk analyse av kunnskapskontroverser i naturvernsektoren. (Cand.sociol)

Vigran, Åsne (1993): Mellom hierarki og lengsel. En studie av mannlige og kvinnelige ledere i Trygdeetaten. (Cand.polit)

Voll, Ingrid (1995): Avgjørelse, angst, ansvar - barnevernarbeideres vurdering av omsorgsovertakelse ved tvang. (Cand.polit)

Wærstad, Knut (1993): Verdens Gang ? (Cand.sociol)

Werp, Gjyri (1995): Hoffdamene - Et kultursosiologisk blikk på kunnskapssnobberi og dannelse. (Cand.polit)

Westborg, Geir (1994): Turbulente tider. En komparativ studie av typografer, journalister og avisarbeid i USA og Norge. (Cand.polit)