Kandidater 1990-1992

Øverås, Siv (1990): Psykiatri og behandling. Om omsorgens vilkår og begrensninger i den medisinske kultur. (Cand.sociol.)

Øyslebø, Torbjørg (1992): Å være pasient i en psykiatrisk avdeling. En kvalitativ undersøkelse av hvordan pasientene i en psykiatrisk avdelig opplever behandlingen av avdelingens ideologi (Cand.sociol)

Aarseth, Sidsel Platou (1992): Å være i omstendigheter.... Bekkenløsning i graviditet brukt som synliggjøring av kvinners arbeidsforhold og som trøbbelfenomen i arbeidslivet. (Cand.sociol)

Aarvaag Stokke, Torgeir (1992): Rasjonalitet og organisering. Gratispassasjerproblemet og organisasjonsgraden i Norge. (Mag.art.)

Alstad, Arve (1990): Medarbeidende foretak - en deltakerdemokratisk utforming. (Cand.sociol.)

Andersen, Tove (1992): Organisajonsendring i praksis. En analyse av de ansattes reaksjoner på endring og på gjennomføringen av OU-prosjektet. (Cand.sociol)

Andreassen, Mari (1992): Arbeidsledighet og nyetablering. (Cand.sociol)

Askeland, Harald (1991): "Meninghetsorganiasjonen - Det problematiske konsept". Et bidrag til avklaring av det organisasjonsmessige aspekt ved lokalmenigheten. Belyst gjennom drøfting av aktuelle teoretiske bidrag, og deltakende observasjon i en konkret menighet (Cand.sociol.)

Augestad, Pål (1992): Et mirakel i Groruddalen. Om herlighetsteologi, antritualisme og menighetsvekst i Oslo Kristne Senter. (Cand.sociol)

Bakkevold, Malena (1990): Altruistisk innstilling og strategiske vurderinger. En kvalitativ studie av lærernes yrkeskultur. (Mag.art)

Basso, Trond (1990): Framveksten av den organiserte arbeiderbevegelsen i Sel i Gudbrandsdalen og styrken i tilslutninga mellom 1917 og 1990. (Cand.sociol.)

Berg, Rolf (1990): Omstillingsdyktighet i bank: forventninger og utfordringer i lederrollen (Cand.sociol.)

Botheim, Ingunn (1990): Innføring av virksomhetsplanlegging i et departement - Keiserens nye klær ? En case-studie. (Cand.sociol.)

Brandsæter, Marianne C. (1990): Om kjønnets logikk - i et lesbisk perspektiv. Intervjuer med lesbiske kvinner og deres erfaringer i arbeidslivet. (Cand.sociol.)

Danielsen, Trond (1990): Selvmordsforsøk i et virkelighetsteoretisk perspektiv. En undersøkelse av selvmordsforsøk blant mennesker som misbruker stoff. (Cand.sociol.)

Davidsen, Hanne (1992): Kjønn og vitenskap. En presentasjon av postfeminismens svar på den mannlige filosofiens posisjoner. (Cand.sociol)

Dingstad, Pål E. (1992): Psykiatri - sosialhygiene - degenerasjonisme: Bilder av det abnorme. Diskurser om det sosiokulturelle legemets oppløsning og forfall. Innblikk i avviks-sosiologiens arkeologi. (Mag.art.)

Dobson, Stephen (1990): Don«t listen to what they say, just see what they do. Refugee policy in Norway. (Mag.art)

Duvold, Ellen-Merete (1991): Fra Eilert Sundts vårflom til Babyboom i Oslo. (Mag.art)

Egge, Marit (1990): Ungdomsbildet - lagd eller levd (Cand.sociol.)

Eia, Harald M. (1992): Lidende ledere og kompetente kalkulatorer. Næringslisvsfolks symbolske kamper. (Cand.polit)

Eldring, Line (1992): Hjemmehjelpere Ð på vei inn i kunnskapssamfunnet? (Cand.sociol)

Eliason, Zeph (1991): Codes of communication in the new human technology culture. (Cand.sociol)

Fangen, Katrine (1992): Tysklands nye ungdom. DDR-ungdom i overgangen til det kapitalistiske samfunn. (Mag.art.)

Feiring, Marte (1992): Kampen om kontroll. En studie av offentlig eldreomsorg i omstilling. (Mag.art.)

Fosli, Halvor (1992): Kristiania bohemen: Anomi, Utopi, Apati. Historisk-sosiologiske dialoger (Mag.art.)

Fosseid Lund, Bitte (1992): Inn- og utvikling ved Arbeidsformidlingen i Tønsberg (Cand.sociol)

Frøberg, Sissel (1990): 9 - 6. Om arbeidsliv og seksualitet (Cand.sociol.)

Fransson, Elisabeth (1990): En studie av levesett og rasjonalitet blant kvinner i ulike samfunnsklasser. (Cand.sociol.)

Furseth, Peder Inge (1992): Konkurrerer detaljistene på pris? Segmentering, symbolsk forbruk og institusjonelle forhold som et supplement til nyklassiske økonomiske modeller om konkurranse. (Cand.sociol)

Garborg, Siv (1992): Betjentene på botsfengsel. En kvalitativ undersøkelse av hvordan det er å være fengselsbetjent i et norsk fengsel. (Cand.sociol)

Gautun, Heidi (1990): Eldre kvinner som ressurspersoner for voksne barn med foreldreforpliktelser. (Cand.sociol.)

Hareide, Dag (1990): Vulerability to famine. (Mag.art)

Haugland, Bergit (1992): Det profesjonelle medmenneske. En analyse av frivillig arbeid i Kirkens SOS. (Cand.sociol)

Hilsen, Anne Inga (1992): Ungdom i en utkantkommuneKristin J. Johansen Kunst og legitimitet! En analytisk fremstilling over hvordan kunst tilskrives legitimitet i dagens samfunn. (Cand.sociol)

Hjelseth, Arve (1992): En seiglivet døgnflue. Frp's vekst i 80-årene: noen mulige årsaker (Mag.art.)

Jaarvik Teletopia, Anders (1991): Om informasjonssamfunnets kulturelle mytologier. (Cand.sociol)

Jacobsen, Roy (1992): Endringen av boligenes eierforhold: Hvordan og hvorfor ? En drøftelse av boligen og eierforholdene i lys av Peter Sauders og Manuel Castells boligteorier. (Cand.sociol)

Jenvild, Eva (1991): Jean-Paul Sartre. En sosiologisk tilnærming. (Cand.sociol)

Karlgaard, Sjur (1990): Working with People. A Cross-Cultural Study and the Quality of Work in Welfare Bureaucracies. (Mag.art)

Karlsen, Cecilie (1992): Forskningsformidling - et spørsmål om prioritering? (Cand.sociol)

Kristiansen Skalle, Nina-M. (1992): "I tilfelle noe skulle skje..." Kvinners valg av fødemåte - fødsel som en biopsykisk, rasjonell og kulturell prosess, belyst med kasuistikk (Cand.sociol)

Lauvås, Nille (1992): Rekruttering og studieprogresjon i videregående skole. (Cand.sociol)

Linna, Frode (1991): Om utgrupper og sosialisering. (Cand.sociol)

Lund Larsen, Marit (1992): Innvandrere og integrasjon. Syv iranske flyktningekvinner i Norge. (Cand.sociol)

Lunde, Henrik (1992): "For frihed, for norskhed, for Norge, hurra!." En analyse av offentlig påvirkning av samhandling mellom nordmenn og innvandrere. (Cand.sociol)

Madsbu, Jens Petter (1992): Involvering og forståelse. En kvalitativ undersøkelse av fedre til funksjonshemmede barn. (Cand.sociol)

Mikkelsen, Lars Normann (1991): Kan det ikke vente til imorgen ? Om ineffektivitet i en kommunal serviseorganisasjon. (Mag.art)

Mong Haug, Anne Berit (1991): Den velintegrerte krets - om endringer i vilkår for sosial integrasjon i et datakonsulentselskap. (Cand.sociol)

Moseng, Bera (1992): Iscenesettelser av femininitet. En sosiologisk analyse av frigide kvinner, romantiske venninner og den lesbiske kvinnen. (Cand.sociol)

Myhra, Ann-Beate (1990): Asylsøkere og flyktningskontorer. Divergerende realitetsoppfatninger og handlingsstrategier. (Cand.sociol.)

Nersnæs, Line B. (1992): Sykefravær - et problem for hvem? (Cand.sociol)

Oftedal, Erik (1990): Tegn, tenker, tanker. En avhandling om språk, subjekt og holdninger. (Mag.art)

Oftestad, Bodil Bø (1992): Abort eller fødsel - et umulig valg? (Cand.sociol)

Oftung, Knut (1992): Menn og endring. En analyse av argumenter om mannsrollen og omsorgspraksis i den offentlige debatt. (Cand.sociol)

Olsen, Bjørn (1990): Arbeidsvilkår og politisk sosialisering - en underordnetens betydning i arbeiderklassen. (Cand.sociol.)

Rahman, Masudur (1990): Pride, Prejudice and Profit. The Meaning of Social Relation in Economic Action. (Cand.sociol.)

Ramm, Irene (1990): Ungdom, eksil og repatriering. En studie av tilbakevendte ungdommer i Chile. (Cand.sociol.)

Ramm, Jorun S. (1992): "Jakten på det gode kjøp"- en studie av forbrukergruppers søkeatferd i kapitalvaremarkedet. (Cand.sociol)

Raustøl, Tellef (1991): Omfang, bruk og konsekvenser. Om forholdet mellom forskning og politikkutforming i eldreomsorgen fra 1950 til 1980-åra. (Cand.sociol)

Rognli, Kate (1992): Myter om Nord-Norge. Et møte mellom sentrum og periferi. (Cand.sociol)

Rolness, Kjetil (1991): Kunstig og kolørt. Invitasjon til smakens avvikssosiologi. (Mag.art)

Rossholt, Nina (1990): Madonna og muskler. Kjønn og kropp i ungdomsklubben. (Cand.sociol.)

Rytter, Sissel (1992): Fraværsforskjeller Ð et arbeidsmiljøsymptom? (Cand.polit)

Sæbø, Gunnar (1992): Formidling og foredling. Avisenes rolle i meningsdannelsen om sosialhjelp. (Mag.art.)

Såheim, Thomas (1992): Knekt eller kollega? Stat og fagbevegelse i Norge og Hellas, 1900-1936. (Mag.art.)

Sørensen, Rønnaug (1990): Det går på verdigheten løs. Om seksuell trakassering på arbeidsplassen. (Cand.sociol.)

Schackert-Vestre, Astrid K. (1991): Motivasjonsfaktorer og verdier i en norsk og en tysk produksjonsbedrift. (Cand.sociol)

Schancke, Vegard A. (1991): Fibromyalgi - En kvalitativ undersøkelse. (Cand.sociol)

Seippel, Ørnulf N. (1991): Fra moralsk opprustning til terroristisk ironi. En sosiologisk kommentar til den moderne miljødiskurs (Cand.sociol)

Sivesind, Karl Henrik (1990): Prosjektfolk og basisfolk - organisasjonskulturer i en matriseorganisasjon. (Mag.art)

Sjøtveitt, Jon (1992): 1. Mobbing på arbeidsplassen som diskurs og sosialt fenomen. 2. Når veven rakner... Om samhold og mobbing på arbeidsplassen ... (Bok) (Cand.sociol)

Slagsvold, Marit (1991): Nyetableringer og nettverk. Den sosiale konstruksjon av teknologers økonomiske virkelighe (Mag.art)

Solbrække, Kari N. (1992): Kvinner til begjær - graviditet til besvær ? Om graviditet og kvinnelig identitet. (Cand.sociol)

Solbrække, Sidsel Kari (1992): Vi & kundene. Serviceproduksjon og markedsorientering i en offentlig virksomhet. (Cand.polit)

Soldal, Jostein (1991): Organisasjonen og handlingsmiljøet. Forsvarsverk og endringsprosesser i asylsøkeravdelingen, Norges Røde Kors. (Cand.sociol)

Spjelkavik, Øystein (1990): Havbrukskarrierer - en studie av havbruket i en kommune på Helgelandskysten. (Cand.sociol.)

Sveen, Barbro (1992): Fagpressen er viktig for alle ikke bare de sære. (Mag.art.)

Teigen, Mari (1990): Kvinner inn - makten ut ? (Cand.sociol.)

Thomassen, Arild (1992): Take a walk on the wild side. Mytologier, bilder og fortellinger fra en dø(d)ende kultur. En kultursosiologisk analyse av en narkotika subkultur. (Cand.sociol)

Tidemann, Erik (1990): Jørgensen Endring og læring... "Vi skal ikke ha noen endring her...". Et studie av lærings- og endringsmønsteret i 2 norske bedrifter. (Cand.sociol.)

Ulfrstad, Lars-Marius (1992): Kritikkens dilemma. Et innlegg i debatten om kritikk av litteratur og billedkunst i dagspressen. (Mag.art.)

Wærdahl, Randi (1991): Mikrotanker om makrosaker. En sosiologisk analyse av middelklassebarns økonomiske forståelse. (Cand.sociol)

Widding Isaksen, Steinar (1992): Sentral aksjonsvilje - lokal motvilje. En sosiologisk analyse av et kampanjeforløp (Cand.sociol)