Kandidater 1980-1985

Ødegård, Einar (1985): Kausalforståelse og kausalanalyse i samfunnsvitenskapen. (Mag.art)

Øien, Jon (1980): Billedkunstnere i velferdstaten. En sosiologisk undersøkelse av norske billekunstneres arbeids- og inntektsforhold. (Cand.sociol)

Aasen, Berit (1982): Somalia: nomader, stat og sosialisme. (Cand.sociol)

Al-Araki, A.M. (1983): Ibn KaldŸn: A Forerunner for Modern Sociology. Discourse of the Method and Concept of Economic Sociology. (Mag.art)

Alldén, Lars (1980): Medlemmene i Sosialistisk Folkeparti: En undersøkelse av medlemshavens sosiale sammensetning og regionale fordeling 1961-1973. (Mag.art)

Almhjell, Eva (1980): Tidlig krøkes den som god krok skal bli. Barns kjønns- og klasseroller før og nå i ei østnorsk fjellbygd. (Cand.sociol)

Andersen, Svein S. (1980): Styring og protest. En studie av kjernekraftplanlegging 1972-75. (Mag.art)

Andersen, Lars (1982): Borgerlighet og etnisitet: Universalitetens vilkår. (Mag.art)

Andersen, Trond B. (1984): - Noen tendenser i sosialiseringsteori og pedagogisk sosiologi. En vitenskapsteoretisk essay om sosialisering og ulikhet i utdannings-utbytte, med utgangspunkt i virksomhetsforståelsens perspektiv. (Cand.sociol.)

Bæter, Oddrun og Lise Berit Johannessen (1980): Hjertepasienter: En etterundersøkelse av en pasientgruppe operert for angina pectoris ved Ullevål sykehus i perioden 1971-75. (Cand.sociol)

Bø, Tor Petter (1983): Sysselsetting, befolkningsutvikling og trygdeforbruk i regional sammenheng - en komparativ analyse av Rogalands-kommunen i perioden 1970-80 (Cand.sociol)

Bakke, Nils Arne (1985): Problemer i sosiologien. En kritisk studie av individualistiske og kollektivistiske samfunnsforståelser. Samt ansatser til en alternativ forståelse. (Mag.art)

Bakken, Tore (1980): Rasjonalitet og samfunn. Tre essays om samfunnsplanleggingens historie, grenser og muligheter. (Mag.art)

Bakken, Kjell (1985): Hjelp til omsorgstrengende eldre. En undersøkelse av hjelpestønadssøkere i 7 Hedemarks kommuner. (Mag.art)

Benterud, Toni (1985): Psykososiale og fysiske maktstrategier i ekteskapet. En intensiv studie over forholdet mellom "normalekteskap" og konemishandling. (Cand.sociol)

Berg, Lisbeth (1985): Etter skoletid. En empirisk studie av småskolebarnfamilienes situasjon, med fokusering på behov for - og bruk av - tilsynsordninger. (Cand.sociol)

Bingen, Jon Haakon (1985): Den moderne tids metafysikk - en studie i den liberale sosiologis utvikling. (Mag.art)

Bjørgo, Jorunn; Eda B. Eftedal og Liv Fyri (1983): Informasjonsbutikken på Stovner - et forskningsprosjekt i og for nærmiljøet. (Cand.sociol)

Bjørnstad, Jan Henrik (1980): Demokratisering av foretak. (Cand.sociol)

Bjørnulf, Rita (1985): Yrkesvalg og arbeidsløshet blant unge jenter. (Cand.sociol)

Bjerke, Paul (1982): The Ghost goes West. Kinofilm i fjernsyn 1960-79. (Mag.art)

Bogen, Hanne (1982): Arbeidsorganisering og herredømme. En teoretisk og empirisk studie av nye arbeidsformer. (Mag.art)

Borgeraas, Elling (1981): Arbeidsmarked og arbeidsmarkedspolitikk. (Mag.art)

Brænd, Tore (1984): Natur- og miljøvernholdninger hos norske ingeniører. (Cand.sociol.)

Bratlien, Sverre (1981): Forbrukerkooperasjonen og varemarkedet. (Cand.sociol.)

Brekke, Live S. (1984): Kvinner som migranter: Chilenske flyktninger i eksil. (Mag.art)

Bringedal, Berit (1985): Ungdom og arbeid. En analyse av ungdoms tilpasing til lønnet og ulønnet arbeid ved utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås ungdomsundersøkelse 1975-81. (Mag.art)

Broch, Hedvig (1985): 1984 - En rikere individualitet? En studie i samfunnsmessiggjøring og subjektgjøring i virksomhetsforståelsens perspektiv. (Cand.sociol)

Brochmann, Grete (1983): Kultiverende kvinner og migrerende menn. En analyse av samfunnsmessige virkninger av arbeidsmigrasjon i sørlige Afrika. (Cand.sociol)

Brock, Arild (1983): Styre i borettslag (Cand.sociol)

Brusdal Frantzen, Ragnhild (1981): Fritid, forbruk og livsstil. En studie av unge husholdninger i etableringsfase. (Cand.sociol.)

Bruvik, Tove-Karin (1985): Kvinnemobilisering i Kenya. (Cand.sociol)

Buflod, Halvdan (1985): Teknologisk endring av småhusbyggingen. En analyse av drivkrefter og samfunnsmessige konsekvenser. (Cand.sociol)

Bugge, Liv (1984): Husholdning - struktur og prognose. En metodisk tilnærming. (Mag.art)

Carlsson, Yngve (1984): "Du skal ikke stå på krava". En undersøkelse av funksjonærkulturen i en bank. (Mag.art)

Christensen, Elisabeth S. (1985): "Når tidene skifter". Tidsbruk og tidens mening når dagliglivet endres. Case-studier av uføretrygdete og oljependlerfamilier. (Cand.sociol)

Christie Mathiesen, Werner (1983): Atomfysikk og politikk i Nazi-Tyskland. Et vitenskapssosiologisk bidrag. (Mag.art)

Dølvik, Jon Erik (1985): Kvalifisering, sortering eller oppbevaring. En analyse av endringer i forholdet mellom utdanning, kvalifikasjonskrav og yrke. (Mag.art)

Dahl, Espen (1981): Konflikt og informasjon. En studie i Arbeiderpartiets handtering av Veig- og Dagali saka. (Cand.sociol.)

Dahl, Ulf (1985): Sosialisering til yrkesvalg. (Cand.sociol)

Deichman-Sørensen, Trine (1984): Kjønnsforskjellen er forskjell til makten - er Samfunnspakten. Et Essay om Jean-Jacques Rousseaus kulturkritikk. (Mag.art)

Dos Santos, Monica J. (1982): Ungdom og filmreklame. (Cand.sociol)

Dyb, Evelyn (1985): Bare nerver? En studie av forholdet samfunn, familie og psykisk helse. (Cand.sociol)

Ebsa, Gudina (1985): Peasants in Ethiopia. (Cand.sociol)

Eftedal, Eda B.;Jorunn Bjørgo og Liv Fyri (1983): Informasjonsbutikken på Stovner - et forskningsprosjekt i og for nærmiljøet. (Cand.sociol)

Egil Wam, Per (1980): Trekk ned en perifer-kapitalistisk utvikling. Ba«ath-parti og utviklingsstrategi i Syria (Mag.art)

Ellingsen, Terje (1982): Organisasjonsstruktur: Oppgavehåndtering og modellressurser. Intervjumateriale fra en kommunal teknisk sektor forsøkt analysert ut fra et oppgavebestemt organisasjonsperspektiv. (Cand.sociol)

Ellingsen, Dag (1985): Sjelsevner og rettssikkerhet. (Mag.art)

Elstad, Jon Ivar (1981): Kroniske lidelser og sosial klasse. En undersøkelse med data fra Helseundersøkelsen. (Mag.art)

Eriksen, Anders (1984): Norsk boligsamvirke: En analyse av medlemstall, byggandeler og regionale forskjeller. (Cand.sociol.)

Evjen, Mona (1983): Idrett for barn. Idealer og virkelighet. En innholdsanalyse av 6 lokalavisers presentasjon av barneidrett. (Cand.sociol)

Evjen, Mona (1984): Idrett for barn. Idealer og virkelighet. En innholdsanalyse av 6 lokale avisers presentasjon av barneidrett. (Cand.sociol.)

Fürst, Elisabeth (1980): Samfunn, rasjonalitet og sanselighet. Om sosialisering og motstandspotensialer alment og kvinnespesifikt. (Mag.art)

Farstad, Halvdan (1982): Fornybar energi og grasrot-initiativ. En studie av introduksjon og spredning av små anlegg for utnyttelse av sol- og vind- energi i Israel og Danmark. (Cand.sociol)

Fauske, Halvor (1982): Rasjonalitetens paradoks og sosiologiens oppgave. En metodologisk og teoretisk undersøkelse av økonomikkens teorihistoriske utvikling. (Mag.art)

Fennefoss, Arvid (1981): Roller - Et historisk perspektiv. (Mag.art)

Fiksdal, Harry (1984): Miljøarbeid, mindre industribedrifter. (Cand.sociol.)

Fiksdal, Harry (1985): Miljøarbeide i mindere industribedrifter. (Cand.sociol)

Fjell, Erik (1985): Forebyggende kriminalpolitikk overfor ungdomsgruppa - i lys av virksomhetsteorien. (Cand.sociol)

Frigstad, Dag (1981): Alkoholbruk på skip. En undersøkelse av alkoholens plass i skipssamfunnet. (Cand.sociol.)

Fyri, Liv;Jorunn Bjørgo og Eda B. Efte (1983): Informasjonsbutikken på Stovner - et forskningsprosjekt i og for nærmiljøet. (Cand.sociol)

Gåsdal, Odd (1981): Skipsbygging. Statsstøtte og politisk styring. (Mag.art)

Gaarder, Per Thv. (1984): Tvang og valg. En studie av fravær og nærvær i arbeidslivet. (Mag.art)

Garsjø, Olav (1984): Forebyggende sosialt arbeid. En studie av de oppsøkende viksomheters nærmiljøarbeid som forebyggende sosial prosess. (Cand.sociol.)

Gjestvang, Olav (1985): Virkninger av trafikkstøy på befolkningen. Om begreps- og modelldrøfting og en kvantitativ analyse. (Mag.art)

Grøgaard, Jens B. (1983): Imperialismens geometri og ulikt bytte. (Mag.art)

Graff, Erik (1985): "Oljeorganisasjonen, et sted for selvstendighet, pågangsmot og individualisme" Inntrykk fra en enkeltstudie av norske oljeingeniørers yrkessituasjon og væremåte. (Cand.sociol)

Grandaunet, Aud (1981): Mest vi jentene. Om arbeidsinnhold, arbeidsopplevelse og fellesskap blant puncheoperatører. (Cand.sociol.)

Gullvåg Holter, Øystein (1980): Kjønnsmarkedet. (Mag.art)

Gustum, Bjørn (1981): Jus og psykiatri i rettsalen. Samarbeid, dilemma og konflikt. (Cand.sociol.)

Høgsnes, Geir (1981): Om pengenes sosiologi - teoretiske, metodologiske og empiriske essays. (Mag.art)

Høst, Tor (1982): Foretaksledelse, klasse og kontroll. (Cand.sociol)

Hajum, Kari og Elisabeth Rogg (1980): Jenter, yrkesskoleutdanning og arbeid. (Cand.sociol)

Hammerqvist, Grete (1985): Kvinner og uførepensjon. En studie av sammenhengen mellom endringer i kvinners arbeidsmarkedstilknytning og trygdeetatens vurderinger av kvinner som søker om uførepensjon. (Cand.sociol)

Handen, Bjørn Arne (1980): Landsorganisasjonen i Norge - klassekamp eller samarbeid. Forsøk på en organisasjonssosiologisk analyse av fagbevegelsen i Norge med utgangspunkt i en kritikk av organisasjonsteoriens utvikling. (Cand.sociol)

Haraldsen, Gustav (1981): Fjernsynsseingens sosiale kontekst. Ulike forskningsperspektiv på familiens fjernsynsseing belyst gjennom en studie av Mathis/ Etter leggetid seriens publikum. (Mag.art)

Hellerud, Wenche (1984): Kan abortvalg styres? Sosialpolitikk som atferdsregulerende virkemiddel. (Cand.sociol.)

Helseth, Anne (1981): Kvinner og litterær offentlighet. En studie av Aschehougs romankonkurranse 1976 og ni kvinnelige deltakere. (Cand.sociol.)

Hove, Olav (1983): Byråkrati og profesjon i sosialt arbeid. En empirisk undersøkelse av sosialkontor. (Cand.sociol)

Hvattum, Per (1982): Samhold mot arbeidsløhet. En intensiv studie av hvordan en oppsagt arbeidsstokk fikk nytt arbeid ved å opptre som kollektiv. (Mag.art)

Imafidon, Edokpolo Osa (1984): Primary Healthcare and the Aging in Nigeria. (Cand.sociol.)

Ingebrigtsen, Bente A. (1980): Fagorganisering blant deltidsarbeidende kvinner. (Cand.sociol)

Jacobsen, Jens K. (1983): Moderne turisme: En sosiologisk analyse av sentrale trekk i turistens handlingsmønstre. (Mag.art)

Johannessen, Lise Berit og Oddrun Bæter (1980): Hjertepasienter: En etterundersøkelse av en pasientgruppe operert for angina pectoris ved Ullevål sykehus i perioden 1971-75. (Cand.sociol)

Johannessen, Eivind G. (1985): Pengenes politiske økonomi. Essays om verdi, inflasjon og den historiske/ institusjonelle utvikling i penge- og valutasystemet. (Cand.sociol)

Johnsen, Jon-Kristian (1980): Bedriftens materiell-struktur som informasjonsbærer. Om underordnedes grunnlag for fortolking av arbeidsplassens utvikling og dermed egen framtid. (Mag.art)

Juvkam, Ranveig (1984): Sykepleierforskning i Norge. Vitenskapsteori og praksis. (Cand.sociol.)

Kitterød, Ragni Hege (1985): Konfirmasjonen - en rite for folket? Belysning av konfirmasjonen i Den Norske Kirke ved hjelp av sosiologisk teori og en surveyundersøkelse foretatt i tre menigheter i hovedstadsområdet. (Mag.art)

Kjeldstad, Randi (1981): Fra reserve til ressurs? En undersøkelse av kvinners sysselsettingsmuligheter i oljefylket Rogaland 1970-75. (Cand.sociol.)

Kristiansen, Tove (1984): Kampen om kablene: lokalfjernsyn og makt. (Mag.art)

Krokan, Arne (1982): Minstepensjonisters levekår. (Mag.art)

Kruse, Stein Erik (1980): Samfunnskapt etikk? En kunnskapssosiologisk analyse av et utvalg kristne etikkbøker. (Mag.art)

Kværner, Sverre (1983): Samhold, samfunnsendring og folkelig medvirkning i et lokalsamfunn. (Cand.sociol)

Lamark, Svein (1981): Kystfiske og befolkningsutvikling. (Cand.sociol.)

Lillefjære, Karl (1982): TEGNESERIER. Å undersøke en bildekommunikasjon. En framstillning av endel metodeproblemer ved bildeanalyse, eksemplifisert ved tegneseriemediet. Framstillingen er supplert med en vurdering av serienes historie og debatten omkring mediet. (Cand.sociol)

Lund, Sidsel (1981): Likestilling foran skjermen? En analyse av gutters og jenters fjernsynsseing. (Cand.sociol.)

Lund, Karl E. (1984): "Innenfor - eller utenfor studentmiljøet?" En undersøkelse av av prestasjonsnivå, valg av eksamensform m.m. (Cand.sociol.)

Lunde, Tormod (1981): Modeller, prognoser og planer. Sosial kunnskap og styring. (Mag.art)

Mæhle, Per Magnus (1982): Industriarbeid - fra mekanisk adferd til selvstyrt arbeideraktivitet. En studie av mulighetene for utvikling av egenaktivitet i arbeidsmiljø. (Mag.art)

Masst, Mette (1983): Fra selvforsyning til markedstvang. Kapitalistisk transformasjon av Kenyanske bonde-samfunn 1890-1980. (Mag.art)

Mastekaasa, Arne (1981): De gustibus est disputandum. Modeller for sammenhengen mellom personlige verdier og velferd. (Mag.art)

Moum, Else Viktoria (1982): Levekår for pendlerfamilier i bygdeby. (Cand.sociol)

Nenseth, Vibeke (1985): Arbeid og mening. Unge arbeidssøkere i søkelyset. (Mag.art)

Njaa, Bjørg (1983): Samfunnspsykiatri - Frigjøring eller undertrykking? En analyse av psykiatriens utvidete funksjoner - med hovedvekt på tendensen til psykiatrisering. (Mag.art)

Nordahl, Berit Irene (1985): Materiellstruktur, forvaltningsmessig praksis og dagligliv i kommunale gjennomgangsboliger. En empirisk studie av kommunens boligtiltak for ungdom. (Cand.sociol)

Nordli Hansen, Marianne (1984): Sosiale utdanningsforskjeller. Hvordan er de blitt forklart? Hvordan bør de fungere? (Mag.art)

Nymo, Birger (1982): Lokalaviser og lokalpolitikk. En innholdsanalyse av seks avisers dekning av formannskap og kommunestyre i fem kommuner. (Cand.sociol)

Odden, Sigrun (1985): EDB-yrker og kjønnsmessig arbeidsdeling. (Cand.sociol)

Olberg, Dag (1981): En studie av kunnskapssosiologiske problemstillinger i sosiologiens historie. (Mag.art)

Olsen, Bennedickte C. R. (1982): Rettsvern og personlig integritet. En analyse av tradisjonell psykiatri med særlig henblikk på spørsmål om rettsvern og personlig integritet. (Mag.art)

Pålshaugen, Øyvind (1981): Teknologiutvikling og arbeidsdeling i foretak. (Mag.art)

Paulsrud, Astrid Irene (1982): "Uten hjelpepleierne kunne de legge ned hele sykehuset". Om utviklingen av hjelpepleieryrket. (Mag.art)

Pedersen, Jan-Tore (1980): Kommunale inntekter i levekårs perspektiv. (Mag.art)

Petersen, Trond (1980): Arbeidsmarked, mobilitet og ulikhet. (Mag.art)

Rø, John Egil (1985): Kirken som arbeidsplass. (Cand.sociol)

Røste, Inger Johanne (1981): Fra kornkammer til arbeidskratsreservet. Fremvesksten av arbeidsmigrasjonen i Lesotho. (Cand.sociol.)

Rellsve, Åse (1982): Kvinnelige førere i kollektivtransport. Om kvinners rekruttering til mannsarbeid og deres arbeidssituasjon i Oslo Sporveier. (Cand.sociol)

Rike, Tarald (1982): Film som kulturuttrykk. Ei samanliknande analyse av kulturelle dilemma i ein Bergman-film og ein Olsenbands-film. (Cand.sociol)

Rogg, Elisabeth og Kari Hajum (1980): Jenter, yrkesskoleutdanning og arbeid. (Cand.sociol)

Rolfsen, Ommund (1981): Medlemsrekruttering til MOSS metodist-menighet 1890-1980. (Mag.art)

Romøren, Tor Inge (1984): "Ut av sykehjemmet". Om pasientkarrierer i høy alder. (Mag.art)

Rosén, Jahn E. (1984): Idealister på markedet. En komparativ analyse av to organisasjoner med kontekstuelle koblinger til marked og ideologi. (Cand.sociol.)

Rossvær, Tore (1980): Arbeid, demokrati og det økonomiske kretsløp. (Cand.sociol)

Rotne, Helle (1982): Om tilrettelegging av arbeidet - bl.a. belyst gjennom en undersøkelse på to industribedrifter og gjennom Arbeidsmiljølovens ¤12. (Mag.art)

Ruck, Øyvind (1982): Faglig kursdeltakelse. En studie av klubbmiljøets betydning for vekselvirkningen mellom deltakertilbøylighet og deltakervirkning. (Cand.sociol)

Ryen, Morten (1985): "Forelskelse" - ansats til en teori. (Cand.sociol)

Sæther, Margrete (1980): Fokus på sykepleieprofesjonen. Vitenskapens begrensninger og konsekvenser for omsorgsfunksjonen. (Cand.sociol)

Sagene, Bente Vindedal (1985): "Småby" i storby? (Mag.art)

Schei, Bjørg (1984): Alderademente pasienter - Behandlingsapparatets stebarn? (Cand.sociol.)

Sekne, Ivar (1984): Vilkår for trivsel i drabantbyer. En undersøkelse av trivsel i 3 drabantbyer i Oslo (Cand.sociol.)

Selnes, Kjartan (1983): Fra vitenskapsfilosofi til vitenskapssosiologi. Noen refleksjoner over problemer, mål og muligheter... og vitenskapen selv. (Mag.art)

Skønberg, Sven Erik (1982): Tilhørighet - Identitet - Sted. Om lokalfellesskap i et åpent lokalsamfunn. (Mag.art)

Skansgård, Bente (1980): Maskuline verdier på vei inn i sykepleieryrket? (Cand.sociol)

Skjønberg, Sven Erik (1982): Tilhørighet - Identitet - Sted. Om lokal fellesskap i et åpent lokalsamfunn. (Mag.art)

Skogheim, Ragnhild (1985): Kunstnerrollen i det praktiske liv. En sosiologisk analyse av arkitekt-profesjonen, med spesiell vekt på dens rolle innenfor byplanlegging. (Mag.art)

Støren, Liv Anne (1981): Ungdomsarbeidsløshet. (Cand.sociol.)

Sten, Knut Magne (1981): Samfunnsplanlegging og Modellbruk. (Mag.art)

Stensvik, Anne Grethe (1982): En "reservearmé" av kvinner? Kvinner i forsvaret. (Cand.sociol)

Strand, Berit (1981): Industriell omstilling og politisk legitimering. (Cand.sociol.)

Syversen, Solfrid M. (1980): Kvinneroller i Science Fiction. (Mag.art)

Tønnesen, Tor (1985): Kontrollstruktur, arbeideling og jobbsituasjon. (Mag.art)

Thorbjørnsrud, Ellen (1984): Medisin og menneske. En sosiologisk analyse belyst ved syke menneskers opplevelse av et opphold i somalisk sykehus. (Mag.art)

Thorkildsen, Finn (1981): Utdanning-sosialisering-kvalifikasjon. (Cand.sociol.)

Toresen, Grete Irene (1985): Arbeid som styring på fritidsbruk. En intervjuundersøkelse om fritida til yrkesaktive kvinner og menn ved to bedrifter i Oslo. (Cand.sociol)

Torgersen, Ragnar (1982): Sosiologer i Norge. Del I - en kartlegging av deres arbeidssituasjon og del II - en studie av sosiologer i forvaltningen. (Cand.sociol)

Ulvær, Bjørn Petter (1981): Fjernsynsvaner og familiebakgrunn. En undersøkelse om foreldrenes innflytelse på barns fjernsynsvaner. (Cand.sociol.)

Vaagen, Elisabeth (1985): Legemidler - handel og helse. (Cand.sociol)

Vagli, Åse (1985): 80-årenes alkoholistomsorg, gammel vin på nye flasker? En sosiologisk studie av to moderne rehabiliteringsinstitusjoner for alkoholmisbrukere i historisk lys. (Cand.sociol)

Vegge, Vally (1980): Familiens rolle i dannelsen av menneskets sosialkarakter. (Mag.art)

Veiberg, Randi (1983): Hvem har hevd på naturen? En undersøkelse av samhandling og konflikt i prosessen fram til... av Langsjøen og Grimstadvatn. (Cand.sociol)

Vibe, Nils (1984): Folk valgt av folket - eller homogen elite? Det Norske Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter 1903-1985. (Cand.sociol.)

Waaler, Anne Margrethe (1985): Industrial estates og friproduksjonssoner; kjennetegn og utvikling. (Cand.sociol)

Williamsen, Odd (1982): Kunstsosiologi og kunstpolitikk. (Cand.sociol)