Kandidater 1947-1969

Ås, Dagfinn (1955): Mobilitet En studie av flytting og yrkesskifte i Rana, 1939-46 (Mag.art)

Østerberg, Dag (1961): Den sosiale Realitet Meta-sosiologiske undersøkelser (Mag.art)

Øyen, Else (1960): Rettsystemet i unge øyne (Mag.art)

Arner, Oddvar (1956): De frivillige foreninger Et opplegg til sosiologisk forskning belyst ved studier i Rana (Mag.art)

Arnljot, Harald (1969): Hagebostad - en norsk utkantkommune (Mag.art)

Bønes, Bergsvein (1969): Teknisk utvikling og sosial endring En studie av avisers overgang til offset (Mag.art)

Bergersen, Britt (1967): Noen ungdomsorganisasjoners fritidstilbud (Mag.art)

Bjørgum, Knut Øystein (1968): Butikktyverier - om ofrene og tyvene (Mag.art)

Bråten, Stein (1967): Communication Analysis and Planning A Pragmatic Paradigma for Analysis and Planning of Information and Communication (Mag.art)

Brantsæter, Per L. (1968): Funksjonæren og hans rolle Bidrag til studiet av yrkesroller, spesielt visse funksjonærroller i næringslivet (Mag.art)

Broch, Thomas (1960): Fridtjov En sosiologisk modell for historisk analyse (Mag.art)

Christie, Nils (1953): Fangevoktere i konsentrasjonsleire (Mag.art)

Christoffersen, Tor H. (1960): Organisasjon innenfor landbruket En sosiologisk tilnærming (Mag.art)

Dolven, Arne (1965): Aurskog - Høland En sosiologisk undersøkelse av pendling, flytting, bosettingsmønster og kommuneinndeling i et av Oslos randområder (Mag.art)

Eide, Ingrid (1960): Noen skolesosiologiske problemer En organisasjonsanalyse av en folkeskole (Mag.art)

Galtung, Johan (1957): Fengselssamfunnet Et forsøk på analyse (Mag.art)

Gleditsch, Nils Petter (1968): The Structure of the International Airline Network (Mag.art)

Grønseth, Erik (1952): The Production-Commitees in Norwegian Industry An Attempt at Functional Analysis (Mag.art)

Grimsø, Oddleif (1955): Produktivitet, arbeidsmoral og konformitet En arbeidssosiologisk forundersøkelse (Mag.art)

Halle, Nils H. (1961): På seg sjølv kjenner ein andre Kollektivmedlemmenes bilde av meningsstrukturen i kollektivet (Mag.art)

Hansen, Øivind (1962): Skipets sosiale system (Mag.art)

Hellevik, Ottar (1968): Rolledifferensiering innenfor en politisk elite (Mag.art)

Herredsvel, Karl (1954): Sex-Role Patterns and Political Level of Aspiration A Study in Women«s Attitudes towards Female Participation in Politics (Mag.art)

Hoëm, Ragnhild (1969): Om bakgrunnen for reaksjonen på "Prosjekt Metropolitt" (Mag.art)

Homme, Lina (1966): Et samesamfunn: en sosiologisk analyse (K) (Mag.art)

Kaltenborn, Anne M. (1967): Fyll, bil og fengsel Promilleforseelser fra Oslo 1963 (Mag.art)

Kolltveit, Eivind (1966): Formannsrollen i en prosess-bedrift En deskriptiv studie (Mag.art)

Løchen, Yngvar (1956): Flyktninger i Norge En sosiologisk undersøkelse (Mag.art)

Leira, Arnlaug (1969): Egen psykoterapi som profesjonell adferd En oversikt over interesse og vurderinger i psykologi, psykiatri og sosialt arbeid (Mag.art)

Lindbekk, Tore (1959): Et kommunikasjonssystem under krise (Mag.art)

Martinussen, Willy (1965): En undersøkelse av statens veiledningstjeneste i heimstell: -målsetting, avgjørelsesprosesser, aktiviteter (Mag.art)

Mathiesen, Thomas (1958): Aspects of Social Stratification in a Changing Community (Mag.art)

Nørstebø, Guttorm (1957): Folkehøgskule - ei aktuell skuleform Ein fristand på å klårlegge folkehøgskulen si stode i det moderne samfunn (Mag.art)

Nypan, Astrid (1958): Detaljhandelen i Mo handelsdistrikt 1947-55 (Mag.art)

Otnes, Per (1966): Gruppeavgjørelser i en fagorganisasjon En undersøkelse av Norges Fiskarlag (Mag.art)

Petersen, Max (1949): Oslo-områdets sosial-økologi (Mag.art)

Pollan, Sonja (1958): Radikalisme og religiøse nydannelser i bygdemiljøet i Mo i Rana (Mag.art)

Rønning, Harald (1962): Verdi, lojalitet og konflikt To opinionsdannende organers behandling av to sentrale konfliktsituasjoner i Morgenbladets og Frihetens behandling av Ungarn og Suezkrisen (Mag.art)

Ramsøy, Odd (1952): Samfunnsbygning og skolesøkning (Mag.art)

Ripoll, José L. (1968): Norske og utenlandske sjømenn Noen preliminære undersøkelser om et mulig tilfelle av egosentrisme og dens historiske bakgrunn (Mag.art)

Sørensen, Bjørg Åse (1969): Kibbutz-bedriften Tama - en sosiologisk studie av en atypisk bedrift (Mag.art)

Salomon, Robert (1969): Ytre Senja - En sosiologisk undersøkelse (Mag.art)

Seierstad, Ståle (1966): Sosio-politiske forhold og økonomisk vekst i utviklingslanda (Mag.art)

Sivertsen, Dagfinn (1953): Goal-Setting and Social Norms (Mag.art)

Skirbekk, Sigurd (1960): Ungdom i et kulturskifte En undersøkelse av innflytterungdoms orientering i Oslo (Mag.art)

Stavdahl, Nils Fredrik (1947): Pattern-begrepet i amerikansk sosiologi (Mag.art)

Thagaard Sem, Tove (1967): Kjønnsroller og studiemotivering: En undersøkelse av rekrutteringen til høyere utdanning (Mag.art)

Tysnes, Birger (1959): Alkoholikergrupper i Oslo (Mag.art)