1995
Abotche, Peter Nathaniel Industrial districts and small firm development in Ghana: The case of Suame Magazine.
  Bjertnæs, Olaug Bedrifters forurensnings- og sikkerhetstiltak. Myndigheters og bedrifters rolle i Côte d'Ivoires såpe/spiseolje- og tekstilproduksjon.
  Eide, Odd Ståle Stedsidentitet som strategi: en analyse av sammenhenger mellom stedsidentitet, kultur og praksis ­ belyst gjennom en studie av fiskerikommunen Røst.
  Einagel, Victoria Ingrid Croatia. Nationalism and the Birth of a New State.
  Fosli, Olav Transport, arealbruk og miljø. Ein studie av dei transportmessige verknadene av IDG Norges omlokalisering frå Hasle til Galleri Oslo.
  Hagen, Morten Regional integrasjon som ledd i en Sør-Sør strategi for økonomisk utvikling.
  Larsen, Hilde Lokaliseringsdebatten om Den norske Opera og Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo ­ en bygeografisk studie av makt og rasjonalitet.
  Leite, Dorthe Teknologi og samarbeid: en case-studie av konkurranseevnen i norsk skipsbygging.
  Magnussen, Kjersti Kvinne, muslim ­ arbeider? Om forhold som påvirker egyptiske kvinners arbeidsdeltakelse.
  Normann, Anne Katrine M. Mellom håndverk og industri. Sosioøkonomisk endring i to fiskerlandsbyer i Chile.
  Skotnes, Bjørg Kvinneorganisering. Feministiske teorier med eksempler fra organisering blant fiskerkvinner i Kerala, India.
  Tøsse, Ole Ludvig Vareproduserende industri i skandinaviske storbyregioner ­ undergang eller ny giv?
  Valvik, Vidar "Gentrification" som konvertering og akkumulering av symbolsk kapital på Nordnes i Bergen.
1996
Almestad, Arthur Ein analyse av næringsutvikling i Herøy kommune.
  Andresen, John Martin Ungdommens transportbruk i Oslo-/Akershusområdet. En avhandling om hvordan redusere trafikken i Osloregionen.
  Auren, Tanja Et kjønnet byrom? Om kvinners bruk av det offentlige byrom i Oslo, med fokus på frykt.
  Berg, Sveinung Krokann Et spørsmål om rettferdighet? Om nedleggelsen og gjenåpningen av Gamlebyen skole.
  Brun, Jørgen Mangfoldig planlegging eller planlagt mangfold? En analyse av planlegging for sosialt nærmiljø i by ­ nasjonale rammer og bydelsprosjektene Miljøbyen Gamle Oslo og Kulturbydel Furuset.
  Braadland, Thor Egil Nedenom og ut? Prosessutvikling og organisatoriske endringer i norsk offshorevirksomhet.
  Christian, Anthony Manufacturing and Environmental Pollution in Ghana. A Case Study of the Textile and Food Processing Factories in Tema Industrial Area.
  Dale, Toril T. Grendesatsing i Østre Toten ­ kan kommunen lære av de statlige nærmiljøforsøkene?
  Engh, Ida-Eline Er "overbefolkning" årsak til underutvikling i Sør? Befolkningsvekst og jordbruksutvikling sett i lys av Boserups hypotese.
  García-Godos, Jemima Defending Ourselves, Asserting Our Rights: The Rondas Campesinas og Cutervo in the Peruvian Andes.
  Guttormsen, Elisabeth Industriell restrukturering på 1980- og 1990-tallet ­ et case-studie av konkurransesituasjonen til en leverandør i bilindustrien.
  Halsaa, Cathrine Fattigdom i jordbruket i Mexico; et resultat av funksjonell dualisme? En vurdering av Alain de Janvrys teori om opprettholdelse av fattigdom i jordbruket.
  Hansen, Kristoffer Ullern Konflikter mellom bruk og vern i Hardangervidda Nasjonalpark.
  Lindstad, Petter Lokalisering av sprøytemiddelproduksjon.
  Lundstrøm, Elisabeth Nettverksamarbeid i grafisk industri ­ hemmende og fremmende faktorer.
  Midteide, Stefan Industrial Policy: The Pharmaceutical Industry in Mexico.
  Nilsen, Bjørn Christian Møre og Romsdal ­ tre regioner? En analyse av hvorvidt Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal er institusjonaliserte sosiale fellesskap.
  Røgeberg, Marianne IT-næringen i Oslo-området. En studie av konkurranseevne og utviklingspotensialer i lys av evolusjonær og institusjonell teori.
  Selvik, Ingunn Cooperatives in Tanzania ­ From Government Control to Liberalization. Response and attitudes among coffee producing smallholders in the Kilimanjaro Region.
  Smith, Tone Matvaresikkerhet. En analyse av strategier for økning av matvaresikkerheten i Sør.
  Vereide, Inger Merete Næringslivsinteresser i norsk bistand. En analyse av norske investeringer i India.
1997
Asante, Ernest Yaw Urbanisation and the Environment: A Case Study of Solid Waste Disposal in Accra.
  Aubynn, Anthony Kwesi Maladjustment of Development? Macro-development Adjustment and Ghana's Environment. A Case of the Mining Frontiers of the Western Region.
  Egner, Marit Forestillinger om Afrika blant niendeklassinger i Oslo.
  Eie, Gunnar En analyse av fertilitet og familieplanlegging i Mauritius 1960-1997.
  Ferrer, Enrique Bjarne Strand Norsk forsvarsrelatert IT-industri. En innovasjonsteoretisk undersøkelse av den forsvarsrelaterte telekommunikasjons- og kommando-, kontroll- og informasjonssystemindustrien.
  Hansen, Geir Dahle Jordbruksendring i Nepal. En analyse av sammenhengen mellom landareal, teknologi og arbeid.
  Langdal, Elisabeth Mei Lin Ng Legemidler ­ butikk eller helse? Malaysias farmasøytiske industri i lys av landets industri- og helsepolitikk.
  Mathiesen, Henrik Forsberg Bruk av GIS i fysisk planlegging. En casestudie av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.
  Ness, Eirik Rostad Bærekraftig utvikling i et sivilisasjonskritisk perspektiv.
  Nessøe, Vigdis Miljøstrategier og miljøtiltak i norsk treforedlingsindustri fr 1986-1996. To casestudier fra celluloseindustrien.
  Norgah, Samuel Rural electrification as a catalyst for rural development; a force or an illusion? A case study of selected rural settlements in the East Akim District of Ghana.
  Oddum, Jan Ragnar Boligbygging og intervensjon: en relasjonell tilnærming.
  Odegard, Jan Thomas Houge Blåmandag i brasiliansk IT-industri ­ fra proteksjonisme til liberalisering.
  Omoga, Charles Odhiambo Causes og land degradation. A case study of Lower Nyakach Division in Kisumu District, Kenya.
  Skarpeteig, Margot Igland Mat, makt og motstand. Matsikkerhet på landsbygda i India.
  Svardal, Siv Japanske selskapers etableringer i Malaysia, og effekter av disse på landets industriutvikling. En studie av bil-, elektrisitets- og elektronikkindustrien.
  Vardund, Aslak Barrierer mot økonomisk utvikling på Gazastripen.
  Vestbøstad, Lovise Kan ny transportinfrastruktur føre til industriell utvikling? Ein teoretisk analyse med Trekantsambandet som empirisk eksempel.
  Wrigley, Charlotte Nana Esi Non-governmental organisations (NGOs) and the development of rural women: The case of the 31st December Women's Movement in Ghana.