1990
Aurvoll, Oddmar Eksterne kjøpesentra eller handel i bykjernen? Konsekvenser av detaljvarehandelens omstruktureringsprosesser i en småbyregion som Vestfoldbyenes handelsområde.
Friis-Petersen, Sverre Odd Høyere utdanning i Norge 1945-1990. En samfunnsgeografisk studie.
Landsverk, Odd Integrering av flyktninger i norske kommuner.
Levy, Etty Jamilla Grunnskolelokalisering. Grunnskolen – eksempel på offentlig service i et lokaliseringsperspektiv. Gir endrete rammevilkår et annet lokaliseringsmønster?
Lunde, Arne R. Elektronikkindustri: Lokaliseringsbetingelser og nettverk.
1991
Hansen, Lajla C.J. Fattigdomssult i Afrika sør for Sahara – en drøfting av årsaker og løsninger.
Holter, Ida-Marie Jordbruksutviklingen i Namibia – en ørkenvandring?
Lien, Turid Neeb Veien til El Nostre. En analyse av den meksikanske arbeidsvandringen til USA. Årsaker og konsekvenser.
Nilsen, Knut Erik Industrisamarbeid i sør og muligheter for teknologisk utvikling.
Riiser, Vemund Små-skalaindustri i Kenya. En diskusjon omkring metodologiske, politiske og industristrategiske aspekter ved satsing på små-skalaetableringer i fattige land.
Schawlann, Brita Spanias industrielle utvikling og integrasjon i verdensøkonomien 1960-1990.
Simensen, Magnar Urbanisering og storbyutvikling. En studie av samfunnsendring og befolkningskonsentrasjon i Norge 1950-1989.
Sæther, Bjørnar Industriens forurensningsproblemer: Eksemplet Maarud.
1992
Helland, Mona Marie Import av landbruksvarer fra utviklingsland og importvernet.
Lande, Grethe Farmasøytisk industri i Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Konkurranseevne og utviklingstrekk på 1980-tallet.
Lindby, Torstein Aluminiumsindustriens miljøproblemer: en analyse av miljøarbeidet ved to norske aluminiumsverk.
Lømo, Aase Småbønder – et "evig" overgangsfenomen? En studie av differensiering i Galmi, Niger.
Magnus, Arne Industrivekst og industrialiseringsstrategier for land i den tredje verden. Status ved inngangen til 1990-årene.
Nolet, Ronald E.A. Vestbredden og Gaza. En samfunnsgeografisk analyse.
Nynäs, Helena Ekokommuner som motkultur i Norge. Uppfatningar om naturen og lokalsamhället.
Olsen, Eigil Rekeoppdrett i Ecuador. Et eksempel på råvareeksport fra en perifer økonomi.
Theisen, Theis Den latin-amerikanske gjeldskrisen i et avhengighetsteoretisk perspektiv.
Thorstensen, Astri Fruktbarhet i Kenya. En analyse av ulike påvirkningsfaktorer.
1993
Amundsen, Kristin Helena Bolig og byfornyelse mellom politikk og marked.
  Blankson, Isaac Abeku Resettlement agriculture in Ghana. The case of the resettlement communities in the Afram plains.
  Gulløy, Elisabeth Kvinner og marginalisering. Arbeid og levekår blant lavinntektshushold i Francistown, Botswana.
  Jensen, Ragnhild Steen Livsformsteori og hverdagsliv. Glassblåsere og bønder på Flesland 1875-1927.
  Midtgard, Mette Ravn Teknologi og marked. Industriell organisering av norsk og global teleindustri.
  Mollan, Trygve F. "Dra på Lopphavet!" Veivalg og statlig politikk overfor Finnmark.
  Mollestad, Kristian V. Eger Flernasjonal farmasøytisk industri i India. En god medisin eller en bitter pille for den lokale industrien?
  Olsen, Bent Olav Øyer et turiststed etter OL. Turismesatsing som strategi for regional utvikling.
  Ree-Lindstad, Goro Lønnsarbeid eller husholdsarbeid? Om kjønnsideologi og arbeidsdeltakelse i Mexico.
  Vittersø, Gunnar Et landbruk i utvikling. Om rammebetingelser for økologisk landbruk i Østfold og Akershus/Oslo.
  Volden, Margrethe Bjaanes Agribusiness i Thailand. Kontraktdyrking av mais i Loei-provinsen.
  Aalstad, Ragnhild Forurensningsintensiv industri i et Nord-Sør perspektiv. Handelsrestriksjoner som miljøpolitisk virkemiddel.
1994
Ababio, Bethel Tawiah Impact of agricultural cooperatives. A study of three districts in Southern Ghana.
  Askildsen, Thorkel Christie Endrede produksjonsstrukturer – Konsekvenser for norsk internasjonal veitransport.
  Barmen, Hilde Malaysia og den internasjonale handelen med tømmer og trevarer. Tømmereksporten som bærebjelke eller kjepper i hjulene for økonomisk utvikling?
  Birkeland, Inger Jøran "I sitt andre hjem". Om hotellarbeid og kvinnelivsformer.
  Eldby, Hanne Kokadyrking i Bolivia. Finnes det muligheter for alternativ utvikling i et avhengig land?
  Hole, Svein Fjørtoft Ustødig byplanlegging i utstadig vestavind. En studie av noen sider ved Oslos byplanleggingspraksis i perioden 1916-1990.
  Kiese, Hild Fosmark Grafisk virksomhet i Oslo. En samfunnsgeografisk studie.
  Lange, Thomas Jordbrukspolitikk i Nicaragua under sandinistregjeringen, 1980-årene.
  Mikkelsen, Rolf "Miljø og utvikling" i skolen.
  Odonkor, Nii Klottey Energy choices and development in Ghana.
  Thirud, Åse Pauline Landscapes in tourism advertising – a study on narrative geography in popular media.