1985
Christie, Johan Mobilitet i en byregions randsone. Byutvikling i indre Østfold.
Feldberg, Karen Brit Arbeidsbruk i risdyrking og levekår. Bosettingsprosjektet Uda Walawa, Sri Lanka.
Fossbakken, Olav Jordbruk i Bihar, India. Eksempler fra jordbruksprosjekt i Turkaulia og Vaishali.
Gussgard, Gunnar Om maktdimensjonen i byplanleggingen. en studie av plan- og beslutningsprosessene bak lokaliseringen av tre statlige/halvstatlige prosjekter i Oslo.
Johansen, Elin Østebø Utviklingsstrategi, industriell vekst og økonomiske strukturendringer: Eksemplet Sør-Korea.
Myhre, Inger-Marie Kvinner i mannsarbeid ­ oppløsning av det kjønnsdelte arbeidsmarked eller aktivisering av reservene?
Noreik, Harald Strukturendringer, bedriftsnedleggelse og konsekvenser for arbeidskraften.
Onsager, Knut M. Produksjonsutvikling og utviklingsstrategi. En studie i fiskerinæringen i Vest-Finnmark 1960-80.
Røst, Unni Fiskeoppdrett ­ redning for kystutkanten? En studie med vekt på sysselsetting i oppdrettsarbeid i kommunene Frøya, Hitra og Smøla.
Secka, Kebba Peasant Organisation and Regional Development in The Gambia.
Siem, Margrethe Pendling og flytting. Eksemplet Quito, Equador.
Sogge, Sverre Med katt og kaniner? Ny-rurale fenomener i Norge.
Strindhaug, Jon Å jeg vet en seter ... Seterdrift og landskapsvern i Dagali.
Strøm, Guro Dahle Arealressurser i Norge ­ egenskaper ved og bruk av arealer.
Tanung, Jon Thomas Byutvikling i Fredrikstadregionen 1910-1980.
1986
Flaa, Rolf Arnljot Skogressursene i Midt-Norge ­ utvinning, burk og betydning 1956-1980.
Karlsen, James Industrialisering og regional utvikling. En samfunnsgeografisk studie av fisketilvirkningen i Finnmark.
Knutsen, Hege Merete Geografisk mobilitet som økonomisk strategi. En studie av to teplantasjer i Sri Lanka.
Kvarv, Sture Vedtakene om utbygging av drabantbyer i Oslo og det ideologiske og paradigmatiske grunnlaget for disse.
Nøhr, Øyvind Nielsen Aldring og omsorgssystemer i endring. En lengdegeografisk studie fra Rendal kommune.
Olsen, Alf Virkar distriktspolitikken? Ei evaluering av Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) som distriktspolitisk virkemiddel.
Rognlien, Heidi Kontorautomatisering i den offentlige sektor. En konsekvensanalyse av kvinners arbeidssituasjon.
Sandvik, Ole Fra Sentrum til periferi i en storbyregion.
1987
Angell-Hansen, Katherine Norsk aluminiumsindustri. En foretaksgeografisk studie med vekt på strategiske handlinger.
Aurdal, Ole Magnus Elektronikkindustrien: Norge etter 1970. Vekst, diversifisering og lokalisering.
Edvardsen, Tor Einar Om småforetaks framvekst. En samfunnsgeografisk analyse av regionalt spesialisert produksjon i små foretak.
Ellingsen, Anne Sølberg Byfornyelse i indre Oslo ­ Byfornyelse i et historisk perspektiv. Resultat av 7 års offentlig boligfornyelse (1978-1985).
Erdal, Olai Bendik Informasjonsteknologi og regional utvikling. Et scenario om muligheter og barrierer.
Haraldsen, Tone Vekstpol og utvikling: en teoretisk analyse med oljevirksomheten som empirisk illustrasjon.
Orderud, Geir Matvaresektoren i Norge ­ en regional framtidsanalyse av arbeidskraftbehovet.
Skodvin, Ole Jacob Tjenesteyting og sysselsetting i Grenland: En samfunnsgeografisk analyse av lokaliseringsbetingelser og sysselsettingsmuligheter innen servicesektoren.
1988
Brekke, Bjørn Kartdatateknikk og lokal planlegging.
Finnvold, Jon Erik De offentlige tjenesters sysselsettingsvekst og regionale utvikling i Norge etter 1970.
Gundersen, Niels Henning Samordning og planlegging rundt fylkesplan for Østfold 1984-87.
Jensen, Inge Produksjon av sukkerrør og ulikhet. En studie av differensiering i Drasa, Fiji.
Larsen, John-Erik Kirkenes: Avvikling av et ensidig industristed eller utvikling av et flersidig?
Stambøl, Lasse Sigbjørn Tjenesteyting og sysselsetting i Lillestrøm handelsdistrikt.
1989
Berg, Øistein Malaysia ­ Et land som ikke rakk toget? Endringer i Vest-Malaysias industristruktur 1957-1989.
  Berge, Tore Oslos nærings- og eiendomsutvikling på 1970- og 80-tallet. En teoretisk tilnærming.
  Herse, Øyvind Store foretak og lokalt næringsliv. En samfunnsgeografisk studie av utvikling og omstilling i Elektrisk Bureau og Orkla Borregaard.
  Næverdal, Cato Utenlandske distriktsinvesteringer i Thailand.
  Ørjasæter, Elin Innovasjonskapasitet i Gnosjö kommune.