1980
Hageberg, Michael B. Bergens indre differensiering analysert ved hjelp av geodata.
Hunnes, Odd Ragnar Welfare and Interaction. A Study of Tsabong. A Village in South Western Botswana.
Jahr, Ellen Lokalisering av aluminiumsverk på internasjonalt nivå sett i lys av utviklingslandenes krav om en ny økonomisk verdensordning.
Lian, Jon Inge Familieflytting i Osloregionen. En undersøkelse av familiers flytteadferd på Osloregionens boligmarked.
Myrstad, Liliane Migration et urbanisation au Sénégal. La situation de immigrants dans un quartier central de Dakar: Fass Delorme.
Utne, Harald Spredning og nedlegging av fast kinodrift i Norge.
Øverjordet, Arne Helge Persepsjon på makronivå: Informasjonsrom, kognitive rom og preferanserom hos norske skoleelever.
Aalbu, Hallgeir Statlige servicearbeidsplasser. En analyse av omfang, lokaliseringsmønster og geografisk konsentrasjon.
Aarstad, Steinar Fiskeforedling og bosetting i Lofoten. En studie om konsentrasjon.
Aasbrenn, Kristian Kombinasjonsbruk. En undersøkelse basert på intervjumateriale fra Elverum 1959-1977.
1981
Alstad, Johan Artur Oppfølging av flyttemotivundersøkelse 1972 ­ en studie av tilbakeflytting.
Bildeng, Morten Omlokalisering av industribedrifter 1972-1977.
Brekke, Jan Bebyggelsesutviklingen i Eidsvoll 1947-1978.
Dalbro, Hjalmar Interaksjon i lokalforvaltningen.
Engebretsen, Øystein Arealbruk i norske byer og tettsteder.
Fjulsrud, Svein Johan Bakkeplanering som innovasjon.
Skancke, Torstein Ervervsareal i Østfoldbyene.
Wikan, Gerd Arbeidsvandring og åkerbruk i Botswana.
Waagen, Kjell Nedleggelsen av Kråkerøy Verk ­ en studie av arbeidskraftens tilpasning til et regionalt arbeidsmarked.
1982
Damskau, Pål Organisert utleie av fritidshus i Norge.
Fremmergård, Simen Fjellturisme i Nord-Østerdal. Et eksempel fra Savalen.
Frøysa, Tor Skoledeltagelse på landsbygda i Botswana.
Gjøl, Ola Lyng Landskapsevaluering for friluftsliv. Et metodeforsøk i en fjellbygd.
Isachsen, Jan Edvard Variasjoner i Oslofolks ferievaner.
Isaksen, Arne Industrisysselsettingen i Oslo­Akershus 1870-1980: nasjonal konsentrasjon og dekonsentrasjon.
Kruse, Marit Borghild Fra landbrukskommune til forstadskommune? En studie av befolkningsutviklingen i Skiptvet.
Oftedal, Jorunn Bondekoners arbeid ­ en undersøkelse fra Stokke, Time og Jølster.
Stormoen, Torstein Industriarbeidsplasser og industrilokaler. Hva skjer i Osloregionen?
Syvertsen, Inger Johanne Virkningen av fastlandsvegen på befolkning og næringsliv i Vestre Hvaler.
1983
Bjørkmann, Øyvind Flytting av arbeidsplasser ­ mobilitet blant arbeidstakere. En studie av to foretaks omlokaliseringer innen Oslo/Akershus-regionen.
Embretsen, Bjørn Arne Kommunale oversiktsplaner som ledd i arealforvaltningen.
Endresen, Sylvi Birgit Teknologisk endring og levekår. En studie av to fiskelandsbyer på Sri Lanka.
Gulsrud, Morten Forsikringsvirksomhet i Norge 1753-1983. Fra romlig og bransjemessig vekst til organisatorisk vekst.
Hergum, Hans Petter Integrasjon av flyktninger. Et eksempel fra Katumba flyktningebosetting, Mpanda-distriktet, Tanzania.
Hovde, Brynhild Kystjordbruk i Sør-Trøndelag. En undersøkelse med særlig vekt på kombinasjonsbrukets utveksling.
Knudsen, Jon Paschen Frikirkelighet i Norge. En samfunnsgeografisk studie.
Monsen, Gry Samlokalisering av bolig og arbeid. Bedriftsflytting ­ en endring i arbeidsreise og energiforbruk.
Nikolaisen, Arne Skoglandskap og skogbruk. Et eksempel fra Stor-Elvdal.
Refling, Dag Pakistaneres bosetting i Oslo.
Smogeli, Per Ove Skipbyggingsindustrien i Møre og Romsdal.
Stene, Vibeke Bosetting, arbeidsmarked og arbeidsreiser. En undersøkelse av endringsprosesser med hvoedvekt på kvinnens situasjon.
Sørensen, Morten Spredt bebyggelse i Østfold.
Toftdahl, Hanne Fjelljordbruk i endring. Om småfehold i 3 fjellbygder på Østlandet før og etter den nye jordbrukspolitikken.
1984
Dybvik, Bjarte Fra landsbygd til eneboligbygd.
  Prestholdt, Ragnar Fra mjølk til korn og frukt. Produksjonsendringer i Sauherad-jordbruket med spesiell vekt på fruktdyrking som driftsformtilpassing.