1976
Berge, Arne Pendling i Norge. En undersøkelse av arbeidsreiser over kommunegrensene på grunnlag av folketellinga i 1970.
Førland, Gunnar Rekruttering til jordbruket i Dalene.
Hesselberg, Jan Regionalgeografien i studiet av underutvikling og utvikling, med et eksempel fra Sri Lanka. ( Magistergrad)
Haarberg, Jon Arnt Sosiale kontakter. En studie av hvilke sosiale og geografiske faktorer som påvirker de sosiale kontakter.
Hårstad, Jarle Multiplier Effects of Household Incomes in Nyeri and Kisumu, Kenya.
Jannestad, Tom Boservice og butikkstruktur.
Johansen, Stein Helge Mekaniseringen i jordbruket ­ en diffusjonsstudie fra 125 kommuner på Østlandet 1929-1959.
Lie, Inge Virkningene av norsk og svensk jordbrukspolitikk etter annen verdenskrig konkretisert gjennom studier i Marker og Töcksmark.
Movold, Kåre Kontaktundersøkelse i offentlige institusjoner i Oslo.
Selstad, Tor Regionalgeografien og dens anvendelse i dag.
1977
Bjønness, Inger-Marie Ferdsel på barmark. Bymarka i Trondheim. Utnyttelse av marka og vurdering av vegetasjonens slitestyrke.
Bjørntvedt, Odd Rekruttering til jordbruket. En undersøkelse fra Gran kommune.
Dehli, Svein Norsk presse, etablering og spredning.
Hagen, Svein Roar Regional dødelighet. En analyse av årsakene til de regionale variasjoner i dødelighet i Norge i perioden 1969-72.
Johansen, Harald Jordbruk i u-land. En kritisk gjennomgåelse med eksempler fra Ghana og Guatemala.
Koren, Per Lokalsamfunnsmiljø og religion. Kirken i Borg bispedømme i romlig perspektiv.
Lone, Øyvind Kapitalakkumulasjon og lokalsamfunn. En komparativ analyse av urbaniseringsprosessen i Drangedal og Åmot med særlig vekt på mekaniseringa i skogbruket i perioden 1945-1975 og dens konsekvenser for de lokale produksjonsforholda.
Lund, Erik Steinar Lokalisering av sjøfolk i Norge.
Nordlie, Haavard Utviklingen av et persontransportsystem. NSB 1854-1975.
Petersen, Siri Turisme i Vang, Valdres.
Rasmussen, Kari Sentralsteder i Norge, en empirisk kartlegging av sentrenes omland og undersøkelse av deres hierarkiske nivå.
Riise, Hans Eivind Seterdrift i Folldal.
Torheim, Wilhelm Virkninger av eventuell petroleumsvirksomhet i Hammerfestregionen.
1978
Houge, Per Sysselsetting og befolkningsutvikling på Finnskogen. Hva har omlegging av skogsdriften betydd?
Lindeberg, Tor-Egil Virkemidler i distriktsutbyggingen. Utvikling av bruk av offentlige virkemidler i Sør-Østerdalsregionen.
Slaatto, Gunnar Rekruttering til jordbruket på Austlandet.
Grindstein, Tor Senterstrukturen i Vesterålen 1900-1975.
Aass, Astrid Levedyktig landsbygd: Økonomiske tilpasningsformer og rekruttering i utvalgte grender i Hallingdal.
1979
Bull-Berg, Lise Tidsgeografisk belysning av husmødres reisevaner i en bydel i Oslo.
  Gakkestad, Tomas Yrkesutdanna arbeidskraft. Ei gransking av busetting og flytting og av forholdet mellom utdanning og arbeid for personar som blei uteksaminerte fra yrkesskulane i Gudbrandsdal våren 1957.
  Isachsen, Olav Paddy Cultivation and Irrigation in Kirana Oya Basin, Sri Lanka.
  Nystad, Jens Den sosiale struktur og fordeling i Oslo. En studie i ulikhet og segregasjon.