1972
Ole Chr. Ulleberg Fuglevik - et bynært hytteområde.
Per Arild Christiansen En regional analysemodell. Vurdering og videreutvikling av Lowry-modellen.
Jan Erik Nilsen Bebyggelsesmønster - lokalisering og arealforbruk.
Tove Kolle Reisevaner i en drabantby.
1973
Per Erik Skrøvseth Arealbruksforandringer i et forstadsområde.
Arild Bøhn Regional struktur, transportsystem og interregionalt kontaktomfang. Nord-Norge.
Vidar Vanberg Servicefunksjoners lokalisering i Norge. En analyse med vekt på utkantområdenes servicetilbud.
Olav L Rødland Jordbruk og urbanisering. En studie av intensitets- og driftsformforandringer i Jærens jordbruk sett i forhold til befolkningsveksten.
1974
Harald Rasmussen Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms.
John Stokkan Potensialmodellen og dens anvendelse ved studium av befolkningsunderlag.
Oddvar Thorkildsen Emigrasjonen til Nord-Amerika fra utvalgte kommuner i Vest-Agder 1951-65.
Sigrid Almedal Kraftutbygging og lokal økonomi. Studie av konsekvenser for kommunal økonomi og for ulike verksemder i lokalsamfunnet.
Hans Lyder Clementz Endringer i grunneieres næringsgrunnlag som følge av kraftutbygging.
Kjell Øystein Haukeland Sysselsettingsproblemer i forbindelse med større anleggsvirksomhet - en studie av problemer for anleggsarbeidere og lokalsamfunn.
Kristin Baalsrud Lindeberg Utdannelse og bosetting. En undersøkelse av flytting og endringer i bosettingsmønsteret fra 1965 til 1971 for kandidater med eksamen fra universiteter, høyskoler og lærerskoler i 1965.
Arne Lunde Utkantproblemer i Åseral.
Reidun Solhjell Utviklingen av hyttebyggingen i Brunlanes.
Ole Ragnar Langen Kontaktavstand og kontakthyppighet - studium av reisevaner i Tromsø-regionen.
Reidar Hans Dale Regional økonomisk sirkulasjon.
1975
Inger-Lise Berge Jordbrukets utvikling i Herad 1939-73, med spesiell vekt på brukenes funksjonsstruktur.
Karl Kristjansson Jordbruk og befolkning i Skagafjardarsysla 1861-1970.
Helge Flakstad Sykehusutbygging i Norge 1910-70, fem fylkeseksempler.
Erik Stordahl Flytteindeks - flytting til og fra Askim/Mysen handelsdistrikt i 1971.
Bjørn J Axelsen Ressursutnyttelse i et fjellområde. Seterfjellet i Øystre Slidre - utnyttelse av og påvirkning på naturgrunnlaget.
Øivind Dokken Jordbruket i en østnorsk fjellbygd. Strukturendringer i ressursperspektiv.
Karin Vettekar Aremark. En undersøkelse av befolkningens senterreiser.
Gierr Tore Gram Bosettingen i en østnorsk fjellbygd. Ekspansjon og kontraksjon i Øystre Slidre 1667-1970.
Sverre Granli Senterstrukturen i Norge. Senterstrukturen på Sunnmøre.
Hans W Thorsen Senterstrukturen i Norge. Senterstrukturen i Nord-Norge.
Tom Brahde Knudsen Idretten i Norge. Spredningen av idé, organisasjon og faste anlegg.