1958

Blanche Pay Dahl

Utviklingen av bosetning, næringsliv, eiendoms- og bruksforhold i Nordre Atnedalen.
1959
Jens Christian Hansen Dombes. En regionalgeografisk studie.
Finn Junge Famestad Bidrag til Bergen byområdes indre differensiering.
Dag Omholt-Jensen Vennesla; fra landsbygd til industrisenter
1960
Per Mathiesen Tønsbergregionen - en flytteundersøkelse.
1961
Fridtjof Asbjørn Kjæreng Innenriks kysttransport. Undersøkelse av trafikken til og fra havner på strekningen Sandnes - Bergen 1956.
Tore Lund Oslo Lufthavn, Fornebu - et lokaliseringsproblem sett i geografisk perspektiv.
Lars Viland Lista - en historisk-geografisk oversikt over næringsliv og befolkningsforhold.
Petter Court Omtvedt Report on the iron ore trade. An analysis of some factors decisive of the employment of iron ore carrier tonnage. (Magistergrad)
1963
Bjørn Herbert Rød Hatlen Næringsforholdene i Gauldalsområdet - en kilde til problemer.
Thor Wisting Jernbanen og samfunnet. Rørosbanen i Østerdalens tjeneste.
John Viggo Johannesen Trafikkgenerering. Et forsøk på å vise sammenhengen mellom godstransport med bil og arealanvendelsen.
Arild Holt-Jensen Rauland - forsøk på en regionalgeografisk analyse av ei fjellbygd.
Harald Ebert Hartvig Barth Turismen på Voss
Arve Fiskerstrand En undersøkelse av pendlingen i Ålesund - Borgund - området og de nærmeste kommuner.
Arne Harald Hjelle Analyse av persontrafikken i Ålesunds omland.
Daniel Johannes Hovind Hovedtrekk av Setskogs befolknings- og næringsgeografi.
Øivind Thorleif Limseth Arbeidsforhold og pendling i Nannestad og Gjerdrum.
1965
Nils Johannes Østerhus Nedlagte heiegårder i Austad, Lyngdal og Kvås.
Mimi Heyerdahl Hoff Turisme på Tjøme, bebyggelsesutvikling og arealanvendelse.
Arnfinn Seim Om kunstvatninga i Lærdal.
Tor Fredrik Hønneland Husdyrholdet - jordbruksarealet og dets anvendelse i Lyngdal.
Jostein Ims Jordbruket i Hjelmeland.
Jon Arne Bruaset Voll, natur - kulturgeografiske drag.
1966
Øystein Gjelsvik Karstad Naustdal - En analyse av jordbruksnæringen i en fjellbygd på Vestlandet.
Liv Inger Strand Levedyktige bruksenheter i et perifert jordbruksområde. Innovasjon i en fjellbygd.
Lars Hagen Transportgenerering.
Sverre Strand Tettstedene i Norge 1950, 1960 og 1950-1960.
Asbjørn Johan Nordgård Driftsformenes variasjon. En studie av jordbruket i Nannestad.