Den nye kultursosiologien

Håkon Larsen har skrevet en ny bok om kultursosiologi som perspektiv og som forskningsfelt. Den nye kultursosiologien presenterer de sentrale teoriene i kultursosiologiens utvikling og viser hva som kjennetegner kultursosiologien i dag.

Les mer om boka på www.universitetsforlaget.no

Kultursosiologien er kanskje det området innen sosiologien som har opplevd sterkest vekst og oppmerksomhet de siste tiårene. I denne boka presenteres de sentrale retningene innen «den nye kultursosiologien». De nye perspektivene diskuteres opp mot hverandre, og ses samtidig i forhold til de kultursosiologiske forskningstradisjonene som de bygger på og bryter med. Forfatteren demonstrerer - med eksempler fra egen forskning - hvordan perspektivene kan være fruktbare å anvende i empiriske analyser.

Det er mulig å skille mellom det å anlegge kultur som et perspektiv og det å studere kultur som et forskningsobjekt. I den nye kultursosiologien er kultur oftest et perspektiv. Forfatteren argumenterer imidlertid for at også det å studere kulturelle objekter er verdifullt og bør være en del av dagens kultursosiologi. Han argumenterer for en «pragmatisk kultursosiologi», hvor de to tradisjonene forenes og inngår i et analytisk apparat som kan brukes i spørsmålsdrevet forskning på de kulturelle dimensjonene ved det sosiale liv.

Den nye kultursosiologien egner seg for kurs som tar for seg kultursosiologi, både på bachelor og masternivå på sosiologi. Den vil også være relevant på en god del kurs i tverrfaglige kulturstudier, og kommunikasjons- og mediefag.

Publisert 22. aug. 2013 09:50 - Sist endret 29. mars 2017 12:51