Velferdsstatens familier

Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg er redaktører for en ny bok om familier og velferdsstat. Blant tema er menn sitt forsørgerarbeid og arbeidsdeling i innvandrerfamilier. Klasseforskjeller i skilsmissehyppighet, forsørgermodeller og bruk av familiepolitiske ordninger blir også diskutert. Boken har bidrag blant annet fra Arnlaug Leira, Torkild Hovde Lyngstad, Eirin Pedersen og Helene Aarseth, alle ved ISS.  Se innholdsfortegnelse her

Les mer på Gydendal Norsk Forlag

Hva forener og hva skiller velferdsstatens familier? Hvordan påvirkes familiene av den politikken som føres? Hvilke historier om familieendring kan fortelles?

I denne boken belyses viktige trekk ved velferdsstatens familier, ikke bare her og nå, men også i vår nære historie. Et bredt spekter av sosiologiske perspektiver tas i bruk for å beskrive og analysere de store endringene. Dessuten presenteres oppdatert kunnskap om familieformer og familiepraksiser.

Den norske velferdsstatsmodellen, og ikke minst familiepolitikken, er en viktig institusjonell ramme for å forstå utviklingen. Mye er kjent når det gjelder endringer de siste tiårene, men det finnes også mindre kjente trekk og nye problemstillinger. Blant de temaene som løftes frem i boken, er menns forsørgerarbeid og arbeidsdeling i innvandrerfamilier. Klasseforskjeller i skilsmissehyppighet, forsørgermodeller og bruk av familiepolitiske ordninger blir også diskutert.

Denne boken er skrevet både for studenter som vil lære om familieendring, velferdsstat og familiepolitikk og for forskere som vil oppdatere kunnskapene sine. Boken er redigert av sosiologene Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg, begge professorer ved Universitetet i Oslo.

INNHOLD

1 ANNE LISE ELLINGSÆTER

Innledning: Velferdsstatens familier

2 JORUN SOLHEIM

Den nord-vest-europeiske modellen. Norsk familiekultur i historisk og komparativt perspektiv

3 TURID NOACK OG TORKILD HOVDE LYNGSTAD

Samlivsrevolusjonen

4 ARNLAUG LEIRA

Omsorgens institusjoner, omsorgens kjønn

5 ANNE LISE ELLINGSÆTER

Familiepolitikk i klassesamfunnet

6 CATHRINE HOLST

Dele likt? Liberalfeminstiske perspektiver på fedrekvoten

7 EIRIN PEDERSEN

«Trange» fødsler? Tidsplassering av barn i livsløpet

8 RAGNI HEGE KITTERØD OG MARIT RØNSEN

Kvinner i arbeid ute og hjemme. Endring og ulikhet

9 LOTTE C. ANDERSEN OG HELENE AARSETH

Den likestilte familien i et klasseperspektiv: Mellom selvutfoldelse og fellesskap

10 KARI SKREDE OG KENNETH AARSKAUG WIIK

Forsørgerstruktur og inntektsfordeling: Mer likestilling og større ulikhet?

11 MAY-LINDA MAGNUSSEN

Menns forsørgerarbeid

12 HANNE KAVLI

Verdier på vandring: Arbeidsdeling i innvandrede familier

13 MARJAN NADIM

Mellom familie og arbeid: Moralske forhandlinger blant kvinnelige etterkommere

14 KNUT OFTUNG

Script for farskap – utfordringer for skilte fedre

15 KARIN WIDERBERG OG TONE KUMMEN

Flere skilsmisser – flere hjem

Publisert 27. nov. 2012 09:27 - Sist endret 12. jan. 2021 07:28