Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning

Professor Ivar Frønes har sammen med Elisabeth Backe-Hansen redigert boka Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Boka er skrevet for forskere og studenter samt praktikere og beslutningstakere, som ønsker kunnskap ikke bare om forskningens resultater, men også om dens metoder.

Se på forlagssiden

Stor interesse for barn og unges levekår

Barn og unges levekår, oppvekstmiljø, problemer og ressurser, og kunnskap om hvordan de selv opplever sin tilværelse, har de siste to–tre tiårene fått stadig større oppmerksomhet fra politikere, forskere og praktikere, i Norge som i andre land. Å forstå barn og unges levekår og de mulighetene og utfordringene de møter i dagens samfunn er en grunnleggende utfordring for både politikk og forskning.

Valg av metode og perspektiv ved innsamling av data

Hvilke metoder og perspektiv som bør velges for innsamling av data og i hvilke sammenhenger, må ses i forhold til hva man prøver å finne ut av. Hva data forteller oss vokser ikke ut av dataene i seg selv, men av vår fortolkning av dem. Det er forskeren som forvandler data til indikatorer og til kunnskap. I denne boka gis et innblikk i hvilke perspektiver og metoder som kan benyttes for å oppnå best mulig kunnskap om barn og unge. 

Bokas bidragsytere

Boka er redigert av psykolog og NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen og professor i sosiologi ved UiO Ivar Frønes. I boken er det bidrag av: Elisiv Bakketeig, Elisabeth Gulløy, Marit Haldar, Gustav Haraldsen, Tine K. Jensen, John Kjøbli, Geir H. Moshuus, Kristin Berg Nordahl, Elisabet Näsman, Ardis Storm-Mathisen, Torbjørn Torsheim, Elise Seip Tønnessen, Bo Vinnerljung og Randi Wærdahl.

Publisert 26. mars 2012 11:03 - Sist endret 19. sep. 2016 14:55