Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Redaktører: Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa

ISBN 978-82-7935-278-5

1. utg. 2009. 230 s. Kr 335,-

 ”Har personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som majoriteten i det norske utdanningssystemet og arbeidslivet? Alle som tror de vet svaret, bør lese denne grundige og etterrettelige boken, som presenterer originalforskning og statistiske analyser av utdannelsesvalg, frafall, prestasjoner og deltagelse i arbeidslivet blant minoriteter i Norge. Forskning av denne typen kan fungere som en effektiv motvekt til anekdotisk synsing, og vil forhåpentlig kunne virke nedkjølende på et overopphetet debattklima.”   Thomas Hylland Eriksen, CULCOM, Universitetet i Oslo

 

Dette er en bok om integrering av innvandrere fra ikke-vestlige land og deres barn. Hvordan går det med dem i skolen og når de går ut i arbeidslivet?

Boken undersøker forskjeller i elevers karakterer på ungdomsskole, videregående skole og universitet/høgskole, og gjennomføring og frafall i videregående skole og høyere utdanning. Boken ser på betydningen av såkalte ”ghettoskoler”, med høy andel innvandrerelever, og belyser fagvalg blant innvandrere og deres barn på høgskole og universitet. Er det slik at innvandrere og deres barn først og fremst søker seg til helseprofesjonene, samt tekniske og matematisk-naturvitenskapelige fag?

Boken analyserer også sysselsetting og inntektsutvikling etter at elevene/studentene har gått ut i arbeidslivet. Har innvandrere og deres barn like stor sjanse som majoriteten til å få jobb? Og hvordan ser inntektsutviklingen ut for disse gruppene over tid?

 

Gunn Elisabeth Birkelund, dr.polit. 1993; professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Arne Mastekaasa, dr.philos. 1993; professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

 

 

Kapittel 1

Innledning

Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa

 

FAMILIE OG SKOLE

Kapittel 2

Skoleprestasjoner blant grunnskoleelever med én norskfødt og én utenlandsfødt forelder

Jørgen Hallvik

Kapittel 3

Minoritetselevers frafall fra videregående opplæring

Mina Verlo Grindland

Kapittel 4

I samme båt. Frafall fra videregående skole og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere av innvandrere og unge med majoritetsbakgrunn

Silje Bringsrud Fekjær og Idunn Brekke

Kapittel 5

Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandrerbakgrunn for elevenes prestasjoner i videregående skole

Silje Bringsrud Fekjær og Gunn Elisabeth Birkelund

 

HØYERE UTDANNING

Kapittel 6

Utdanningsvalg og innvandrerbakgrunn – mot en etnisk arbeidsdeling i høyere utdanning?

Line Anita Schou

Kapittel 7

Innvandrerbakgrunn og frafall fra høgskolestudier

Kjetil Helgeland

Kapittel 8

Karakterprestasjoner i høyere utdanning blant etterkommere av innvandrere

Hanne Elisabeth Kolby og Ståle Østhus

 

ARBEIDSLIV

Kapittel 9

Med én fot innenfor?

Arne Kristian Aas

Kapittel 10

Sysselsatt eller tilsidesatt? Heltidstilpasning blant høyt utdannede minoritetskvinner

Ida Drange

Kapittel 11

Høyt utdannete innvandreretterkommeres møte med arbeidsmarkedet

Øystein Evensen

Kapittel 12

Innvandrernes og innvandreretterkommernes arbeidsinntekter

Idunn Brekke og Arne Mastekaasa

 

INTEGRERT?

Kapittel 13

Et sammensatt bilde

Arne Mastekaasa og Gunn Elisabeth Birkelund

 

 

Vedleggstabeller til boka

 

 

Emneord: sosiologi, innvandrere, integrering Av Matthew Rix Whiting
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 24. juni 2013 09:03