Tegn, tekst og samfunn

Ivar Frønes og Odd Are Berkaak  

Oslo: Abstrakt forlag 2005   

ISBN/ISSN: 82-7935-148-5

Dette er en bok om hvordan tegn inngår i sosiale prosesser, hvordan de etableres, føyes sammen, omtolkes, går ut av bruk og resirkuleres i stadig nye former. Det er en bok om å forstå samfunn og sosiale fenomener ved å studere tegn og symboler - som alt fra ledd i handlingsforløp til bæreelementer i sosiale institusjoner. Det er samtidig et forsøk på å vise hvordan kunnskap om sosiale sammenhenger er en forutsetning for å forstå tegn og symboler. Boka understreker betydningen av å utvikle bevisstheten om vår verden av tegn.

Boka er ment som en introduksjon til de fortolkende samfunnsvitenskapene og er rettet mot undervisning i kulturstudier i vid forstand, også mediefag og markedskommunikasjon. Boka gir et grunnlag for å forstå kommunikasjon fra et allment samfunnsvitenskapelig ståsted.

Forfatterne ønsker også å gi leseren et inntrykk av samfunnsfagenes tilnærminger og hvordan de kan bidra til forståelsen av fenomener som mote, konsum, estetikk, kunst og populærkultur. Samfunnsfaglig og semiotisk tolkningsmetodikk går hånd i hånd når man skal forstå kommunikasjon i sin fulle bredde, enten det gjelder lokale ritualer eller global elektronisk mediebruk. Mening dannes i handlingsforløp og innenfor sosiale felt, og det er en hovedutfordring å identifisere rammene meningsproduksjonen kan tolkes innenfor. Verken samfunnet eller meningsproduksjonen utfolder seg innenfor ferdiglagede eller endelige rammer - begge deler består av nettverk av hendelser, prosesser og relasjoner hvor forskeren selv må etablere avgrensninger. Kontekst er derfor et nøkkelbegrep i denne fremstillingen.

Av Odd Are Berkaak
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:31