Introduksjon til samfunnsfag: Vitenskapsteori, argumentasjon og faghistorie

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Carl Erik Grenness og Raino Malnes

Oslo: Gyldendal akademisk 2005   

ISBN/ISSN: 82-05-31154-4

Hovedtemaet i denne boken er fellestrekk ved samfunnsfagene. Bokens overordnede spørsmål er derfor: Hva er samfunnsfag? Samfunnsfagene drøftes også i forhold til andre vitenskaper. Hva er spesielt med samfunnsfagene i sammenlikning med andre fag? På hvilke måter er samfunnsfagene også del av en bredere vitenskapelig sammenheng? Vår ambisjon er altså både å klargjøre fellestrekk ved samfunnsfagene og vise at de er del av et større vitenskapelig fellesskap (vitenskapenes enhet) gjennom å være underlagt de samme krav til dokumentasjon og argumentasjon som alle andre vitenskaper.

Boken er skrevet for en bred leserkrets og er ment å være av interesse både for nykommere og viderekomne. Den er skrevet for bachelor-studenter, særskilt tilpasset examen facultatum, men også for viderekomne studenter. Dessuten for fagfolk innenfor andre fag, som medisin og naturfag, som ønsker å forstå samfunnsfagene bedre. Også samfunnsvitere som ønsker løfte blikket fra sine spesialiteter og ta inn over seg mer vitenskapsteori, normativ argumentasjon og faghistorie bør finne aktuelt stoff. Det samme gjelder for en interessert allmennhet utenfor forskningsinstitusjonene. Vi håper boken kan knytte forskjellige fagområder og studienivåer tettere sammen og knytte forbindelser mellom fag og samfunn. Dette er viktig i en tid preget av smalsporet spesialisering og intellektuell fragmentering, noe som kan svekke vår felles forståelse av de sammensatte utfordringer (som økologi) vi i dag står overfor.

Boken er skrevet av to sosiologer (Engelstad og Kalleberg), en statsviter (Malnes) og en psykolog (Grenness). Vi har også søkt å integrere synspunkter fra andre fagområder enn våre egne i fremstillingen. De fire forfatterne har hatt hovedansvar for ulike kapitler. Engelstad har ansvaret for kapittel 10, 17 og 18 og de to siste kapitlene i del VI. Grenness har ansvaret for kapittel 13. Kalleberg har ansvaret for det innledende kapittel, de påfølgende seks kapitler i del I og II, samt kapitlene 11 og 12. Malnes har hatt ansvaret for kapitlene 8, 9, 14, 15 og 16. Dessuten har forfatterne samarbeidet om kapitler, Engelstad og Grenness om kapittel 10 og 20, Malnes og Engelstad om 8 og 9, og Malnes og Grenness om 9. Boken er en omskrevet og utvidet utgave aven bok som kom ut for første gang i 1996 under tittelen: Samfunn og vitenskap. Samfunnsfagenes fremvekst, oppgaver og arbeidsmåter. Kolleger, studenter og konsulenter har bistått med nyttige råd og synspunkter underveis. Vi retter en spesiell takk til Vibeke Høegh-Omdal i Gyldendal Akademisk for medvirkning i planleggingen av boken og vennlig påpasselighet med fremdriften i arbeidet.

 

Av Raino Malnes
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:31