Deltagande observation

Katrine Fangen   

Stockholm: Liber 2005   

ISBN/ISSN: 91-47-07512-0  

Denna bok är en grundlig introduktion till deltagande observation som samhällsvetenskaplig metod. Författaren, Katrine Fangen visar genom exempel från egen och andras forskning hur mångfacetterat fältarbetet kan vara och hur fältarbetets utmaningar och problem kan lösas. Fältarbetets olika aspekter diskuteras utifrån olika teoriinriktningar och vetenskapsteoretiska positioner.

Boken tar upp centrala teman som:

  • Grad av deltagande
  • Olika deltagarroller
  • Etiska frågor i fältarbetet
  • Fältanteckningar och presentationenav dessa

Författaren tar också upp frågor som hur forskaren kan arbeta upp den tillit som behövs, olika aspekter på relationen mellan forskaren och deltagare och avslutningen på fältarbetet. Ett eget kapitel tar upp problematiken kring konfidentialitet och värnande om personer.

Sista delen av boken handlar om analys och kvalitetssäkring. Dessutom presenteras två avsnitt som behandlar lite mer ovanliga och mindre ideala situationer som kan uppkomma kopplat till bl a globaliseringen och det snabbare tempot i arbetslivet. Rollen som observatör förändras då också delvis.

Katrine Fangen beskriver insiktsfullt vad deltagande observation är och hur metoden kan användas för studier av komplexa samhällen. Genom exempel från egen och andras forskning redogör hon för de gemensamma utgångspunkterna och visar samtidigt på metodens mångsidighet och flexibilitet. Boken är ovärderlig läsning för alla som är intresserade av kvalitativ metod.

Av Katrine Fangen
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 11. okt. 2010 07:50