Kulturoppfatning og samfunnsutvikling: Individtenkning i norsk litteraturkritikk

Sigurd Skirbekk

Oslo: Universitetsforlaget 1972   

ISBN/ISSN: 82 00 03177 2

Ulf Andenæs i Morgenbladet 15.1.1973:

"Sigurd Skirbekk, som arbeider ved det sosiologiske institutt på Universitetet i Oslo, er i dag en av våre mest interessante samfunnsforskere. Norsk sosiologi lå lenge under for amerikansk-påvirket positivisme, og er nå utsatt for en yngre fylking av marxister. Innimellom disse to retningene har Skirbekk gått sin egen vei, ubunder av både positivismen og marxismen. [..] Skirbekk mener at radikale mennesker bare ufullstendig har sett seg selv i en politisk sosial sammenheng, og at et vesentlig innslag i deres radikalisme har vært det personlige frihetsideal, som i virkeligheten er overtatt fra liberalismen, og som har hatt en sterk appell. Men liberalismen har fått mange uønskede bivirkninger der den har fått virke inn på samfunnsledelsen. (...) Det ville være riktig å kalle Sigurd Skirbekks sosiologi en verdikonservativ sosiologi. Men jeg tror ikke at hans tanker om individuelisme kontra fellesskapstenkning vil bli godtatt blant alle som regner seg som verdikonservative, fordi liberalt anstrøkne idéer med hovedtrykk på individuellfrihet har satt seg så godt fast."

Thor Soltvedt, Bergens Tidende 12. oktober 2002:

I litterære leksika blir litteraturkritikk definert som Den virksomhet (eller evne) å bedømme og vurdere litteratur. Kritikk kommer etymologisk av det greske ordet kritikhene som betyr bedømmelseskunst. Dette henger sammen med verbet kritein dvs. skjelne, bedømme. Men det finnes mange ulike definisjoner av ordet kritikk, i betydningen kunstkritikk eller litterær kritikk i ordbøker og håndbøker. Litteraturkritikk er altså ikke noe entydig begrep. Så vidt jeg vet finnes det bare ett større arbeid som systematisk prøver å analysere og forklare norsk litteraturkritikk, dvs. dens holdninger og samfunnsmessige betydning. Dette arbeidet ble utført av sosiologi Sigurd Skirbekk og resultatet foreligger i boka Kulturoppfatninger og samfunnsutvikling fra 1971.

Av Sigurd Skirbekk
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:18