Artikler - Side 5

Publisert 19. aug. 2013 09:06

Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen har skrevet artikkelen "Politiques familiale et fécondité en Norvège: une question de genre et de classe sociale", publisert i tidsskriftet Politiques sociales et familiales nr. 112. Spørsmålet som analyseres er hvilken betydning unge voksne tillegger familiepolitikk for valget om å få barn, og om kjønn og klasse påvirker disse vurderingene. Datamaterialet består av 90 semi-struktuerte intervjuer.

Artikkelen kan leses på www.caf.fr

Publisert 21. juni 2013 08:25

At any time, as many as one in four individuals in a population may not be able to develop preferences and place trust in providers or act upon what he or she knows or wants because of immaturity or limited mental or physical capacity. Lise Kjølsrød in an article in Nordic Social Work Research presents six cases of dependent individuals and demonstrates how the situations of incompetent individuals are more prone to error, conflict and self-serving biases by representatives and professionals than the situations of autonomous clients.

The full text of the article is available at Taylor & Francis Online

Publisert 21. juni 2013 07:59

Rock climbing, collecting, role-playing, backpacking, and many other complex activities are part of the expanding cultural repertoire of modern societies. In an article in Sociology Lise Kjølsrød investigates how the communities that are formed by these activities stretch their commitments into the real world. She contends that complex leisure constitutes a democratically important but somewhat concealed political channel that fits modern citizens’ way of life.

The full article is available at Sage Journals

Publisert 20. juni 2013 10:39

Marit Falkum Enerhaug og Håkon Larsen har skrive ein artikkel om norsk filmpolitikk. Norsk filmpolitikk har gjennomgått ei rekke endringar i løpet av 2000-talet, og filmpolitikken har segla opp som eit av dei store satsingsområda i norsk kulturpolitikk. Ved ein systematisk gjennomgang av dei kulturpolitiske endringane på filmområdet søkjer de å svare på fylgjande forskingsspørsmål: Kva for kulturpolitiske endringar relatert til film har funne stad på 2000-talet i Noreg? Kva argumenter har dei vore basert på og korleis har dette endra forvaltning av norsk film?

Hele artikkelen kan leses i Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Publisert 20. juni 2013 09:13

Kampen om forhandlingsrammen er en ofte oversett del av fredsprosesser, ettersom den foregår utenfor den etablerte arenaen for forhandlinger. I realiteten legger definisjonsprosessen sentrale føringer for hva som kan diskuteres når partene møtes. I artikkelen «Betingelsesløs fred: Forhandlinger i forkledning» viser Anja Sletteland og Jørgen Jensehaugen at historien gjentar seg i fredsprosessen mellom Israel, palestinerne og araberstatene. Artikkelen tar for seg det israelske motsvaret til de amerikanske presidentene Barack Obamas og Jimmy Carters helhetlige fredsinitiativ for Midtøsten, å kreve «forhandlinger uten betingelser». Gjennom å ta eierskap til konfliktens normative nullpunkt og fremstille sine egne krav som «tilbud», bidro den israelske strategien i begge tilfellene til å endre amerikanernes holdning til fredsprosessen.

 

Artikkelen kan leses i Babylon, Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier

Publisert 6. juni 2013 13:17

Heidi Østbø Haugen has published a new article about African Pentecostal churches in Guangzhou, China. She explains that, in contrast to the government-approved  nondenominational church for foreigners, these churches and their congregations are marginalized, but in the churches the African migrants take centre stage.

First, Africans are given responsibility for evangelizing the Gospel, as Europeans are seen to have abandoned their mission. Second, China is presented as a pivotal battlefield for Christianity. And finally, Guangzhou is heralded for its potential to deliver divine promises of prosperity. This geographical imagery assigns meaning to the migration experience, but also reinforces ethnic isolation.

The full text is available on the African Studies Review website

Publisert 6. juni 2013 09:19

Recent developments in class analysis, particularly associated with so-called ‘cultural class analysis’; have seen the works of Pierre Bourdieu take centre stage. Through a critique of some recent attempts by British authors to develop a ‘Bourdieusian’ class theory, Magne Flemmen, in this paper published in The British Journal of Sociology, reasserts the centrality of the relations of power and domination that used to be the domain of class analysis. The paper suggests some elements central to a reworked class analysis that benefits from the power of Bourdieu's ideas while retaining a perspective on the fundamentals of class relations in capitalism.

The paper is available in full text at The British Journal of Sociology

Publisert 23. mai 2013 13:00

Anne Krogstad har skrevet artikkelen "Avatarpolitikk og visuell retorikk". Tema er bruk av Facebook i norsk politisk kommunikasjon, nærmere bestemt profilbilders visuelle retorikk og respons. Hvordan kan bilder på nettet, lansert i et rom utenfor det vi gjerne regner som den virkelige verden, anvendes av politikere på måter som gjør at folk likevel ser politikerne som tilstedeværende, nære og levende? Teoretisk utgangspunkt er fotografiers særegne kvaliteter når det gjelder å skape umiddelbarhet, nærhet og realisme.

Du kan lese artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning, 02/2013

Publisert 2. mai 2013 11:25

De fleste har fortalt eller hørt historier om utskeielser i fylla. Likevel tenker de færreste over at fyllehistorier eller drikkehistorier er en egen sjanger, med relativt klart definert struktur, typiske tema og gjenkjennbart språk. I denne artikkelen viser Sébastien Tutenges og Sveinung Sandberg fram særtrekkene ved unges fyllehistorier. Forfatterne beskriver hvilke sammenhenger disse fortellingene ofte dukker opp i og diskuterer hvordan de brukes til å underholde, trekke moralske grenser og overkomme traumatiske opplevelser. Mange drikkepisoder har historienes gjenkjennelige struktur og tema, og kan ses som iscenesettelser av velkjente fyllehistorier. Forfatterne argumenter derfor for at historier ikke bare bearbeider opplevelser, men også motiverer og inspirerer atferd.

Les mer på www.sciencedirect.com

Publisert 25. apr. 2013 11:00

In this article, published in the Journal of Culinary Science & Technology, Haldor Byrkjeflot, Jesper Strandgaard Pedersen & Silviya Svejenova examine the process of creation of new Nordic cuisine (NNC) as a culinary innovation.

To read more about the article and to download the full article for those with institutional access visit the Journal of Culinary Science & Technology website

Publisert 11. mars 2013 08:18

Anne Lise Ellingsæter har skrevet artikkelen "Den kvinnliga lönearbetaren - teoretiska spår". Spørsmålet som diskuteres er i hvilken grad – og på hvilke måter – kvinners lønnsarbeid har vært teoretisert som et avvik og et problem fra 1960-tallet og frem til idag.

Artikkelen er publisert i antologien "Arbete och jämställdhet - forändringar under femtio år", redigert av Eva Blomberg og Kirsti Niskanen, utgitt på SNS Forlag. Antologien tar utgangspunkt i 1960-tallets likestillingsdiskusjon knyttet til boka "Kvinnors liv och arbete" (SNS).

Les mer om boka på www.sns.se

Publisert 8. mars 2013 14:12

Lena Magnusson Turner and Terje Wessel have, in a new article, analysed relocation in Oslo, Norway, between 1998 and 2008 for members of ten minority groups along three overlapping dimensions: upwards in the neighbourhood hierarchy, outwards from the inner city to all suburbs, and westwards from a less affluent to a more affluent part of the region.

Read their results and the resulting discussion on the discrepancy between spatial assimilation theory and the results in Geografiska Annaler: Series B, Human Geography  

Publisert 28. feb. 2013 08:32

Hvordan vi leser en tekst avgjør i stor grad hvilke konklusjoner vi trekker. I denne artikkelen demonstrerer Sveinung Sandberg hvordan Anders Behring Breivik’s manifest kan analyseres forskjellige med utgangspunkt i fire forskjellige narrative tradisjoner. Om forskeren velger en narrativ psykologisk, etnometodologisk, strukturalistisk eller postmodernistisk lesning er for eksempel avgjørende for konklusjoner om politisk ansvar og tilregnelighet. Vi kommer alle til en tekst med forskjellig bakgrunn og teoretisk ståsted. Artikkelen ønsker å bidra til bevisstgjøring og refleksjon rundt valg av teoretisk og metodisk analysestrategi. Den videreutvikler også et rammeverk for narrativ analyse av kriminalitet.

Les mer på Sage Journals

Publisert 25. feb. 2013 13:51

Anne Lise Ellingsæter og Eirin Pedersen har skrevet artikkelen "Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten", om familiepolitikkens betydning for valget om å få barn.

Artikkelen er publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning nr 1 2013.

Les artikkelen på idunn.no

Publisert 21. feb. 2013 14:22

Håkon Larsen har skrevet "Kulturbegrepets historie i den nye kulturpolitikken". Denne artikkelen tar for seg hva man har tenkt og skrevet om begrepene kultur og kulturpolitikk i stortingets kulturmeldin­gene i perioden frem til 2014.

Artikkelen kan lastes ned fra duo.uio.no

Publisert 24. jan. 2013 09:57

Sentrale teorier i kriminologifaget hevder at ekteskap fungerer som et vendepunkt i kriminelle karrierer. Tidligere studier har oftest sammenlignet gifte med ikke-gifte og funnet lavere hyppighet av lovbrudd blant gifte. En annen forklaring er at denne forskjellen skyldes seleksjon, at det er de ikke-kriminelle som blir gift. Torkild Hovde Lyngstad og Torbjørn Skardhamar (Statistisk sentralbyrå) har publisert en artikkel i Journal of Research in Crime and Delinquency om dette temaet. Ved hjelp av longitudinelle data fra offentlige registre, viser de at nedgangen i kriminalitet begynner lenge før ekteskapet inngås. Etter inngåelsen er det derimot en liten oppgang i lovbruddshyppighet. Den tentative konklusjonen er at forskere bør være mer oppmerksomme på seleksjonsprosesser når de studerer kriminalitet etter ulike familiesituasjoner.

Mer og fulltekst finner du på jrc.sagepub.com

Publisert 21. des. 2012 14:21

Agora nr. 2-3, 2012 er nylig publisert, redigert av Geir Rønning og Lars Bugge. Dette nummeret presenterer bidrag fra skandinaviske Žižek-kjennere, de aller fleste med hovedfokus på politisk filosofi – som også er det feltet der Slavoj Žižeks filosofi er mest kontroversiell og problematisk.

Bidrag av bl. a. Victor Lund Shammas

Les AGORA på idunn.no

Publisert 5. des. 2012 13:45

I etnografisk forskning er det stor avstand mellom det som skrives i lærebøker og det som skjer i feltet. Spesielt i studier av vold- og rusmiljø er det mange erfaringer som aldri når fram til leserne. Informasjon holdes tilbake for å beskytte utsatte grupper, men også for å beskytte forskeren. Sveinung Sandberg og Heith Copes (University of Alabama) har nylig publisert artikkelen “Speaking With Ethnographers: The challenges of researching drug dealers and offenders”. Under løfte om anonymitet forteller 15 etnografer om erfaringer knyttet til rekruttering og betaling av informanter, vold under feltarbeid, bruk av legale og illegale rusmidler og kontakt med etiske komiteer. De tar også opp generelle problemer i kvalitativt datainnsamling. Artikkelen konkluderer med et ønske om mer åpenhet og argumenterer for at forskere bør forberedes bedre på utfordringer knyttet til etnografisk feltarbeid.

Du kan lese artikkelen i Journal of Drug Issues

Publisert 5. des. 2012 08:22

Anne Lise Ellingsæter har skrevet om "Barn i politikkens sentrum - pronatalisme på norsk": Pronatalisme – statlig intervensjon for å øke barnefødsler – har av historiske årsaker svak legitimitet. Hvilke legitime begrunnelser for støtte til barnefødsler finnes i dag, og hvilke har vært fremmet i moderne norsk familiepolitikk?

Karin Widerberg anmelder utredningen NOU 2011:18 Struktur for likestilling. Hva sier den om dagens likestillingspolitikk i offentlighetens regi?

Les artiklene i Nytt Norsk Tidsskrift 04/2012

Publisert 4. des. 2012 07:41

Anne Krogstad har sammen med Aagoth Storvik skrevet en artikkel i Historical Reflections der kvinnelige politiske ledere i Norge og Frankrike sammenliknes. Artikkelen viser hvordan kvinnelige politikere nedtoner, tilpasser seg og utfordrer nasjonale og kulturelle repertoarer for politisk lederskap (henholdsvis "effortless superiority" og "conspicuous modesty") i perioden 1980-2010. Lavrisikostrategier gjør det lettere for kvinner å entre politikken. Markering av ulikhet er mer risikabelt, men kan samtidig virke nytt og innovativt. Gjennom nye strategier med bruk av glamour og ironisk femininitet viser norske politikerkvinner at det er mulig å kombinere kvinnelig sensualitet og politisk makt uten nødvendigvis å bli vurdert negativt.

Artikkelen kan leses i Historical Reflections.

Publisert 28. nov. 2012 14:36

Det er vanskelig å være kvinne i tunge rusmiljø. Menn dominerer og rusøkonomi og gatekapital er sterkt kjønnet i menns favør. Heidi Grundetjern og Sveinung Sandberg har nylig publisert en artikkel om kvinner som selger narkotika. De konkluderer med at selv om kvinner møter langt flere hindringer enn menn, kan de være suksessrike 'dealere'. Det avgjørende er å være bevisst på egen forretning og selvpresentasjon. Artikkelen kretser rundt fire strategier kvinner bruker for å manøvrere i rusøkonomien: De prøver å unngå seksuelle relasjoner, dyrker en voldelig identitet, løsriver seg fra følelser og er spesielt imøtekommende og hjelpsomme overfor kunder.

Du kan lese mer om disse strategiene og artikkelen i European Journal of Criminology:

Publisert 15. okt. 2012 09:20

Sammen med Christian W. Monsbakken og Torbjørn Skardhamar har Torkild Hovde Lyngstad publisert en artikkel om barnefødsler som vendepunkt i kriminelle karrierer. Artikkelen er publisert i British Journal of Criminology.

Artikkelen kan leses i British Journal of Criminology

Publisert 9. okt. 2012 09:14

Magne Flemmen har skrevet en ny artikkel i tidsskriftet Sociology.

This article seeks to identify the internal divisions within the ‘upper class’ of Norway, defined as comprising different types of property owners, top executives and business managers. Bourdieu’s concepts of social space and forms of capital are applied to construct a social space of the Norwegian economic upper class by subjecting 12 indicators of capital to Multiple Correspondence Analysis. Central issues in the sociology of elites and upper classes are addressed, including the role of educational credentials in upper class reproduction, and the salience of divisions by social origin. The article reveals a maintained division between owners and employees (managers, executives, business professionals) in an age of ‘financialisation’. Furthermore, the divisions established are related to the segmentation of the upper class by occupation and industry.

Artikkelen kan leses i Sociology

Publisert 4. okt. 2012 07:19

I løpet av de siste 15-20 årene har importert cannabis blitt supplert med lokalt dyrket cannabis i en rekke europeiske land. En vet for lite om aktørene bak, men mye kan tyde på at mange driver i nokså liten skala. Eirik Hammersvik, Sveinung Sandberg og Willy Pedersen har skrevet en artikkel i International Journal of Drug Policy om det norske bildet. Studien er basert på et års etnografisk feltarbeid og inngående kvalitative intervjuer med 45 norske cannabisdyrkere. Det identifiseres fem ulike mekanismer som forhindrer at små aktører ekspanderer og blir store. Dette handler blant annet om ideologi, økonomi, samt ulike tekniske og personlige forhold.  I artikkelen diskuteres politiske implikasjoner av funnene.

Artikkelen kan leses i The International Journal of Drug Policy

Publisert 26. sep. 2012 09:53

Willy Pedersen har skrevet en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning. Spiller kristendommen fortsatt en rolle for hvordan tenåringer og unge mennesker lever ut sin sekesualitet? Har den betydning for hvilken samlivsform en velger? Gjennom et populasjonsbasert datasett som har blitt fugt opp fra tidlige tenår til de nærmet seg 30 år, har professor Willy Pedersen forsøkt å belyse spørsmålet. Artikkelen «Guds grep: Kristendom, sex og samliv» er publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Artikkelen kan leses i Tidsskrift for samfunnsforskning