Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?

Har det noe å si om du er yngst eller eldst i søskenflokken? Martin Isungset, Mats Lillehagen  og Elisabeth Ugreninov utforsker sammenhengen mellom fødselsrekkefølgeeffekter og foreldres landbakgrunn.

Sammendrag

Innen samfunnsforskningen er sosial bakgrunn en av hovedforklaringene på utdanning- og yrkesoppnåelse i voksen alder. Samtidig har en lang forskningstradisjon vist at det er forskjeller mellom søsken i samme familie i sosioøkonomiske forhold, også kjent som fødselsrekkefølgeeffekter. Betydningen av denne typen effekter har blitt dokumentert på en overbevisende og grundig måte de siste årene, men vi mangler studier av viktige undergrupper. I denne artikkelen benytter vi registerdata til å sammenlikne fødselsrekkefølgeeffekter blant majoritetsbefolkningen og blant barn av innvandrere. Vi utfører separate analyser for de største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre. Resultatene for majoritetsbefolkningen bekrefter tidligere funn: Ved 25 års alder har førstefødte et halvt år lengre utdanning enn fjerde- og senerefødte i samme familie. Blant norskfødte med innvandrerforeldre finner vi imidlertid få eller ingen forskjeller mellom søsken i samme familie. Dette funnet er viktig i lys av tidligere teori og empiri, som fremhever fødselsrekkefølgeeffekter som noe en skulle forvente å finne uavhengig av kulturell bakgrunn. Vi foreslår forskjeller i familiesosialisering og institusjonell tilpasning som mulige forklaringer.

Les mer her

Emneord: Fødselsrekkefølge, søsken, utdanning, norskfødte med innvandrerforeldre, ulikhet Av Isungset, Martin; Lillehagen, Mats; Ugreninov, Elisabeth
Publisert 29. mars 2017 13:47 - Sist endret 15. sep. 2021 11:50