Myten om den norske kultureliten

Tone Knudsen Haarr og Anne Krogstad har skrevet artikkelen "Myten om den norske kultureliten" i siste nummer av Sosiologisk tidsskrift, nr. 1, 2011.

Artikkel i fulltekst

Abstrakt

Hvem tilhører kultureliten i Norge? Noen som melder seg frivillig? Neppe. Det kan skyldes at kultureliten gjemmer seg bak en liksom-likhet med folk flest. Enkelte forskere har strevd med å identifisere kultureliten, kanskje av nevnte grunn. Selv om det kan være vanskelig å peke ut konkrete representanter for den norske kultureliten, har vi – gjennom en systematisk gjennomgang av norske aviser fra de siste tre tiår – dokumentert at det i hvert fall finnes en klar forestilling om den. Det er altså oppfatningen, den mytiske konstruksjonen av kultureliten, og ikke dens faktiske eksistens, vi har undersøkt. Hovedspørsmålet er i hvilket omfang, hvordan og med hvilket retoriske potensial begrepet kulturelite benyttes i norsk offentlig ordskifte. Datamessig undersøkes dette med utspring i de 36 avisene som dekkes av A-tekst de siste tre tiår. Teoretisk knyttes materialet til en diskusjon av tegn og myter. Til tross for at enkelte forskere hevder at Norge knapt har noen kulturelite, viser den systematiske avisgjennomgangen at det i hvert fall finnes en klar forestilling om kultureliten, og at denne inntar en stadig mer sentral plass i offentligheten. Posisjonsmessig faller kulturelitebegrepet friksjonsfritt på plass i Pierre Bourdieus teorier om det sosiale rommet. Men behandlingen den angivelige kultureliten får i norske aviser viser at det er forskjell på norske og franske forhold: Mens man i Frankrike tradisjonelt har opphøyd kultureliten, er det i Norge liten eller ingen respekt for den. Over tid har det i mediesammenheng skjedd en vridning i retning av en mer negativ bruk av kulturelitebegrepet: Forakten for kultureliten ser ut til å ha økt. Som myte og stråmannsbegrep fremstår kultureliten som velegnet målskive for angrep, ikke minst politisk. Når ingen føler seg truffet av et angrep, vil heller ingen forsvare seg mot det, og det blir stående uimotsagt.

Publisert 7. feb. 2011 13:26 - Sist endret 5. aug. 2016 13:35