Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver

Jon Rogstad har skrevet en artikkel i boka Sosial kapital i Norge. En innføringsbok om sosial kapital som begrep og forskningstema. Hva er sosial kapital? Hvor kommer den sosiale kapitalen fra? Hva er sosial kapital godt for?

Wollebæk, Dag og Signe Segaard (Red). Oslo: Cappelen Dam

Sammendrag

Forfatterne gir en gjennomgang av begrepshistorikken og teorigrunnlaget til sosial kapital samt ulike empiriske analyser og diskusjoner av sosial kapital i det norske samfunn.

Sosial kapital brukes gjerne for å løfte fram og analysere betydningen av nære nettverk og tillit, som er forankret på lokale møteplasser.

Spørsmålet som diskuteres i Rogstads artikkel, er hvor godt egnet dette analytiske apparatet er for å forstå variasjoner i politisk engasjement blant etniske minoriteter. Blant dem er det mange som har nettverk og tilhørighet som strekker seg utover landets grenser.

Publisert 26. aug. 2011 10:45 - Sist endret 7. okt. 2013 10:33