The management of variable pay in European banking

Stipendiat Heidi Nicholaisen har sammen med James Arrowsmith, Barbara Bechter og Rosa Nonell skrevet artikkelen for The International Journal of Human Resource Management.

Er ulike former for variabel lønn i ferd med å erstatte fast lønn? Øker ledelsens innflytelse med nye belønningssystemer? Er variabel lønn mindre vanlig i Norge enn i land med svakere tradisjoner for kollektive lønnsforhandlinger? Dette er sentrale spørsmål i en komparativ studie av variable lønnsformer i banknæringen i Østerrike, Norge, Spania og UK.

Banknæringen er et interessant utgangspunkt for å studere disse spørsmålene fordi den er en stor arbeidsgiver i de fleste europeiske land. Videre kjennetegnes den av at tradisjonelle lønnssystemer kommer under press fra sterkere konkurranse, teknologisk endring og nye former for arbeidsorganisering. På tvers av landene finner vi utstrakt bruk av variabel lønn og ledelsen ser ut til å dele et mål om prestasjonsstyring og kostnadskontroll. Det finnes ulike former for variabel lønn, men selv om de norske bankene har noe større innlslag av kollektive bonuser, er det en drivkraft henimot individuell ytelseslønn. I bonusordninger gis det økt rom for ledelsens skjønn. Generelt tyder studien av lønnsdannelse i bank på en svekket betydning av nasjonale institusjonelle kontekster.

The International Journal of Human Resource Management, Vol. 21, No. 15, December 2010, 2716–2740.
 

Publisert 13. des. 2010 10:50 - Sist endret 3. aug. 2011 12:39