The Discourse of Disease Prestige

Prosjektet undersøker konstruksjonen av sykdomskategorier i et diskursanalytisk perspektiv, med særlig fokus på omstridte tilstander som myalgisk encefalopati og kronisk utmattelsessyndrom.

Jan Grue

Prosjektet er blant annet rettet mot persepsjonen av slike tilstander, som tradisjonelt har lav prestisje, blant pasienter og andre aktører som har interesse av å endre tilstandens sosiale og politiske status.

Prosjektet studerer ulike typer tekster, særlig hentet fra internett, herunder forumtråder, innlegg i Facebook-grupper, og personlige blogger. Tekstene viser eksempler på argumentasjonsstrategier, diskursiv innramming, og retoriske grep som søker å etablere motmakt, og i ytterste konsekvens påvirke det medisinske og politiske felt.

De analytiske tilgangene i prosjektet er hentet fra kritisk diskursanalyse, og tematiserer hierarkier, klassifikasjoner og taksonomier som grunnlag for sosiale relasjoner og maktrelasjoner. Sykdommer og tilstander er, som identitetsbærere, sosiale konstruksjoner som forhandles frem av pasienter, pårørende, leger og annet medisinsk personell, blant annet gjennom tekstene disse skriver og leser; sykdomsprestisje er trolig også påvirket av diskursive faktorer.

 

Ansvarlig: Jan Grue

 

Relevante publikasjoner:

Grue, Jan (2013). "Technically disabled, ill for all practical purposes? ME/CFS discourse in Norway". Disability & Society.

Grue, Jan (2013). "A garden of forking paths: a discourse perspective on ‘myalgic encephalomyelitis’ and ‘chronic fatigue syndrome’". Critical Discourse Studies.

 

Publisert 7. okt. 2013 13:32 - Sist endret 10. okt. 2016 12:58