Friskhetsidealer i barnefamiliers hverdagsliv

Delprosjektet undersøker friskhetsidealer i barnefamilier i Kina, USA og Norge.

Treningsarrangement for barn i regi av den amerikanske marinen

Ved å kontrastere friskhetsidealer fra ulike kulturer er hensikten ikke bare å gi interessante sammenlikninger, men også få analytiske hjelpemidler til å se og forstå våre egne idealer bedre. Bedre kunnskap om vår forståelse av friskhet kan i sin tur gi innsikt i hvordan vi definerer avvik fra normen, det vil si sykdom og patologi.

Delprosjektet gjør bruk av en innovativ metode og et tekstmateriale som er produsert for et helt annet formål enn sykdomsforståelser og friskhetsidealer. Det dreier seg om en bestemt form for korrespondanse mellom hjem og skole. En klassebamse blir etter loddtrekning med hver enkelt førsteklasseelev hjem fra skolen fra en dag til den neste. Klassebamsen er utrustet med en reisedagbok. I den skal eleven, med hjelp fra foreldre, skrive hva bamsen opplever under hjemmebesøket. Dagen etter blir det lest høyt fra dagboken i klassens samlingsstund, før bamsen og reisedagboken puttes i sekken til neste elev. Bamsebøkene gir selvsagt ikke noe autentisk bilde av livet i familiene de beretter fra, men de gir relevant kunnskap om hvordan familiene søker å fremstille seg selv for skolen og andre familier. Med andre ord gir de innsikt i sosiale normer og forventninger i de gitte kontekstene. Selv om reisedagbøkene ikke handler eksplisitt om helse, produserer de beretninger om det gode hverdagsliv som implisitt gir tilgang til friskhetsidealer i form av sunne og gode spisevaner, fritidsaktiviteter, sosiale nettverk og samværsformer.

 

Deltagere:

Marit Haldar

Eivind Engebretsen

Publisert 7. okt. 2013 15:48 - Sist endret 15. sep. 2021 11:42