English version of this page

Smart Mobility Suburbs (SMS)

Prosjektet "Smart Mobility Suburbs" (SMS) er et tverrfaglig prosjekt som undersøker betingelsene for energi-smarte mobilitetsløsninger i forstadsområder, knyttet til endring av folks reisepraksiser og endringer i by- og regional planlegging.

«LysakerBrygge 1» av Wasielgallery - Eget verk. Lisensiert under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Om prosjektet

Prosjektet fokuserer på Osloregionen og særlig utviklingen av mini-byene Sandvika, Ski og Lillestrøm. Disse stedene er utpekt som regionale byer i Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (vedtatt i 2016). Konsentrert vekst i disse byene skal ifølge strategien bidra til i en flerkjernet utvikling i regionen rundt viktige kollektivknutepunkter og mer effektive og klimasmarte mobilitets- og transportløsninger.

Prosjektet er særlig opptatt av to relaterte forhold som har vært lite studert i såkalte smart city-strategier, og som utgjør vesentlige utfordringer for lokal politikk:

  • Folks reisepraksis, det vil si betingelser for mulig innovasjon i mobilitetspraksis blant forstadsinnbyggere (med Ski, Lillestrøm og Sandvika som case).
  • Lokale styrings- og planleggingsprosesser, det vil si betingelser for innovasjon i styring på ulike nivåer og gjennom samskapingsprosesser, for å fremme klima-smart byutvikling.

Prosjektet tar utgangspunkt i at mer enn halvparten av verdens befolkning i dag bor i byer, og at andelen forventes å øke til 70% i 2050. Byregionene genererer mer enn 60% av alle CO2-utslipp og bruker nesten 80% av verdens energi. Transportsektoren er særlig viktig for byers funksjonalitet og for konsekvensene av byutvikling. Samtidig er transportsektoren, særlig knyttet til person- og nyttetrafikk, den største kilden til CO2-utslipp og lokal forurensing.

Transportsektoren og dagens mobilitetspraksis reiser derfor spesielle utfordringer for bærekraftig og klima-smart byutvikling. Et uttalt mål for kommunene (som inkluderer regionbyene) rundt Oslo er å redusere biltrafikken, i betydelig grad øke andelen av persontransport som dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange, og redusere det totale transportbehovet. Dette skal være førende for areal-, fortettings- og transportplaner, og for infrastrukturinvesteringer. Fortetting og utvikling skal skje langs jernbanenettet og kollektivknutepunktene, for å sikre bærekraftige transportformer. 

Resultater

På bakgrunn av undersøkelsene, vil prosjektet framskaffe ny kunnskap som kan bidra til innovasjon både når det gjelder mobilitetspraksis, politikk, styring og planlegging. De første forskningsresultatene viser at personer som bor i eller reiser til de mest urbane områdene i Akershus, i mindre grad bruker bil og i større grad andre transportmidler, som gange og kollektivtransport, sammenlignet med de som bor i eller reiser til mindre sentrale delene av Akershus. Dessuten er bilbruken mindre blant dem som bor i eller reiser til steder langs jernbanelinjene i Akershus. Disse funnene styrker altså påstanden om at fortetting i og rundt steder med spesielt gode kollektivtransportforbindelser vil bidra til et mer miljøvennlig transportmønster.

Resultater fra prosjektet formidles gjennom hele prosjektperioden. 

Forskningsprogram

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under ENERGIX (Stort program energi). Bevilgningen til prosjektet er NOK 7 000 000.

Varighet

2016 - 2021

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Byutvikling, Bypolitikk
Publisert 18. feb. 2016 10:55 - Sist endret 31. jan. 2022 15:54