English version of this page

Smart Mobility Suburbs (SMS)

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsider. Der finner du mer informasjon om prosjektet.

 

«LysakerBrygge 1» av Wasielgallery - Eget verk. Lisensiert under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å undersøke hva som skal til for å få fram en oppskalering av delemobiliteten i byene - det være seg i form av bildeling eller bysykkelordninger. Delemobiliteten skal studeres på tvers av alle sidene ved en bærekraftig bytransport, så vel miljø- og klimaaspektene som de økonomiske og sosiale aspektene.

Vi vil se nærmere på bildeleog sykkeldeleordninger både ut fra et tjenestetilbyderperspektiv, et tjenestebrukerperspektiv og et politisk-institusjonelt perspektiv. Klimaforlikets mål om nullvekst i privatbilbruk i storbyområder har satt et særlig søkelys på nye og alternative mobilitetsløsninger. Så vel internasjonalt som i mange norske byer har hopningen av privatbilbrukens problemer sammen med utviklingen av nye og lett tilgjengelige app-baserte mobilitetstjenester skapt store forventninger til framveksten av delemobilitet, spesielt i tette byområder.

Delemobiliteten innebærer en mer effektiv energiog kostnadseffektiv bruk av transportressurser, som kan redusere så vel utslipp som trafikkork og plassproblemer. Delemobiliteten er også interessant å studere i lys av sosiale forskjeller, bedre tilgjengelighet og reduserte miljøbyrder.

Prosjektets forskningsdesign er komparativt med nederlandske erfaringer som et bakteppe. Det består av tre arbeidspakker:

i) I et brukerperspektiv skal vi studere nærmere hvem som har tatt i bruk delemobilitetstjenester, deres motivasjon og endrete mobilitetspraksis? og med hvilke miljøkonsekvenser, spesielt i form av reduserte CO2-utslipp.

ii) Fra et tilbyderperspektiv, vil vi se nærmere på forretnings og organisasjonsmodeller, fra sentralt organiserte bilkollektiv eller kommersielt baserte bil- og sykkeldeleordninger til utveksling mellom privatpersoner (P2P-ordninger).

iii) Vi vil også se på delemobiliteten ut fra politisk-institusjonelt perspektiv for å avklare nærmere hva skal til av politisk regulering, støtte og oppmerksomhet for å få fram en betydelig oppskaleringav delemobiliteten.

 

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 7 000 000.

Varighet

2016 - 2019

Publikasjoner

  • Per Gunnar Røe (2016). Urbanization of suburbia - the politics and planning of greater Oslo.
  • Per Gunnar Røe (2016). Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban microcities.
  • Per Gunnar Røe (2016). Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban minicities.
  • Per Gunnar Røe (2016). The suburbanisation challenge and suburbanisms of Oslo.
  •  (2016). Byutvikling.
  •  (2016). Utvikler smarte mikrobyer.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Byutvikling, Bypolitikk
Publisert 18. feb. 2016 10:55 - Sist endret 14. feb. 2018 09:20