Masteroppgaver 2010 -

2020 VÅR

Navn

Oppgavetittel

Fag

Hedda Løkken

Nye fortellinger om norskhet*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Helle Dyrendahl Staven

Managing differences. An ethnographic study of youth in Hovseter and the surrounding areas*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Tonje Arnesen

Effekter av tilbudsforbedringer i togtrafikken

Økonomisk institutt

Siri Myrold Osnes

Geografiske variasjoner i boforhold - en analyse av boligen som velferdsgode og markedsvare i storbyen Oslo sammenlignet med resten av landet*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Natasja Frengis Safarali Lo Foss

Mangfold i byggebransjen i Oslo*

Sosialantropologisk institutt

2019 HØST

Navn

Oppgavetittel

Fag

Petter Skogen

Sosiale helseforskjeller i Oslo og storbyene - Hvordan varier individers sosioøkonomiske helseforutsetning med sentralitetsnivået i Norge*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Kristian Tveiten

Den sosiale konstruksjonen av middelklasseenklaven Kampen: tilhørighet og naboskap i indre Oslo øst*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Kristina Tvedalen

Bevaring av Oslos bekker og elver, 1960-1980*

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Sara Teige Kalsås

Sosialt bærekraftige nabolag i en fortettet by*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Marte Nordal Hauken

Barn og unges medvirkning i byplanleggingen på Ensjø*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

 

2019 VÅR

Navn

Oppgavetittel

Fag

Lynn Dittrich

Graduate employability and the role of 21st century skills. A case study among Humanities students and academics at the University of Oslo

Institutt for pedagogikk

Synne Aker Grimsrud

Barn på Løkka. En kvalitativ studie av barn og foreldre, og hvodan de bruker og opplever de urbane uteområdene på Grünerløkka

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

May Lene Smith Hove

When Voluntary Work Meets Bureaucracy: A Personal, Political and Practical Analysis of Urban Sustainability Initiatives 

Senter for utvikling og miljø (SUM)

Ariane Karlsen

Naturtypekartlegging i Oslo etter systemet "Natur i Norge". Hvilke naturtyper er vanlige og hvilke er sjeldne i et urbant miljø?

Institutt for biovitenskap

Mari Løken

"De har jo krevd sin plass og tatt den" En studie av byøkologisk bolig- og byutvikling som urbane allmenninger i Oslo

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ina Mellem

Hvordan blir "ungdomskriminalitet i Oslo" presentert i den norske nyhetspressen i 2018?

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Karoline Mathilde Myhren og Marie Kristin Våge Støyle

Please mind the gap - En kvalitativ studie av opplevelsene til unge pasienter og deres behandlere om overgangen mellom BUP og DPS

Psykologisk institutt

Sarah North

A quantitative cross-sectional study on the awareness, knowledge, and attitudes of Oslo General Practitioners (GPs) towards Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) for HIV*

Medisinsk fakultet

Samrand Pirotee

Fra soveby til regionby: En studie av regionnivåets innvirkning på planstrategier og styringsprosesser i Lillestrøm

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Clara Julia Reich

Exploring peacemaking in Oslo - Critical perspectives on the "making" of places

Senter for utvikling og miljø (SUM)

Dana Sharp

Unrevealing the Plastic Puzzle: Barriers, Initiatives & Opportunities for a Low Plastic Transformation

Senter for utvikling og miljø (SUM)

Marte Skaara

Becoming engaged: The role of emotions and hope in the tranformation to sustainability

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Sara Fanny Maria Vik

Skeiv i Oslo - En kvalitativ studie av unde skeives opplevelse av Oslos byrom

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

 

2018 HØST

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Aurora Berg

Klassetilpasset rådgiving? En kvalitativ analyse av ungdomsskolerådgiveres perspektiver på utdanningsvalg i Oslo

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Thea Dæhlen

Kommisjonen  i Thrane-saken. En analyse av komisjonens virksomhet og samfunnets mottagelse av den (1851-1854)

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Malin Aastad Enersen

"Det brenner på Oslo øst". "Svenske tilstander" i norske medier 2000-2018. En diskursanalyse

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sigurd Eid Jacobsen

School’s Out! A Quantitative Study of Organized Activities, Social background and Academic Achievement among Oslo Youth

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ata Ul Razzaq Khan

Iodine status and thyroid function during pregnancy in a multiethic cohort in Oslo

Institute of Health & Society

Camilla Lie Larsen

Assessing the Validity of the ‘Law of Crime Concentration at Place’ in Norwegian Context

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Siri Martinsen Nesteng

Politipatruljen om tiltak og mål i Nærpolitireformen: En kvalitativ analyse av politibetjenters opplevelser og erfaringer

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Marius Flater Solli

"Ta et initiativ – Bygg en barrikade!": UngMob, Blitz og 80-årenes ungdomsopprør

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Karen-Marie Stokke

Mellom tjenestetvang og tukthusstraff. Løsgjengerbestemmelser i praksis, Aker 1776-1787

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Håvard Straumsnes

Fra "ute av øye, ute av sinn" til resirkulering: Avfallshåndtering i Oslo fra 1948 til forurensningsloven av 1981

Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

2018 VÅR

Navn

Oppgavetittel

TilhørighetTilhørighetTilhørighet

Linn Brox

Gendered Monuments: A semiotic analysis of gender representation in monuments in Oslo*

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Jarle Gunnes

Ski - en regionby i vekst: En studie av kommunens styringsrolle i en tid preget av krav, påvirkning og vekst

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Danel Hammer

Den gode fangen Samfunnspsykologiske perspektiver på politiets utlendingskontroll

Psykologisk institutt

Marie Hoelseth

Et utsatt bosted

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Sofie Scheen Jahnsen

Exhibiting Race and Prejudice. Displaying social issues and the politics of activism in two Norwegian museums

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Vetle Johansen

Organiseringens betydning for styring og ansvarliggjøring

Institutt for statsvitenskap

Mia Kaels Kalleberg

A Qualitative Study of Psychosocial Health and Service User-Driven Organized Social Activities at the Health Center for Undocumented Migrants in Oslo, Norway

Institutt for helse og samfunn

Hanne-Cathrine Langsholt

Å leie hvor mange vil eie. En kvalitativ studie om identitet, stedstilhørighet og bomiljø blant kommunale leietakere på Torshov. 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Yngvild Margrete Mæhle

Sørenga: en porøs enklave. En kvalitativ studie av forsøk på naboskap og grensetrekking i Fjordbyen

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Anita Røvik

Å bo på Bygdøy - En kvalitativ studie av flyttemotiver og stedstilhøriget

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Maryam Tughra

Becoming a manager: A case study of first-time managers in Oslo Municipality

Psykologisk institutt

 

2017 HØST

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Annica Allvin

Crime concentration in Oslo - an explorative analysis of the spatial distribution of burglary and vehicle theft

Institutt for kriminologi og rettsosiologi

Mikael Lien Andersen

Hjertebank og brusing i blodet. En oppgave om graffitti som ulovlighetens glede

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Åshild Aspøy

Karl Johans rom - Promenadegaten i tekst og bilde - Tverrestisk analyse av karl Johan-fremstillinger hos Hamsun og Munch

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Martin Dale Bergheim

Elbildeling: En nisje i nisjen

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Christoffer Gonzales Cabiao

Vurdering av elevtekster i en delt hovedstad

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Marit Moberg

Analyzing multiculturalism, feminism, women's rights and negative social control in the minority community in Oslo The Shameless girls and other women with minority background

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ingar Næss

Alvorlige hode og nakkeskader ved sykling*

Institutt for klinisk medisin

Wilhelm Kiil Rød

Hierarki og nettverk: Styring av Oslo kommunes elbilsatsing fra 2004-2016

Institutt for statsvitenskap

Sondre Storebakken

En guide etter behov, en venn som er norsk

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Line Lindberg Sørjoten

"Disse Børn lider stor Nød" teori og praksis rundt utsatte barn i Kristiania

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Sabina Tica

Kampen om "den norske fortellingen": En studie av erfaringene til norske forfattere med synlig minoritetsbakgrunn

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Cecilie Ailin Wiig

Å gjøre (kristen) frivillighet. En studie av frivillig arbeid hos en religiøs aktør på velferdsfeltet, inspirert av institusjonell etnografi

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

 

2017 VÅR

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Ariane Bækkelund

Ikke se meg nå: En fenomenologisk studie om opplevd stigmatisering og sosial ekskludering blant fattige i Oslo

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Pär Johan Danielsson

Den religiösa traditionen som en resurs i det norska integrationsfältet - En studie av Unge Sikhers användande av sin religiösa tradition som en resurs för att uppnå egna uppsatta mål

Religionshistorie, HF

Anine Frykholm

"Det meste av maten gir jeg til barna". En kvalitativ studie av familiers matusikkerhet i Norge

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Kristin Nordbø Haug

Kor held -a seg lengst, og er han genusmarkør? - Ei undersøking av suffiksbruken på bunden form eintal i oslomælet

Nordisk språk, institutt for lingvistiske og nordiske studier

Jeanette Jansen

Sjef i eget liv? Brukerstyrt personlig assistanse og ønsket om selvstendighet hos unge voksne med fysisk funksjonshemning

Sosialantropologisk institutt

Stasa Stojkov

Encountering the Magical State: Experiences of Asylum-Seeking Children in the Margins of the Norwegian State

Senter for Utvikling og Miljø (SUM)

Torstein S. Throndsen

Does the Urban Structure Mobility?

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Tiril Wilhelmsen

Time trends in school well-being among adolescents in secondary schools in Oslo from 1996 to 2015

Psykologisk institutt

 

2016 HØST

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Hannah Eline Ander

Et ubehagelig mangfold. En studie av mangfold og inkludering som mål for Olafiagangen som offentlig rom på Grønland

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vilde Sagstad Imeland

Arv og gaver i Oslo. En kvantitativ studie av formuesoverføringer fra foreldre til barn

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Nina Hagen Kaldhol

The Oslo Dialect of Somali: Tonal adaptations of Norwegian loanwords

 

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Astrid Tvedte Kristoffersen

Metall i bunn og grunn. Råvaretilgang og metallutvinning i middelalderens Oslo, ca. 1050-1350 e.Kr.

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Donika Kukleci

Fra minoritet til majoritet - identitetsforhandling blant ungdom på skoler der elever med innvandringsbakgrunn er i majoritetsposisjon*

Psykologisk institutt

Kristoffer Smith-Meyer

Privat bildeling i Osloområdet*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

 

2016 VÅR

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Ida Pernille Dahl

”I fuldt Strud!” Forlystelseslivet på Christiania Tivoli.

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Juana Margit Ramirez Hiorth

Lokal boligkapital – flytting blant lokale og innflyttede studenter i Oslo*

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Susann Holmberg

Likhet for loven? Praktisering av sedelighetsloven for kondisjonerte og allmue i Christiania,1750-1770.

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Josefine Jahreie

Pedagogiske ledere, i skjæringspunktet mellom kommune og profesjon - en institusjonell etnografi om språkkartlegging i Oslo kommune

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Solveig Berg Johnsen

Det "naturlige" valget - En sosiolingvistisk undersøkelse av språkvalg i norsk-italienske familier

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ingrid Lamark

Besværlige blokker: Forhandlinger om stedets betydning i debattene om Regjeringskvartalet etter 22. juli

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Ingvild Mørk

On-street parking and shopping street vitality: Comparing customer and shopkeeper perspectives on shopping practices and experiences in Markveien, Oslo.

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Malin Brevigh Nilsen

Den bofaste majoritet - en kvantitativ undersøkelse av etnisk norske foreldres tilpasninger i Groruddalen

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Brage Hammeren Pedersen

"Bare på besøk? Rom (sigøynere) i det norske felleskapet"

Sosialantropologisk institutt

 

2015 Høst

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Ida Uppstrøm Berg

Et Nasjonalmuseum for alle? En kvalitativ studie av legitimeringsarbeid i en offentlig finansiert orgianisasjon

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Anne-Marte Watnaas Bache-Gabrielsen

Nærmiljøet i byen - Bjørndal som et flerkulturelt nærmiljø

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Pål Oskar Hundebo

Towards Spatial Assimilation? Neighbourhood Attainment among non-Western Immigrant Descendants in the Oslo Region

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ivar Winther

Stedsidentitet i Hovinbyen - Etablering og utvikling av stedsidentitet gjennom plan- og idekonkurranse

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

 

2015 Vår

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Cecilie Bye Erstad

En kvalitativ studie av sårbehandling i hjemmesykepleien- utfordringer, kompetanse, kontinuitet

Avdeling for helsefag

Eivin Christofer Møllerud Hansen

Tøyenavtalen - er byttet mellom kultur og materielle goder lokalt forankret? En mixed methods-studie av Tøyenavtalen

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Hans Petter Jakobsen

Vekst eller vern? En kvalitativ studie av eiendomsutvikleres avveininger mellom vekst og vern i tre utbyggingsprosjekter i Oslo indre by

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ine Laulo Gjellebæk

Utvikling av E18-Vestkorridoren - makt og avmakt i transportpolitikken

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ingvild Elisabeth Eide

 Arbeid og kvalitet i hjemmesykepleien, en auto-etnografisk studie

Institutt for informatikk

Jon-Ove Flovik Olsen

Rusdiskursene - En studie av organisasjoner med lavterskeltilbud i rusomsorgen, med fokus på skadereduserende tiltak

Det teologiske fakultet 

Lasse Kristoffer Grotdal

Islam Nets norske salafisme: dawa, formidling og tilpasning til en norsk kontekst

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Marit Eriksen Wanggaard

Å ta ansvar for naturen og fellesskapet - En kvalitativ studie om bærekraftige forbrukere

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Martin Arstad Isungset

Fødselsrekkefølgeeffekter i utdanning - En kvantitativ studie om norskfødte med innvandrerforeldre

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Ragnhild Christina Ekelund

"Buddy med Gud" Rekruttering, sosialisering og identitetsforhandlinger blant unge deltagere i en pinsemenighet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Hodan Mohamed Jama Hujaleh

Are they aware? Investigating the sexual and reproductive health knowledge of young people living in Oslo, Norway

Health Economics, Policy and Management

 

2014 Høst

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Miriam Ghazali Abildsnes

Barnefamiliers flytteatferd i Oslo

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Erle Carina Bruun

Dagbladet, kjønn og bilder – En visuell analyse av kulturpersonligheter i Dagbladarkivet, 1951 - 1971

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Helene Huljev

Demokrati over toddy: Et kulturhistorisk nærbilde av Engebret café i tid og rom

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Marina Jakovljevic

Betydning av piktogrammer for farmasøyter ved betjening av ikke-vestlige innvandrerpasienter på norske apotek

Farmasøytisk institutt

Lise Kristiansen

Et byløfts virkning på segregeringsmønstre

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Morten Aase Løver

The ontogenesis of relative clauses in preschool children acquiring Norwegian

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Bror-Magnus Sviland Strand:

«Jeg lese denne» – Root infinitives in Norwegian child language and the functions of finiteness

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Ingrid Olsen Tormodsgard

"Det blir nok vi som flytter først" - En studie av kommunale beboeres opplevelser av Tøyenløftet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Md Ahesanul Ameen Tuhin

Perceptions and experiences of mental health among young adult male asylum seekers in Norway

Avdeling for samfunnsmedisin, HELSAM

Kristin Elisabeth Bryhn Ølberg

Verdighet i trangboddhet. Fotografier som kilde til arbeiderkultur i mellomkrigstiden.

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

2014 Vår

Navn

Oppgavetittel

Tilhørighet

Tårland, Maria

Tigging i Oslo

Institutt for statsvitenskap

Johannessen, Ida Therese

Pilegrimsreise til Det gylne tempel - Kontinuitet og endring i norske sikhers relasjon til sikhismens helligste sted

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Lunde, Marit

Kan lese og skriveopplæringsprogrammet TIEY dekke andrespråkselevers behov for tilpasset opplæring?

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Farsjø, Caroline

Potensialer i nettbasert ernæringsstøtte til hjemmeboende eldre

Institutt for helse og samfunn

Shakil, Anam

Ethnic differences in gestational diabetes identified by the oral glucose tolerance test: a cross-sectional study

Institutt for helse og samfunn

Andresen, Ronja Marte

Hvordan påvirket endringer i opptaksordningene i Oslo i henholdsvis 2004 og 2008 skolesegregering og frafall på studieforberedende linjer i videregående skole

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vaadal, Kristine

Å ikke bli "helt katastrofe". Alkoholkultur i fadderuka ved Universitetet i Oslo

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Austrheim, Kristin

Place branding av Oslo by - identitet og aktører

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

2013                                                           

Navn

Oppgavetittel                                                                 

Fag

Bjørnson Lunke, Erik

Barnefamiliers stabilitet i Indre Oslo

Samfunnsgeografi

Ertshus, Ragnhild

Spredning av kommunale boliger i Oslo

Samfunnsgeografi

Elton Veflen, Magnus

Økonomiske motiv og nettotilflytting  til til Osloregionen

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Konstali , Ellen

Flyttemotiver blant norsk-pakistanske på Mortensrud

Samfunnsgeografi

Ljunggren, Jörn

Oslo-ulikhet

Sosiologi

Notland Harnes, Kristian

Competitiveness of the Oslo Music Industry*

Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Pope, John Erik

Offentlig innovasjon gjennom samarbeid og nettverk

Senter for teknologi, innovasjon og kunnskap

Solvang , Håvard

Oluf Nicolai Roll's nettverk og roller i industrialsieringen av Akerselva

Institutt for akeologi, konservering og historie.

Stenersen , Anders

Unge med tilknytning til det tunge rusmiljøet i Oslo sentrum

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Sletvold Øistad, Beate

Foten innafor. Om midlertidig ansattes arbeidsvilkår i NRK

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Christin Horn Roostami

Skolebytte - til skole med lavere minoritetsandel

Spesialpedagogikk

Andreas Drolsum Haraldsrud

Dæt læses mæd Æ : En komparativ undersøkelse av norsk og dansk danna talemål 1750–1850

Nordisk språk

Marianne Takvam Kindt

Kampen om Groruddalens rykte : En narrativ analyse av flyttevalg

Sosiologi

Maren Toft

The Norwegian Financial Elite : Elite Configurations in Present-day Financialized Capitalism

Sosiologi

Rune Carlsen

Årvollskogen : En livsstilsenklave i Oslos skogkant

Samfunnsgeografi

Hedda Refsum

Kostholdsvariasjoner blant asiatiske innvandrere : Omfang, bakgrunn og forklaringer

Sosiologi

Ellen Eriksen

Kvinner i Groruddalen om kropp, trening og tilknyttede idealer : - en kvalitativ studie

Sosiologi

Marit Fosse

Maktesløse maktutøvere. Private vekteres erfaringer med å arbeide i det offentlige rom

Kriminologi

Gro Elisabeth Kvigne

"Det er vanskelig å være god mor og fokusere på helse" : en medisinskantropologisk studie av helse, mat og kropp i norskpakistanske kvinners hverdagsliv

Sosialantropologi

Thea Bertnes Strømme

Eliteutdanninger i Norge? Trender i rekruttering til juss, medisin og siviløkonomi

Sosiologi

Ingelin Westeren

Influences of parental age of migration and education on children's bilingual vocabulary : The case of immigrant parents from Turkey

Psykologi

Erik Tobias Taube

En diplomatisk bastard? : Johan Chrysostomus Martinau (1733-1792)

Historie

Aleksander Madsen

En musikalsk overklasse? : En kvantitativ studie av rekrutteringen til høyere utøvende musikkutdanninger

Sosiologi

2012

Navn

Oppgavetittel

Fag

Kesia Eidesen

Gustav Vigeland som ideologiprodusent: En analyse av skulpturen "Slekten" (1936)

Kunsthistorie

Marie Risnes

En diskursanalyse av byutviklingsprosesser på Strømsø og Furuset

Sosiologi

David Hill

Gentrification in Oslo's Inner East

Samfunnsgeografi

Maja Garnaas

Kake er alltid halal: Om kommunikasjon av sunnhet på en voksenopplæring i Groruddalen

Sosialantropologi

Elise Lund

Vinduer til (situert) kunnskap: Konstruksjon og fortolkning av en zoologisk utstilling

Kulturhistorie

Heidi Grande

Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere

Psykologi

Elizavetta Pliassova

Mellom to verdener: En kvalitativ studie av seks enslige mindreårige flyktninger ett år etter bosetting 

Sosiologi

Morten Bostrøm

Veien til soningskompetanse: Unge menn og tilpasning i et høysikkerhetsfengsel

Sosiologi

Maria Cristophersen

"Where are you from?" Processes of identification among Norwegian women born to immigrant parents

Sosialantropologi

Monica Fjeld

Å skrive fagtekster på andrespråket. Andrespråkselevers arbeid med skriving i yrkesfag i videregående skole

Norsk som andrespråk

Østerhus, Kristin

Snarøya - en landsby ved sjøen. Fortellinger om stedstilhørighet på Snarøya i Bærum kommune

Samfunnsgeografi

Bjerknes, Audun

Helliger målet middelet? Pragmatiske perspektiver på målstyring av skolen

Pedagogikk

Henriette Mikkelsen Hoel

Eufemia - fyrstedatteren fra Rügen : En undersøkelse av dronning Eufemias politiske og kulturelle rolle

Historie

Marianne Zandjani Grønstad

Hodeskallenes historie : En undersøkelse av vold i middelalderen i Oslo med utgangspunkt i det osteologiske materialet fra Clemenskirken

Arkeologi

Maricel Knechtel

Hiring an employee. Does ethnicity matter?  A qualitative analysis based on 28 interviews 

Sosiologi

Vidar Bakkeli

Åpne visjoner og interaksjon på tvers : Smarthusteknologi i en offentlig-privat innovasjonsprosess

Teknologi- og vitenskapsstudier

Oda Sjøvoll

En skiftende hverdag: Arbeid og familie blant kvinnelige sykepleiere

Sosiologi

Kristofer Høgås

OL i Oslo 1952 - et selvsagt valg? : Om søknadsprosessen til vinter-OL i Oslo

Historie

2011

Navn

Oppgavetittel

Fag

Kenneth Birkeli

Verdien av ren luft

Samfunnsøkonomi

Ingvild Tjønneland

Vestbanestasjonen - et teknisk kulturminne fra 1800-tallet: Historie, bevaring og ny bruk

Kunsthistorie

Halvor A. Kjærre

In a space of everyday exception

Sosialantropologi

Kirsten Ruffoni

Viking Age Queens. The example of Oseberg

Norrøn filologi

Kristin Alsvik

Å bygge omdømme i Skandalenes bygg. En analyse av mediedekningen og krisekommunikasjonen under Murud-saken i Undervisningsbygg

Medievitenskap

Ida S. H. Solstad

Unges perspektiv på egen familiegjenforening

Psykologi

Misett Carolina Johansen

Syv ungdommers forsøk på å bevege seg fra en livsstil til en annen

Kriminologi og rettssosiologi

Hilde Strømsjordet

Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen?

Norsk som andrespråk

Vivi Agnete Larsen

When the going gets tough, will nature get you going? The effect of water, natural and urban landscapes on cognitive control

Psykologi

Tove Mogstad Aspøy

En flernivåanalyse av differanse mellom eksamenskarakter og standpunktkarakter ved 212 grunnskoler

Sosiologi

Eirik Olsen

R-bortfall og apikalisering i oslomålet - en studie av distribusjon og frekvenseffekter

Lingvistikk

Kristoffer Slettholm

Skadelig for samholdet blant det norske folk - Oppgjøret med Fagopposisjonen av 1940

Historie

Julia Witek

Hvordan formidler musikk fra Oslos indiescene musikalske konstruksjoner av en liten storby?

Musikkvitenskap

Stein Vegard Crone

Tyveri og straff i Christiania 1789-1801: Tyveriforordningen av 2.februar 1789. Hensikter og praksis i Christiania

Historie

Jostein Fjeld Eriksen

Fuskerne og privilegiesamfunnet i Christiania 1714-1799

Historie

Maimu Berezekina

Holdninger til stedsnavn i Oslo. En studie basert på opplysninger fra tre ulike etniske grupper

Navnegransking

2010

Navn

Oppgavetittel

Fag

Ingrid Hjulstad Linderud

Frafall i videregående opplæring. - Hvilken betydning har etnisk bostedssegregering?

Sosiologi

Mari Kristine Jore

Drømmen om Snelda. Andelslaget Sneldas argumentasjon for å bygge et flerkulturelt senter i Bjørvika

Sosiologi

Caroline Elise Hals

Christiania Tukthus. Sedelighetsforbrytelser 1775 - 1779 og 1795-1799

Historie

Lene Bore

Ulik bakgrunn. Like muligheter?

Sosiologi

Eva Fridvold Karvel

Fra varmt hjem til kald vare. Forvandlingen av hjemmet ved salg

Kulturhistorie

Eivin Winsvold

Mytenes makt. Ligger gårsdagens sannheter til grunn for dagens samferdselspolitikk?

Samfunnsgeografi

Dag Harald Slydahl

Mestring i mangfold og utvikling. En studie av mestring av stress i møte med venneproblemer hos innvandrerbarn og etnisk norske barn

Psykologi

Jørn Ljunggren

En norsk kulturelite? En studie av gruppedannelse gjennom bosted, sosial bakgrunn og partnervalg

Sosiologi

Margrethe Løøv

Fra Veda til vitenskap

Kulturstudier og orientalske språk

Julie Runde Krogstad

Ikke akkurat på skinner. En analyse av iverksettingen av IKT-prosjektet Flexus i Oslo og Akershus

Statsvitenskap

Ferdinand A. Mohn

Intermarriage and Spouse Import in the Immigrant Population of Norway

Sosiologi

Kjell Tore Hovik

Improving concentration in ADDHD patients

Psykologi

Maj Kristoffersen Egeland

"Kala Maan": Møter mellom ulike sykdomsvirkeligher

Psykologi

*Oppgaver under arbeid

Publisert 12. okt. 2010 13:09 - Sist endret 22. sep. 2020 12:41