Master- og hovedfagsoppgaver 2000 - 2009

2009

 

Navn

Tema

Fag

Ingrid Abrahamsen Kjærås

BARCODE DEKODET. En diskursanalyse av byutviklingsdebatten om utbyggingsprosjektet
Barcode i Bjørvika 

 Samfunnsgeografi

Camilla Bjerved

 Nettverksarbeid, selvhjelp/likemannsarbeid og frivillig arbeid i Way-Back - Stiftelsen livet etter soning

 Kriminologi

Jane Henrikson

Rockabilly - mote eller motstand? En subkulturstudie av rockabilly-miljøet i Oslo

 Sosiologi

 Lillian Baltzrud

 Debatten om restaureringen av Akershus slott, 1895-1927

 Historie

Vilde Bjørlo Øien

Å følge sin mann og å følge sin plan. En kvalitativ studie av kvinnelige deltakere ved introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere

 Psykologi

Jun Yin

The Economic Assimilation of South Asian Immigrants in Norway

 Samfunnsøkonomi

Helge Renå

Når kontrollen svikter. en studie av korrupsjonssakene i Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune, Undervisningsbygg i Oslo kommune og Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA-2 på Romerike

 Statsvitenskap

Lixian Cheng

Looking for Ibsen in Mangfoldsåret. Investigating processes and barriers to multiculturalism in the Norwegian theatre

 Ibsen-studier

Øyunn Høydal

 Osloforskning. En evaluering

 Sosiologi

Jenny Lundgaard

 Mellom politisk retorikk og polisiær praksis. Om Broken Windows-teorien og New York-modellen for politiarbeid og om deres plass i norsk kriminalpolitisk diskurs

 Kriminologi

Are Skeie Hermansen

Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment among Second-Generation Immigrants in Norway

 Sosiologi

Tormod Wergeland Haug

 Prising av kollektivtransport i Oslo. Er gratis kollektivtransport samfunnsøkonomisk lønnsomt? Er gratis kollektivtransport samfunnsøkonomisk lønnsomt?

 Samfunnsøkonomi

Jenny Lundgaard

Mellom politisk retorikk og polisiær praksis

 Kriminologi

Ida Andreassen

"Østkantens beste vestkant"

 Samfunnsgeografi

Guro Buseth

"`Ute av syne, ute av sinn?´ - et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo"

 Kriminologi

Sunniva Opsahl

Hestejenter - en kvalitativ studie av sosialisering og identitet i stallen

 Pedagogikk

 

2008

Navn Tema Fag
Kristin Arnesen På sporet av den tapte vegg. Jensen & Skodvins Norsk Design- og Arkitektursenter - En dekonstruert transformatorstasjon? Kunsthistorie
 Martin Austnes  "Hannibal Sehesteds politikk som stattsholder i Norge 1642-1651. En studie med hovedvekt på stattholderens posisjonering overfor konge og riksråd sett i lys av sentralmaktens konfliktsituasjon"  Historie
 Sissel Bergh-Jacobsen  "Bygårdsbebyggelse og sosialt spill. En undersøkelse av hvorvidt, hvordan og i hvilken grad bygårdsbebyggelsen i Oslo fra tidlig middelalder til 1624 kan reflektere byboernes sosiale   posisjonering"  Arkeologi
 Johanne Bergkvist "En Haard og Dyr Tid": Fattigdom, tigging og løsgjengeri i Christiania 1790-1802  Historie
 Frøydis Elvestrand  "Universell utforming som ide, strategi og praksis"  Samfunnsgeografi
 Torbjørn Geirbo  "Urbanitet og kunnskapsøkonomien. En undersøkelse av sammenhenger mellom byplanlegging og næringsutvikling i forslaget til kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020"  Samfunnsgeografi
 Maja Flåto  "Dette Huset er ikke som alle andre hus". En sosiologisk fortolkning av samhandling i et hybelhus for bostedsløse rusmiddelbrukere"  Sosiologi
 Anja Heringstad  Fra Panoptikon til Tjuvholmen. En avhandling om kriminalitetsforebygging ved hjelp av design av omgivelsene  Kriminologi
 Tonje M. Høgeli  Den store utestengingen. Et blikk på Opptrappingsplanen for psykisk helse  Psykologi
 Ane S. Lorentzen-Styr  "Det er gøy å være god, men det er ikke om å gjøre å være best" - En antropologisk studie blant unge håndballspillere i Oslo"  Sosialantropologi
 Eva Marie Meling Mathisen  "Kvinnepolitikk og kvinnearbeid i Norges Kommunistiske Parti (NKP) 1923-1930"  Historie
 Ida Stenbråten Barndom i den tette byen. En diskursanalyse av hvordan offentlige styringsdokumenter møter utfordringene i Oslo. Samfunnsgeografi
 Bente Lise Stubberud Å bo eksurbant. Nye innflytteres opplevelser av Vestby og Son. Samfunnsgeografi
 Astrid Syse Talsethagen Fritekne eller utelatne? Fritaksregelen etter §3-6 i forskrift til opplæringslova: Ein studie av kva sidemålsundervisning fritakselevane får, og kva implikasjonar fritaket kan ha for den ordinære sidemålsundervisninga på ungdomsskulen. Nordisk didaktikk
 Ingrid Wergeland "Politisk integrasjon blant etniske minoriteter. En kvantitativ sosiologisk undersøkelse" Sosiologi
 Marie Aarestrup Aasness Rushtidsavgift for miljøøkonomi i Oslo  Samfunnsøkonomi


2007

Navn Tema Fag
 Camilla L. Arveschoug  "Sivile saker i konfliktrådene"  Sosiologi
 Marit Bjørsnes  "Vi har god kontakt her egentlig, vi driver og hilser på hverandre" - nabokontakt og relasjoner i et fleretnisk bomiljø"  Sosiologi
 Ingrid Buset  "Möller's tran"  Historie
 Jannika Børresen  "Citykirken - en studie av en menighet under konstruksjon"  Sosialantropologi
 Kerstin Dahl  "Et yrke med fremtidsutsikter? hjelpepleiere i et etnisk mangfold"  Sosiologi
 Margrethe Daae-Qvale  "Solidaritet til besvær? - norsk fagbevegelses innvandrings- og integreringspolitikk i perioden 1975-2005"  Historie
 Kristin Voie Eide  "Integrering på norsk - en studie av morsmålsundervisningen i Osloskolen og norsk integreringspolitikk"  Statsvitenskap
 Johannes Elgvin  "Koranskolens folk - en kvalitativ studie av en tyrkiskdominert islamsk menighet i Oslo"  Sosialantropologi
 Mehdi Farshbaf  "The boys from Eika: Emotional survival in a hostile world"  Psykologi
 Andreas Bakke Foss  "Kampen om Oslo - En diskursanalyse av byromsforståelser i debatten om reklame i offentlig byrom"  Samfunnsgeografi
 Geirr Olav Gram  "Vi Kan - gå, se og lær"  Historie
 Kari Gran  "Metadon, menneskesyn og det gode liv - etiske problemstillinger knyttet til pasientens opplevelse av metadonbehandling"  Teologi
 Ann Kristin Gressaker  "Det finnes ingen gangstere i Norge"  Sosiologi
 Finn Roar Halvorsrud  "Forvaltningen av Oslomarka - En gjennomgang og analyse av intensjoner og ressursbruk fra 1970-tallet til 2005"  Geofag
 Eli Havnen  "Unge voksnes flyttemønster i Oslo indre øst - betydning av flyttemønster for befolkningssammensetning"  Samfunnsgeografi
 Fredrikke Horn-Hanssen  "Jeg føler meg bare sånn filippinsk og katolikk" - Nasjonal og religiøs identitet blant filippinere i St. Olav domkirkes menighet i Oslo"  Religionshistorie
 Elisabeth Skoglund Johnsen  "Den kollektive kroppen - en antropologisk studie av kropp blant norske fotballsupportere"  Sosialantropologi
 Audun Randen Johnson  "Osloparlamentarismen som modell: Hvor overførbar er den? En komparativ studie av den parlamentariske styringsmodellen i Oslo kommune og Nordland fylkeskommune"  Statsvitenskap
 Harald Magnus Kvifte  "Med nedslått blikk - Vanskeligstiltes opplevelse av byens offentlige rom"  Samfunnsgeografi
 Stine Lien  "Jeg vil ikke bli behandlet som en narkoman! Bofortellinger til unge kvinner med store psykiske utfordringer i livet"  Sosiologi
 Aksel Naas  "Vitenskskap og sosial kontroll - Om Institutt for kriminologi og strafferett"  Historie
 Nicolay Nørbech  "The boys from Eika: Emotional survival in a hostile world"  Psykologi
 Noelle Helene Poppe  "Periferi uten sentrum? - En komparativ studie av hovedstadsfunksjoner i de fire største norske byene 997-1319 "  Historie
 Cathrine Skredderstuen Rolland "Langåra - et sommerparadis i Oslofjorden - en etnologisk studie av ferie i telt og lemmehytter"  Etnologi
 Elisabeth Alm Raastad  "Representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo bystyre - partirepresentanter eller minoritetsdelegater?"  Statsvitenskap
 Odd Iver Rånes  "Som en liten landsby...? En studie av ulike forestillinger om nærmiljø"  Sosiologi
 Inger Lise Schwab  "Learning to "walk the talk" - language socialization in an MBA classroom and the production of marginality"  Sosialantropologi
 Gard Setsaas  "Byggehøyder og tomteutnyttelse - samfunnsøkonomiske vurderinger rundt utbyggingen av Fjordbyen"  Økonomi
 Bjarne Skov  "Mitt hjemland Panjab - Verdier i urdulærebøker fra 1.-5. klasse i grunnskolen i Pakistan og rammebetingelser i det pakistanske skoleverket. Hva er relevansen for Osloskolen?"  Kulturstudier
 Kirsti Valset  "Helse og bosted - hvordan kan geografiske helseulikheter forklares? En flernivåanalyse av 30 norske bostedskontekster"  Sosiologi
 Christine Piro Volan  "04321 - en drøfting av vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen om nytt operahus i Oslo"  Kunsthistorie
 Hanne Østhus  "Vanartige tjenestefolk eller uordentlige husbønder? Tjenestefolk i arbeidskonflikter i Christiania på slutten av 1700-tallet."  Historie
 Anne Aaby  "Barns blikk på Løkka - en studie av hvordan barn bruker og konseptualiserer sine nærområder på Grünerløkka"  Samfunnsgeografi

 

2006

Navn Tema Fag
 Moe, Ingvild Simers  "Eidsvolls plass og Studenterlunden - En studie av byrommets funksjonelle, estetiske og symbolske kvaliteter med utgangspunkt i Lund og Slaattos engasjement på 1970- og 80-tallet"  Kunsthistorie
 Faaberg, Alxander Olcina  "Representasjonsgrunnlaget og aktiviteten i budsjettbehandlingen. En studie av bydelsutvalget som beslutningsarena"  Statsvitenskap
 Løvseth, Mette  "Blond, norsk og annerledes? En studie av etnisk norske ungdommer i mindretall på en Oslo-skole"  Sosiologi
 Spilling, Anja Gil  "Generasjoner av kjønn mellom tekst og samfunn. En analyse av kjønnsforskjeller i livshistorier"  Folkloristikk
 Skauge, Anne Martha  "Når ungdom uteblir fra skolen! Kartlegging av ungdomsskolers rutiner og tiltak i forhold til elever med skolevegring og faktorer ved individ og miljø som kan påvirke skolevegring hos ungdom"  Spesialpedagogikk
 Rommetvedt, Johanne  "´Hun kan jo bli muslim når hun blir stor´. Om religiøs oppdragelse av barn i fosterhjem med et annet livssyn enn den biologiske familien"  Religionshistorie
 Grindland, Ragnhild  "Kampen om dalbunnen. En casestudie av stedsutviklingen i dalbunnen av Groruddalen"  Sosiologi
 Veiby, Linda Lovise  "1980-tallets ansikter. Infill-oppgaven blant Oslos vernede bebyggelse"  Kunsthistorie
 Losnegard, Gaute  "Etnisk sammensetning og skoleprestasjoner. En flernivåanalyse av 48 ungdomsskoler i Oslo"  Sosiologi
 Wikstrøm, Tone  "Utviklingen av hushold og håndverk i Oslos tidlige middelalder. Urbainseringsprosessen analysert ved aktivitetsanalyser fra Søndre felt og Mindets tomt"  Arkeologi
 Arvid Evjen Andersen  "Problembarn 1741-1771 - en undersøkelse av de ulydige barna på Christiania tukthus og forholdet mellom stat og hushold i relasjon til hustukten"  Historie
 Trine Berg  "Nødvendige hensyn i krisetid? - debatten om gifte kvinner i Oslo kommunes tjeneste med hovedvekt på gifte lærerinner 1928-1937"  Historie
 Hilde Fiva  "In other words - a study of interpreting and power in Oslo"  Sosialantropologi
 Elisabeth Holmberg  "Wolla, kebabspråk og amerikanere" - En kvalitativ studie avungdomskultur og stedsidentitet blant ungdom på Grorud"  Sosiologi
 Inger Hilde Killerud  "Jordisk gods - arv, kjønn og familiestrategi i norske testamenter 1810-1854"  Historie
 Ingrid Lindebø Knutsen  "Storbyen som regional motor - en komparativ studie av seks norske storbyer"  Statsvitenskap
 Erik Nergaard  "Kulturplanlegging i Bjørvika: Mellom stat og marked - En analyse av prosessen rundt oppfølging av "Kulturoppfølgingsprogram for Bjørvika"  Samfunnsgeografi
 Inger Nordhagen  "Økende eller avtakende ulikhet? - en analyse av endringer i lønnsforskjeller knyttet til utdanning i perioden 1980 til 1997 blant NHO-funksjonærer"  Sosiologi
 Monika Rosen  "Alle marihøner i Norge snakker norsk!" - en antropologisk studie av inkludering og deltakelse i Osloskolen"  Sosialantropologi
 Leif Rune Ulle  "Planlegging av en bærekraftig infrastruktur? - en komparativ analyse av planlegging og tilrettelegging for syklister i Oslo og Uppsala"  Samfunnsgeografi
 Eli Sirnes Willumsen  "Lokaldemokratiet som arena for inkluderende samfunnsborgerskap - en studie av Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo"  Statsvitenskap

 

2005

Navn Tema Fag
 Aicher, Christina og Stordalen, Mona  Forholdet mellom mestringsstrategier og emosjonell intelligens hos flyktninger i Norge"  Psykologi
 Gidske, Lars Ove  Arbeidstakere på Urias´ post?  Samfunnsgeografi
 Lied, Camilla  "Gata som arbeidsplass"  Kriminologi
 Lilleheil, Cecilie Wingerei  "En symbolsk kamp om sted"  Samfunnsgeografi
 Emberland, Anne  "Alvorlige atferdsvansker, tvang, risiko, og mestring. - En kvalitativ studie av fire unge gutter fra ungdomstid til tidlig voksen alder"  Spesialpedagogikk
 Ebbing, Åshild Hage og Vangen, Hege Kwon  "Brudd og kontinuitet. En kvalitativ intervjuundersøkelse om førstegangsmorskapet hos norsk-pakistanske og norske kvinner"  Psykologi
 Senum, Geir  "Middelklassens opprør. En analyse av lokale lønnsforhandlinger ved Universitetet i Oslo i 2002"  Sosiologi
 Malmø, Unni  "Skriver de?´ Samfunnsmessige betingelser for innvandreres skjønnlitterære produksjon i Norge1980-2002"  Historie
 Vestvik, Marit  "Byrom for skateboarding. En studie av skateres tilegnelse av arkitektur i Oslo"  Etnologi
 Degerud, Karen Marie og Iversen, Nina  "En studie av barn eksponert for rusmidler i svangerskapet, med vekt på selvregulering"  Psykologi
 Andersen, Arvid Evjen  "Problembarn 1741-1771. En undersøkelse av de ulydige barna på Christiania tukthus og forholdet mellom stat og hushold i relasjon til hustukten"  Historie
 Aas, Arne Kristian  "Med en fot innenfor? Arbeidstilknytning og inntekt blant innvandrere i ulike næringer i Oslo"  Sosiologi
 Christophersen, Una Voss  "10 år med motstand - Er skaterne på rådhusplassen i Oslo et eksempel på bevisst geografisk mostand?"  Samfunnsgeografi
 Wel, Kjetil van der  "Sosial kapital og helse. En flernivåstudie av 25 bydeler i Oslo"  Sosiologi
 Aas, Gjøril Bergva  "Håndtering av brystkreft. En studie av kropp, kjønn og identitet i møte med kvinner som har opplevd brystkreft"  Sosiologi
 Geir Tore Brenne  "Making and maintaining frames - a study of metacommunication in laiv play"  Sosiologi

 

2004

Navn Tema Fag
 Clausen, Bente  "På sporet av den tapte fremtid. Autobiografier som kilde til kvinners verdie"  Folkloristikk
 Leirvik, Mariann Stærkebye  "Hvordan virker sosial kapital inn på skoletilpasning? - En kvalitativ studie av ungdom med vietnamesisk bakgrunn"  Sosiologi
 Dhall, Ritika  "History, Structure and Policy - An Organisational Study of the Public Employment Services"  Statsvitenskap
 Hjorthol, Torunn  "Blindernstudent - fellesskap og identitet til sted i kontekst av Oslo. En studie av Blindernstudenters opplevelse av sosiale dimensjoner ved studenttilværelsen i Oslo"  Samfunnsgeografi
 Grønli, Karianne Megard  "Bo i drabantby? Unge voksnes vurderinger av drabantbyer som bosted"  Samfunnsgeografi
 von Hanno, Kristine  "Oslos avfallsentreprenører, konkurransearena og offentlig avfallspolitikk"  Samfunnsgeografi
 Sjørbotten, Una  "Offentlig såkornkapitalfinansiering av innovasjon i Osloregionen"  Samfunnsgeografi
 Hansen, Lars Emil  "Bydelen som "skiftet ham" - Kulturhistoriske bilder 1900-tallets Grünerløkka"  Kulturhistorie
 Farstad, Gunhild  "Innvandrerkvinner i Groruddalen - mellom idealer for modernitet og tradisjon"  Sosialantropologi
 Dalsgaard-Rørvik, Therese Dorothea  "Kunsten å være et sted: En sosiologisk studie av relasjonen mellom publikum og konsertscenen Blå"  Sosiologi
 Eide, Kristin Laumann  "Forvaltning av tilhørighet og identitet i en flerkulturell kontekst. En kvalitativ studie av norske jenter med pakistansk bakgrunn"  Sosiologi
 Bjaarstad, Siri  "Osloungdommers forestillinger om bygda. En studie av unges stedsforståelser, tilhørighet og identitet"  Samfunnsgeografi

 

2003

Navn Tema Fag
 Aasprang, Turid  "Seniorkompentanse blant sivilingeniører i arbeidslivet"  Sosiologi
 Kronborg, Anne-Kristine  "OBOS. Boliger i Oslo fra 1930-tallet til 1980-tallet"  Kunsthistorie
 Gakkestad, Kjersti  "Det medieskapte drabantbybildet-konsekvenser for innbyggerne og deres respons til dette bildet"  Samfunnsgeografi
 Olsen, Helge  "Akershus militære og politiske betydning for danskekongene i perioden 1523-1536"  Historie
 Kristiansen, Tove  "Folketeaterbygningen i Oslo"  Kunsthistorie
 Walmann, Anette  "Sjelens adel"  Historie
 Svendsen, Thomas  "Betydningen av den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigh. for norsk rett. Retten til tilfredstillende bolig i lys av oslo kommunes bruk av hospits som tilbud om midlertidig husvære til boligløse"  Juss
 Simonnæs, Anne  "Jubileumsutstillingen på Frogner 1914"  Historie
 Jansen, Silje  "Venturekapital finansiering av innovasjon i Oslo regionen"  Samfunnsgeografi
 Harstad, Synøve  "HIV hos flyktninger og innvandrere i Norge: en kvalitativ intervjuundersøkelse"  Psykologi
 Hermannsdottir, Jonina Helga  "Private hospits i hovedstaden"  Kriminologi
 Gupta, Ram  "Hinduer i Norge"  Religionshistorie
 Frydenlund, Bård  "Storborgere, bønder og staten. Samfunnslag, konfliker og maktkamp i tilknytning til Nordmarksgodset 1750-1820"  Historie
 Gjernes, Marta  "Dei fyrste jødiske innvandrarane til Kristiania frå opphevinga av jødeparagrafen til 1900, og deira møte med det nye landet"  Historie
 Torp, Mette  "Det norske studentersamfund og studenteropprøret"  Historie
 Svendsen, Trond Olav  "Operavirksomheten i Kristiania 1899-1921, og bestrebelsene for å etablere en nasjonal operascene"  Historie
 Øvreås, Ingerid  "Variasjon i inntaket av frukt og grønnsaker - eit underprosjekt av "Sosiale ulikheter i kosthold og helse blant Osloborgere"  Klinisk ernæring

 

2002

Navn Tema Fag
 Karoline Berg  "Barnefamilier i indre Oslo. En studie av bostabilitet, boligpreferanser og kommunal planlegging"  Samfunnsgeografi
 Frode Tarjei Selman  "Thi jo mindre der fordres, des mindre vindes" Johan Scharffenberg og striden om den medisinske undervisningen ved Det kongelige Frederiks universitet i Kristiania"  Historie
 Caroline Tidemand-Andersen  "´UPS & DOWNS´ i skolen. Foreldres opplevelser av å ha et uvanlig barn i den vanlige skolen"  Spesialpedagogikk
 Marianne Svendsen  "Barnevernsinstitusjoner i Oslo - om ungdoms opplevelser knyttet til motivasjon, relasjoner og tillit"  Sosiologi
 Virmantas Citavicius  "Aldersmentia på Oslo sykehjem - miljø og levekår"  Medisin
 Helge Gidske Naper  "Når steder blir produkter: En studie av merkevaren Nydalen".  Samfunnsgeografi

 

2001

Navn Tema Fag
 Abrahamsen, Anie Naomi  Innvandreretatens vekst og fall  Historie
 Berg, Elin  Jeg har fortalt. En studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i rusmiddelomsorge  Sosialantropologi
 Broch, Kristin Hagen  Ungdomsspråk i Oslo, liksom. Hovedoppgave i nordisk språk og litteratur  Nordisk
 Engen, Toril K. Sjo  Vitsefortelling blant ungdom i et flerspråklig og flerkulturelt bymiljø. En kontrastiv tilnærming  Nordistikk
 Gjerde, Grete & Helen Winroth  HIV hos rusmisbrukere i metadonbehandling: Pasientens opplevelse  Psykologi
 Gjerseth, Ingeborg  Kan ´formål´ bety det samme som "keeper"? En sammenlignende studie av majoritets- og minoritetselevers ordforståelse  Nordisk
 Iversen, Pål  Ungdomspolitikk i Oslo  Samfunnsgeografi
 Johansen, Bjørn Vidar  "´Slikt stimulerer, holder oppe...´. Villaen som bygningstype. 1800-tallets trearkitektur på Ljan utenfor Oslo, tolket på bakgrunn av internasjonal bygningshistorie, ideologier og fysiske og sosiale rom"  Kunsthistorie
 Løken, Anne  "´Litt tjukkere språg da´ - Varietetsinndeling og intraindividuell variasjon med utgangspunkt i talemålet i Oslo"  Nordisk
 Mahmood, Hamid  "Medicine Use Among Pakistanis in Oslo"  Social Pharmacy
 Messel Amundsen, Trine  "Fravær eller nærver på lærerværelset? En kvalitativ studie av grunnskolelæreres fraværsbruk og fraværsatferd"  Pedagogikk
 Pfanzelter, Kristian  "Borte bra men hjemme best´. Erasmus-programmet: Studentutveksling som europeisk, nasjonal og institusjonell strategi med fokus på universitetet i Oslo 1986-1996"  Historie
 Skarre, Niels Fredrik  "´Det er en evig runddans´. Tre stoffbrukeres opplevelse av sin livssituasjon og sitt stoffbruk i lys av et stemplingsteoretisk og et virksomhetsteoretisk perspektiv"  Pedagogikk
 Sørum, Bjørnar  "´Han trua meg en gang´. Om minoritetsungdommer i risikosonen og deres beskrivelser av relasjonserfaringer med lærere fra tiden på ungdomsskolen"  Spesialpedagogikk
 Teige, Olav  "En torn i øyet. Det store tollsviket og inkvisisjonskommisjonen i Christiania 1705-09"  Historie
 Vaalund, Anne  "Botanikk og folkeskikk. Botantikkprofessor Nordal Wille - Institusjonsbygger, folkeopplyser og filantrop i perioden 1893-1924"  Historie
 Willumsen, Siri  "Vennskap og fritid. En studie av jenter med pakistansk bakgrunn og deres sosiale nettverk, fritidsaktiviteter og kontakt med nordmenn"  Samfunnsgeografi
 Østby, Helene  "Boliginnbrudd, et rasjonelt valg? Handlingsmønstre blant innbruddstyver med Osloområdet som operasjonsfelt"  Samfunnsgeografi
 Sørlie, Pernille  "Med kroppen som visittkort. Et studie i hvordan ungdom bruker estetisk praksis i sitt identitetsarbeid"  Pedagogikk

 

2000

Navn Tema Fag
 Østvedt, Birgit  "En studie av utdanningseffekter på fruktbarheten blant innvandrerkvinner og norske kvinner"  Samfunnsgeografi
 Rønningen, Magnus Otto  "«slige specielt uddannede folk kan ikke faaes her hjemme» Utenlandske arbeidstakere og norske arbeidsgivere 1914-1927"  Historie
 Kieding, Vibeke  "Neste år i Jerusalem? Sionisme blant de norske jødene i mellomkrigstiden"  Historie
 Wist, Kristin  "Pakistanere og indere i Norge- på vei oppover? Om pakistanere og indere i norsk arbeidsliv fra 1960- tallet til 2000"  Historie
 Tufte, Sander  "Norsk fremmedpolitikk 1901-1927. Lovgivning og utvisningspraksis"  Historie
 Vetvik, Kristoffer  "Kollektiv handling: mobiliseringsmekanismer av mange slag i et boligområde i Oslo".  Sosiologi
 Rungstad, Nina  "Brytningstid: en kvalitativ studie av urbane 12-åringers verdener"  Sosiologi
 Johansen, Trine Irene  "Entreprenørskap i Forskningsparken i Oslo: en studie av entreprenørskapsfasen"  Samfunnsgeografi
 Hvidsten, Ingeborg  "Ferdighus og villabebyggelse i AS Holmenkolbanens tomtebelte ca. 1895-1900"  Historie
 Bodahl, Pia  "Aker Brygge 1985-1990: byrom og kontekst"  Arkeologi, kunsthistorie
 Bøhaugen, Ole Martin  "Forbryterarmeens rekrutter: vergerådsgutter i Kristiania 1900-1920"  Historie
 Magnussen, Gro  "Selvtillit, en nøkkel som åpner døren ut til samfunnet: en sosiologisk analyse av møtet mellom innvandrerkvinner og enpowerment"  Sosiologi
 Lindahl, Tor Jørgen  "Utflytting fra byfornyelsen i Oslo: en studie av utflytting og utflyttere fra boliger som ble byfornyet i Oslo i perioden 1978-1993"  Samfunnsgeografi
 Gunleiksrud, Elin Anne  "Boligplanlegging, boligtyper og sosial endring"  Samfunnsgeografi
 Sletten, Mira Aaboen  "Det skal ikke stå på viljen: en studie av utdanningsplaner og yrkesønsker blant ungdom med innvandrerbakgrunn"  Sosiologi
 Røberg, Ole Anders  "Vitenskap i krig og fred: astrofysikeren Svein Rosseland i norsk forskningspolitikk 1945-1965"  Historie
 Glad, Ann-Sophi  "Ungdommenes syn på hva som må til for å slutte med vold"  Spesialpedagogikk
 Skram, Guri  "Alvorlige atferdsproblemer i Osloskolen: en kartleggingsstudie av voldsepisoder i perioden 1994-1999 og en intervjuundersøkelse om erfaringer med alvorlige utageringsepisoder"  Spesialpedagogikk
 Gabrielsen, Åse  "Prosessen frem mot uføretrygd - og livet etterpå: en sosiologisk studie basert på kvalitative intervjuer med fjorten uføretrygdede"  Sosiologi
 Thoresen, Hilde E.  "Fra valg til vedtak: en studie av Høyre og Arbeiderpartiet som politiske alternativer i Oslo kommune"  Statsvitenskap
 Jahnsen, Vanja  "Øst og vest for elva: en sosiolingvistisk undersøkelse av talemålet i Oslo"  Nordisk

 

Publisert 12. okt. 2010 13:09 - Sist endret 26. okt. 2020 13:52