Hovedfagsoppgaver 1990-1999

1999

Hagen, Anne Beate Hagen: "Overgangskvinner. Allmueskolelærerinner i Christiania 1860-1890. Levestandard og sosial status". Historie

Haugen, Linda: "Byplanlegging i Oslo i perioden 1920-1940. Kunst eller teknikk? En studie av de rådende planleggingsparadigmer i mellomkrigstiden". Samfunnsgeografi

Nilsen, Margrethe: "Arbeidsplassen som arena for integrasjon". Samfunnsgeografi

Gabrielsen, Guro Voss: "Grünerløkka; en bydel i forandring. Urbanitet og kultur på slutten av 90-tallet". Samfunnsgeografi

Ophaug, Elisabeth: "Innvandrere - hvor skal de bo? Kommunal og statlig boligpolitikk i Oslo overfor innvandrere og flyktninger 1970-1995". Historie

Gåsemyr, Siri Byre: "Kampen om Kampen". Historie

Nauni, Anila: "Migration, Identity and Adaption: the case of Kosovo-Albanian youths and their parents in Oslo". Sosiologi

Berg, Marit: "Ullevål Hageby. For enhver pris?" Etnologi

Carlsen, Catrine Schulze: "Veien til byen. Utbyggingen av hovedveisystemet i og rundt Oslo, på vei til den gode by?" Statsvitenskap

Ruud, Alberte: "Bilismen er skadelig for miljøet - men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo". Sosiologi

Aaserud, Mette Moen Baatvik: "´Første jeg fikk var oppvaskjobb i en restaurant´. Første generasjon tyrkere i norsk arbeidsliv fra 1960-tallet til 1999". Historie

Pettersen, Hege B.: "Med barn i byen. En analyse av barnefamilier i Gamle Oslo". Sosiologi

Sivertsen, Erik: "Tilrettelegging for sykkeltrafikk i ´indre by´ Oslo. Eksemplifisert gjennom en maktanalyse av to planprosesser i Oslo". Sosiologi

Øverøyen, Anne Mari: "Spesialpedagogiske team - ressurs eller revir?" Pedagogikk

Haavie, Siri: "Kartlegging av grøntområder i Oslos byggesone. En etterprøvende analyse av argumenter, kunnskapsgrunnlag og verdivurderinger". Samfunnsgeografi

Bergkvam, Øystein: "Egne hjem-bevegelsen i Norge 1900-1920 : tradisjon eller nye strømninger". Historie

1998

Bjerke, Eline Hildegard Ingeborg: "Etnisitet og boligsamvirke". Sosiologi

Bjørneklett, Grim: "Mennesket i naturen. En undersøkelse av friluftsatferd i Nordmarka". Ressursgeografi

Falch-Pedersen, Merete: "Tro, håp og ulikhet. En studie av Osloungdoms yrkesaspirasjoner og betydningen av sosial bakgrunn, skoleprestasjoner og kjønn". Sosiologi

Hovde, Eirun: "Hvordan ønsker eldre å bo? En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse en bydel i Oslo". Sosiologi

Inntjore, Hilde: "Nonneseter - et middelalderkloster i Oslo". Historie

Kippersund, Britt Karin: "Morsmål og integrering. En undersøkelse av pakistanske ungdommer og deres foreldre". Sosiologi

Pastoor, Lutine De Wal: "De leker så merkelig. Mangfold og samspill i et flerkulturelt skolemiljø". Sosialantropologi

Helland, Håvard: "Etnisitet og skoletilpasning: en undersøkelse av norske, pakistanske og konfusianske Osloungdommers skoleprestasjoner". Sosiologi

Mathiesen, Henrik Forsberg: "Bruk av GIS i fysisk planlegging. En casestudie av Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune". Samfunnsgeografi

Ullern, Inger-Johanne: "Tiggerordenene i de norske middelalderbyene". Historie

Næss, Ellen Marie: "Om menneskers forhold til gjødsel i middelalderens Oslo". Arkeologi

Jakobsen, Siw Ellen: "Sosionomer øst og vest i Oslo. Yrkesutøvelse i en innstrammingstid". Sosiologi

Reichborn-Kjennerud, Kristin: "Gata er mitt galleri. En analyse av estetiske og sosiale aspekter ved graffittisubkulturen i Oslo". Sosiologi

Sundfær, Siv: " Mellom distanse og nærhet: en studie av offentlig omsorgspolitikk illustrert ved begrepet kvalitet". Statsvitenskap

1996

Andresen, John Martin: "Ungdommens transportbruk i Oslo-/Akershusområdet. En avhandling om hvordan redusere trafikken i Osloregionen". Samfunnsgeografi

Næss, Elisabeth: "Vekteren - politi eller moderne vaktmester? En studie av Oslonattens private voktere". Kriminologi

Krog, Rønnaug Wergeland: "Den forunderlige loppemarkedkulturen. Loppemarkeder i Oslo i dag". Etnologi

Auren, Tanja Helen: "Et kjønnet byrom? Om kvinners bruk av det offentlige byrom i Oslo, med fokus på frykt". Samfunnsgeografi

Berg, Sveinung Krokann: "Et spørsmål om rettferdighet? Om nedleggelsen og gjenåpningen av Gamlebyen skole". Samfunnsgeografi

Bratland, Nina: "Gamlebyen i Oslo. Forståelser av historie". Etnologi

Harstveit, Inger: " Iverksettingen av HVPU-reformen. En studie av iverksettingsprosessen i bydelene Bøler og Østensjø". Statsvitenskap

Brun, Jørgen: "Mangfoldig planlegging eller planlagt mangfold? En analyse av planlegging for sosialt nærmiljø i by. Nasjonale rammer og bydelsprosjektene miljøbyen Gamle Oslo og kulturbydel Furuset". Samfunnsgeografi

Roaldset, Hege: "Mariakirken i Oslo. De religiøse funksjonene". Historie

Næss, Vivi Cesilie: " Omorganisering av Oslo politikammer fra 1893-93 - analyse av beslutningsprosess". Statsvitenskap

Teigen, Petter: " Kommunel næringspolitikk - En komparativ studie av valg av virkemidler i Oslo og Stockholm". Statsvitenskap

Røe, Kirsti Godtland: "Barns forestillinger om seksualitet: en kvalitativ analyse av intervjuer med 10 barn i aldernen 5-7 år". Psykologi

Røgeberg, Marianne: "IT-næringen i Oslo-området: en studie av konkurranseevne og utviklingspotensialer i lys av evolusjonær og institusjonell teori". Samfunnsgeografi

1995

Bliksvær, Trond: "Bornefamiliar og bustadkonsum...". Sosiolgi

Aasheim, Stine Cecilie: "Kebab-norsk´ Framandspråkleg påberknad på ungdomsspråket i Oslo". Nordisk

Ritland, Agnes Aall:"Skepsis til de fremmede ´de fremmede´ - en studie av mekanismer bak sosial og etnisk segregasjon i Oslo". Sosiologi

Egeland, Åse Flatabø "Sinsen. Førkrisgstidens drabantby". Etnologi

Bøkestad, Unni: " En evaluering av servicekontoret for næringslivet vurdert ut i fra et tilgjengelighetsteoretisk perspektiv". Statsvitenskap

Trygstad, Sissel C.: "- Vi fikk ikke engang prøvd- Oppkjøpet av Freia Marabou. Klubb, forbund og LO i møte med et transnasjonalt selskap". Sosiologi

Fosli, Olav: "Transport, arealbruk og miljø. En studie av de transportmessige virkningene av IDG Norges omlokalisering fra Hasle til Galleri Oslo. Samfunnsgeografi

Vogt, Pernille: " Prosesser bak levekårsforskjellene i Oslo. En studie av flytting og sosioøkonomisk bakgrunn". Statsvitenskap

Birkeland, Steinar: "Regelstyringens grense er skjønn. En studie av samfunnsplanleggingens teori". Sosiologi

Nordang, Kristina: "Angst! En kvantitativ studie av voldsfrykt i Oslo". Sosiologi

Larsen, Hilde: "Lokaliseringsdebatten om Den Norske Opera og Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo - en bygeografisk studie av makt og rasjonalitet". Samfunnsgeografi

Døving, Cora Alexa: "Gravferd - en praksisstudie av profesjoner i forbindelse med død i Oslo". Religionshistorie

Gulbjørnrud, Sissel: "´Jeg er ikke rasist, men jeg blir det snart` - en empirisk undersøkelse av kontakt og konflikt i et flerkulturelt bomiljø". Sosiologi

Aune, Marit Elise: "Sosialklient! Enslige mødre forteller om sine erfaringer med sosialkontoret". Kriminologi

Alsvik, Bård: "Kampen om verdistigningen. Tomtepolitikk i Oslo i tjuefem etterkrigsår". Historie

Tømmerdal, Bjørn: " Kommunal næringspolitikk. Eksisterer det en forskjell i synet på denne type politikk mellom høyre- og venstresiden i lokalpolitikken? En empirisk sammenligning av et borgerlig byråds og et sosialistisk byrdåds syn på dette i Oslo kommune". Statsvitenskap

1994 

Amundsen, Janne og Sætre, Iselin: "Er tverretatlig samarbeid en god 1øsning i saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn ? Om betydningen av fenomenet seksuelle overgrep og de ulike etatenes perspektiverfor samarbeid". Psykologi

Andersen, Per Helmer: "Forsøksgymnaset i Oslo 1966 - 1991". Historie

Ballo, Eva Marie: "Der livet ikke finner sted? En empirisk undersøkelse av livsform innenfor et moderne byggefelt". Sosiologi

Bringsli, Hilde Gunn og Anne Kristin Myhrene: "Relasjonsfattigdom. En studie av sosial kontakt og deltakelse blant enslige sosialklienter. Sosiologi

Brunstad, Anne Lothe: "Hvordan arbeide klinisk i skjæringsfeltet mellom rusomsorg og barnevernet?". Psykologi

Ellingsen, Synnøve: "Det mediaskapte drabantbybildet - sammenliknet med nærmiljø og sosial aktivitet på Bøler". Etnologi

Fekjær, Robert Brathen: " Oslo energi - fra kommunal bedrift til aksjeselskap". Statsvitenskap

Hole, Svein Fjørtoft: "Ustadig byplanlegging i ustadig vestavær. En studie av noen sider ved Oslos byplanleggingspraksis i perioden 1916 - 1990". Samfunnsgeografi

Jordfald, Bård: "Den maritime Osloregion. Bystyremelding nr 1 - 93 og Osloregionens konhurransedyktige skipsutstyrsprodusenter. En casestudie av GF Marine as". Bedriftsøkonomisk institutt

Kiese, Hilde Fosmark: "Grafisk virksomhet i Oslo. En samfunnsgeografisk studie". Samfunnsgeografi

Kongsrud, Per Mathis: "Produktivitetsmålinger ved eldreinstitusjoner i Oslo. En vurdering av to alternative metoder". Sosialøkonomi

Lystad, Ole - Christian: " Forholdet mellom frivillige organisasjoner og bydelsadministrasjonen. En studie av bydelene Sogn og Stovner innenfor sektoren barne og ungdomsarbeid". Statsvitenskap

Ruud, Robert: " Politisk deltakelse blant pakistanere i Oslo". Statsvitenskap

Salvesen, Paal Eckhoff: "Profesjonell og amatør. En undersøkelse av det politiske og administrative samarbeidet i et utvalg bydeler i Oslo". Sosiologi

Skeie, Jon Chr.: "Statlig boligpolitikk fra 1. verdenshrig til 1940. Intensjoner, målsettinger og virkemidler". Historie

Sund, Astrid Kristin Moen: "Ett skritt frem, eller to tilbake ? En studie av utilsiktede konsekvenser av differensieringstiltak - et case-studie fra Ullern videregaende skole". Sosiologi

1993 

Amundsen, Kristin Helena: "Bolig og byfornyelse". Samfunnsgeografi

Brottveit, Gudrun: "Et ungdomsmiljø i offentlighetens søkelys - Noen bilder og myter i kontrast". Kriminologi

Birkeland, Steinar: "Byråkratisering eller innovasjon. Oslos byplanlegging relatert til tradisjonell og nyere planleggingsarbeid". Sosiologi

Hansen, Bente og Trana, Helene: "Det verdige moderskap i etterkrigstiden". En sosialpsyhologisk studie av forbindelseslinjene mellom kulturelle endringer og kvinnelig identitet". Psykologi

Jacobsen, Anne Kjersti: "Å gi liv til årene. Eldreomsorg i Oslo 1945-1966". Historie

Klafstad, Odd Christian: " Ullern bydel - pa kanten av Oslo, pa kant med seg selv? En studie av den politiske styringen i Ullern bydel pa saksfeltene barnehager og eldreomsorg i tidsrommet fra 1991 til juni 1993". Statsvitenskap

Petersen, Hege Lerkerød: "Normalisering og integrering - En plutselig frigjørende tanke. En analyse av norske virkelighetsmodeller som kan leses som en kommentar til HVPU reformen". Sosialantropologi

Mathisen, Espen: "Fra slum til city. En kommunal utbyggingshistorie - Vaterland og Gronlands torg fra ca. 1954 til ca. I 99O". Historie

Nedregård, Truls: " Utgiftspolitikken i velferdskommunen Oslo 1986 - 92. Om forklaringer på - og konsekvenser av nedskjæringer til drift, med vekt på omsorgstjenestene". Statsvitenskap

Rossnes, Vibeke: "Vi vil sa gjerne, men. . . Om pakistanske innvandrerkvinners relasjon til skolen via barna". Sosiologi

Schøyen, Bjørn A.: "Friluftsliv i Nordmarka. En undersøkelse om friluftsbruk i et randsoneområde av Oslomarka". Naturgeografi

Vabo, Signe Irene: "Profesjonelle sykehusstyrer i Oslo - en effektstudie". Statsvitenskap 

1992 

Strandhagen, Heidi Borud: " Korrupsjon i østre tarn? En studie av den offentlige omtalen av de påståtte misligheter i Oslo kommune". Statsvitenskap

Holm, Arne: " Utgiftspolitikk og fordelinger i Oslos bydeler. Lokal behovstilpasning og geografisk utjevning?". Statsvitenskap

Høistad, Bodil: " Reorganisering og samordning - en studie av omstilling innen omsorgstjenestene". Statsvitenskap

Feiring, Marte: "Kampen om kontroll. En studie av offentlig eldreomsorg i omstilling". Sosiologi

Gautefall, Signy: "Diskusjon av prissetting og kapasitet i Oslo kommunesidrettshaller". Sosialøkonomi

Gimnes, Aase B.: " Nytt styringssystem i Oslo. Blamandag for bystyret?". Statsvitenskap

Magnus, Arne: "Industrivekst og industrialiseringsstrategier for land i den tredje verden. Status ved inngangen til 1990-årene". Samfunnsgeografi.

Nyen, Torgeir: " Budsjettprosessen i Oslo etter innføringen av byrådsreformen og malstyring. Bedre overordnet styring? En vardering av fruktbarheten av en prinsipal-agent tilnærming i studiet av institusjonelle endringer i offentlige budsjettprosesser". Statsvitenskap

Rinde, Harald: "En strøm av beslutninger. Den kommunale kraftforsyningen til hovedstaden 1905-1929". Historie

Ropphaugen, Are: "Kommunal produktivitet; en evaluering av produktivitetsforskjeller mellom eldreinstitusjoner i Oslo ved hjelp av Data Envelopement Analysis D. Sosialøkonomi

Tollanes, Ingrid: "Miljørettet helsevern i bydelene Sogn og St.Hanshaugen/Ulleval. En studie av prioriteringene pa bydelsniva". Statsvitenskap

Madsen, Christine Tschudi: "Helseopplysning krysser kulturgrenser. En studie av helsesestres erfaringer og oppfatninger om formidling av informasjon til pakistanske spebarnsmodre". Sykepleievitenskap 

1991 

Alsvik, Ola: "Friskere, sterkere, større, renere. Om Carl Schiatz og helsearbeidet for norske skolebarn". Historie

Anderssen, Kjeld: "Budsjettprosessen i Oslo kommune etter innføringen av nytt styringssystem: aktivitetsmaksimerende etater eller strategisk budsjetterende politikere? Forslag til reformer". Statsvitenskap

Duvold, Ellen-Merete: "Fra Eilert Sundts vårflom til babyboom i Oslo". Sosiologi

Ekroll, Øystein: "Renessansebyen Oslo". Arkeologi

Grut, Eli: "Ungdom i faresonen. Et kommunalt anliggende?". Sosiologi

Hage, Desiree: "Virkninger av åøke eiendomsskatten i Oslo kommune". Sosialøkonomi

Mikkelsen, Lars Norman: "Kan ikke det vente til i morgen? Om ineffektivitet i en kommunal serviceorganisasjon". Sosiologi

Monsvold, Sissel J.: "En analyse av kostnadsstrukturen og effektiviteten i grunnskolen i Oslo". Sosialøkonomi

Mordt, Gerd: "Kvinner og nteringsrett. Kvinneparagrafene i handverksloven av 1839 og handelsloven av 1842". Historie

Myrvang, Vigdis Hegna: "Det daglige liv. Eldre kvinner fra industriarbeidermiljø i Oslo". Etnografi

Lyngø, Inger Johanne: "Hyttelivets gleder. Om tid og tidsforståelse. En undersokelse av hytteøyene i indre Oslofjord". Etnografi

Pløger, John: "En by i forandring: kjøpesentre og byliv i Oslo sentrum. Forundersøkelse". Samfunnsgeografi

Røiseland, Asbjørn: " Oslo kommune: Fordelingsorientering og politikerroller i bydelsutvalg". Statsvitenskap

Sekkesæter, Helle Edith: " Fordelingseffekter av bydelsreformen i Oslo kommune. I hvilken grad har Oslo kommune som en følge av en desentralisert helse- og sosialforvaltning oppnådd likhet og utjevning i fordelingen av tjenester i eldreomsorgen mellom bydelene?". Statsvitenskap

Simensen, Magnar: "Urbanisering og storbyutvikling. En studie av samfunnsendring og befolkningskonsentrasjon i Norge 1950 - 1989". Samfunnsgeografi

Singh, Amarjit: "Konsekvenserfor Osloregionen av tilpasningen til EF's indre marked". Sosialøkonomi

Skatvedt, Helge: "Metodikk for veiprosjektanalyser. Granfosslinjen og vestgående felt på Drammesveien". Sosialøkonomi

Stamsø, Mary Ann: "Nytte-kostnads analyse ved behandling av premature barn". Sosialøkonomi

Tvetene, Øystein Ulltveit: "Anbud eller konsesjon i subsidiert rutetrafikk". Sosialøkonomi

Aaardal, Kristin: "Betingelser for systemutvikling i offentlig forvaltning. Praktisk anvendelse av Soft Systems Methodology i analysen av bydelsadministrasjonen pa Søndre Nordstrand". Informatikk

1990 

Birkeland, Yngve: "Ungdomspolitikk i Oslo 1939-1972". Historie

Grimstad, Ingun: "En stat i solen. Utformingen av et fritidsmiljø. Lindoya, Nakholmen,Bleikøya, Hytteøyene i indre Oslofjord". Etnografi

Nilsen, Odd: "Oslos sentralt beliggende sølvgrube (under Aker kirke)". Geografi

Publisert 12. okt. 2010 13:09 - Sist endret 23. okt. 2019 08:28