English version of this page

Urbane studier

Forskning på byutvikling og byplanlegging har en lang tradisjon og en sterk posisjon på ISS. Vi forsker på den fysiske, sosiale, kulturelle og økonomiske utviklingen i byer og byområder, og vi fokuserer på hvordan dagens byutvikling kan bli mer bærekraftig.

På ISS undersøker vi hvordan byer utformes og hvordan politikk og maktforhold påvirker både den formelle og uformelle byutviklingen. Både samfunnsgeografer og sosiologer studerer menneskers bosetting praksiser og ulikhet i byer, og bidrar med verdifull kunnskap om utviklingen av bærekraftige byer samt utfordringer som oppstår i urbaniseringsprosesser.

Vår forskning inkluderer blant annet følgende tema:

  • Hvilke konsekvenser får byutviklingen for menneskers livskvalitet og sosiale inkludering? Når boligstandarden og kvaliteten på de fysiske omgivelsene blir dårligere, hvordan påvirker det livskvaliteten til ulike sosiale grupper? Når bydeler blir mer attraktive, gentrifiseres og får økte boligpriser, hva betyr det for sosial ulikhet?
  • Hvordan kan dagens omstillingspolitikk og byfortetting bidra til at byens attraktive områder og fellesgoder blir like tilgjengelige for ulike deler av befolkningen? Kan det skapes et bærekraftig transportsystem som også er sosialt inkluderende?
  • Hva betyr det å vokse opp i ulike byområder, i nabolag med ulik befolkningssammensetning og skoler med varierende elevgrunnlag og ressurser? Hvordan utspiller spesifikke sosiale problemer som fattigdom, kriminalitet og rusmisbruk seg i lokale bymiljø?

En styrke ved forskningen på ISS er at vi kan kombinere metodisk mangfoldige studier av sosial ulikhet i byer med forskning på bærekraftig byutvikling, noe som gjør oss særlig relevante i forhold til dagens samfunnsutfordringer. Vi gjør empiriske studier i Norge og andre land, bidrar med kritiske refleksjoner og kommer med innspill til dagens og framtidens bypolitikk og byplanlegging.

Vår forskning på byutvikling er internasjonalt anerkjent og bygger på samarbeid med forskere i andre land. Forskere ved ISS er også viktige bidragsytere til den norske faglige debatten rundt byutvikling.

Publisert 20. juli 2022 20:14 - Sist endret 15. aug. 2022 11:22