English version of this page

Sosial ulikhet

Forskning på sosial ulikhet undersøker hvorfor tilgang til knappe goder, slik som økonomiske ressurser, sosial status, kulturell innflytelse og politisk makt, er ulikt fordelt i samfunnet. Vi søker både å forstå årsakene til at ulikhet oppstår og konsekvensene ulikheten har for ulike samfunnsområder.

Ulikhetsforskningen ved ISS favner bredt. Vi er opptatt av endring over tid, forskjeller mellom land og ulikhet mellom grupper basert på kjennetegn som sosial bakgrunn, kjønn eller etnisk opprinnelse.

 

  • Norge trekkes ofte fram som et egalitært land, med mindre økonomiske og sosiale forskjeller enn i mange rike land i Vesten. Hvorfor øker likevel ulikheten i lønnsinntekt, boligsegregasjon og polarisering i arbeidslivet også her, og hvorfor er ulikheten i formue så høy i et internasjonalt perspektiv?

  • I et egalitært land som Norge bør familiebakgrunn være mindre avgjørende for barns livssjanser i Norge enn i mange land. Likevel likner mange voksne ligner sine foreldre når det gjelder klasseposisjon, inntekt, formue og utdanning. Hvorfor er det slik?

  • I dagens Norge tar kvinner mer utdanning enn det menn gjør. Et økende antall lavutdannede menn faller ut av arbeidslivet, noen av disse opplever økt risiko for marginalisering, dårlig helse og kriminelle løpebaner. Samtidig tjener kvinner i gjennomsnitt fortsatt mindre enn menn og har dårligere tilgang til samfunnets topposisjoner. Hvorfor er det slik?

  • Hvorfor sliter mange innvandrere i arbeidsmarkedet, mens deres norskfødte etterkommere i stor grad opplever sosioøkonomisk framgang? 

​​​​​ISS har internasjonalt ledende forskningsmiljøer som tar i bruk ulike teoretiske perspektiver, analysemetoder og empiriske data. Forskningen vår benytter kvantitative analyser av registerdata og spørreundersøkelser, samt kvalitative metoder som dokumentanalyse, intervjustudier og deltakende observasjon. Ved ISS tilbyr vi også forskningsbasert undervisning om sosial ulikhet med høy kvalitet.

Publisert 20. juli 2022 20:11 - Sist endret 20. juli 2022 22:04