English version of this page

Migrasjon og integrering

Migrasjon er et begrep som både omfatter innvandring og utvandring. Med integrering av innvandrere menes prosesser som inkluderer både innvandrere og barn født av innvandrere.

Illustrasjonsbilde: DIBP images. CC BY 2.0

Det er mange undertemaer til migrasjonsforskningsfeltet. I forskningen skiller man mellom ulike typer innvandrere der de tre største gruppene er arbeidsinnvandrere, asylsøkere og familieinnvandrere. Nasjonalstater utvikler politikk som skiller mellom ulike migrantkategorier når det gjelder rettigheter. Studiet av medborgerskap er et tema som problematiserer rettigheter, plikter og tilhørighet for ulike kategorier av borgere.

Det at mennesker flytter på tvers av landegrensene har konsekvenser for samfunns- og politikkutvikling i Norge og i andre land i verden. Forskningen om migrasjon handler om alt fra grunnene til at folk velger å migrere, til hvordan lokalsamfunn, nasjonalstater og internasjonale organer håndterer migrasjon. På hvilke måter endres samhandlingen mellom folk i et lokalsamfunn, og hvordan preges samfunnsdebattene som følge av innvandring og integrasjon av etniske og religiøse minoriteter?

Integrering har alltid vært et sentralt tema i sosiologien. Med integrering av innvandrere menes prosesser som inkluderer både innvandrere og barn født av innvandrere. Det legges her vekt på hvordan både innvandrere og ikke-innvandrere er en del av – og selv opplever – slike prosesser. Man kan studere hvordan integrering foregår på ulike arenaer, for eksempel skole, nabolag, arbeidsmarked og frivillige organisasjoner. Man kan også velge å studere hvordan spesifikke nasjonale og religiøse tradisjoner og symboler spiller inn når det gjelder inkludering eller ekskludering av dem som er nye i et land. Et sentralt tema i integreringsforskningen er studiet av hvordan det går med barna til innvandrere. Gjør de det for eksempel like godt på skolen eller i arbeidsmarkedet som barn av innfødte foreldre? Og hvis ikke, hva kan forklare dette? Et annet sentralt tema i integreringsforskningen er studiet av diskriminering og rasisme. Her rettes søkelyset på ekskluderende prosesser i samfunnet som svekker integrering, og som har det til felles at mennesker blir ekskludert på basis av annerledes hudfarge, etnisitet, religion og/eller kultur.

Forskningsfelt og forskere

Publisert 28. mars 2019 11:32 - Sist endret 2. juli 2019 11:25