English version of this page

Marginalisering

De fleste inkluderes i samfunnets komplekse nett av relasjoner og institusjoner – i familie, vennerelasjoner, skole, arbeidsliv og nabolag. Men ikke alle. Studier av marginalisering og utstøtning står sentralt i forskningen på ISS.

Mange veier kan lede til marginalisering. Noen har sammenheng med hvordan vi som samfunn forstår og fortolker bestemte handlinger, hvilke normer som gjelder. Slike normer kan endres over tid. Homofili var lenge straffbart i Norge, mens i dag kan en tvert imot bli straffet for å diskriminere homofile. Bruk av cannabis er straffbart i Norge. Men flere delstater i USA legaliserer nå stoffet. Hvorfor endrer de kursen? Utdanning er den sikreste veien til en vellykket integrasjon i arbeidslivet. Hvorfor faller noen ut av skolen? Fremmedfrykt og rasisme kan bidra til at det blir vanskeligere å integrere innvandrere, men hva er grunnen til at noen utvikler slike holdninger?

Atferdsproblemer, kriminalitet og bruk av rusmidler er ett av områdene hvor vi over mange år har hatt en sterk innsats. Hva straffer vi og hvorfor? Virker straffen etter sin hensikt? Hvilke normer regulerer bruken av alkohol? Hva blir konsekvensene av alkoholproblemer i forhold til problemer med illegale stoffer? Hvor fornuftig er politikken på disse områdene?

Et annet område er analyser av utdanning, arbeid og integrasjon. Hvorfor dropper noen ut av skolen, mens andre satser sterkt på utdanning? Hvem er de som faller fra i skolen, og hva skjer med dem etterpå? Hvilken betydning har kontekstuelle forhold, som skole- og nabolagsegregering? Er det forskjeller mellom ungdom med hensyn til tilgang til jobber? Har minoritetsungdom større problemer enn andre med å komme inn i arbeidslivet? Hva skal til for å hindre at ungdom marginaliseres fra arbeidslivet? Disse problemstillingene er viktige å besvare for å skape et mer inkluderende arbeids- og samfunnsliv.

 

Forskningsfelt og forskere

Marginalisering er et tema som står sentralt i forskningen på ISS. Denne forskningen kan deles inn i følgende undertemaer:

Publisert 28. mars 2019 11:32 - Sist endret 22. sep. 2020 12:34