English version of this page

Familie og livsløp

Familien er kanskje den samfunnsinstitusjonen som har forandret seg mest de siste tiårene. I 1960 var samboerskap og enslig forsørgerskap marginale fenomener. I dag lever nordmenn i mer komplekse familiemønstre, som følge av egne preferanser, utsatt familieetablering og hyppigere samlivsbrudd.

Høy innvandring bringer inn nye momenter, som krysskulturelle samliv og tvangsekteskap. Flere lever alene gjennom en større del av livsløpet, men fortsatt er de fleste «single» pensjonister.

Tre viktige dimensjoner i familie- og livsløpsforskning er studiet av forskjeller mellom generasjoner (kohorteffekter), hvordan brede samfunnsendringer påvirker enkeltindivider og grupper (periodeeffekter) og hvordan endringer skjer innenfor den enkeltes livsløp (alderseffekter). Hver generasjon lever sine liv i en sosial struktur som former dem underveis i livet. Sosiale strukturer omformes ikke bare gjennom sosiale og teknologiske forhold; aldring, død og migrasjon er hovedkilder til sosial endring. Nye generasjoner og samfunnsmedlemmer trer inn i nye roller og posisjoner.

Bilde: Frank Paul Silye (© All rights reserved)

Sosiologer studerer årsakene til og konsekvensene av endringer i familiestruktur og livsløp. Hvordan har mødres utdanning og yrkesarbeid og fedres fødselspermisjon påvirket livene til småbarnsfamilier? Hvilken betydning har familiepolitikk for familiers levekår? Går samlivsbrudd i arv? Hvordan formes relasjoner mellom generasjoner av at vi lever lengre og får barn senere? Hvorfor får vi færre barn? Hvilke konsekvenser har erfaringer i tidlige barneår på atferd senere i livet? Perspektivet er både nasjonalt og internasjonalt.

For å besvare forskningsspørsmål om familie og livsløp bruker sosiologer både statistiske og kvalitative forskningsmetoder. Tilgang til et bredt spekter av datakilder er viktig, som for eksempel data fra offentlige registre og spørreundersøkelser, historiske arkivdata og dybdeintervjuer. Familie- og livsløpsforskning er gjerne tverrfaglig, og studenter og forskere kommer raskt i kontakt med begreper og metoder også fra andre disipliner, blant annet fra historie, psykologi, antropologi, demografi, og atferds- og molekylærgenetiske studier.

Forskningsfelt og forskere 

Publisert 28. mars 2019 11:32 - Sist endret 9. jan. 2021 20:22