Disputas: Vegar Bjørnshagen

Master i sosiologi Vegar Bjørnshagen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Unequal Access. Detecting Disability Discrimination

portrett bilde av Vegar Bjørnshagen

Foto: Sonja Balci/Oslomet

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 3. juni 2022 kl. 9.15

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel: Disability and labor market stratification in modern welfare states: An overview

Bedømmelseskomité:

  • Professor Jan Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid, NTNU
  • Førsteamanuensis Moa Bursell, Institute för framtidsstudier, Stockholm
  • Professor Jan Grue, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

     


Leder av disputas

  • Førsteamanuensis Lars Klemsdal, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Professor Gunn E. Birkelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Forsker II Elisabeth Ugreninov, NOVA, OsloMet

 

Diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse


Økt sysselsetting blant funksjonshemmede har lenge vært et politisk mål. Til tross
for lovforbud mot diskriminering, tilretteleggingsplikt og andre politiske tiltak, har
graden av yrkesdeltakelse blant personer med funksjonsnedsettelser likevel holdt
seg stabilt lav de siste tiårene. Blant mulige årsaker til den svake tilknytningen til
arbeidslivet, har arbeidsgiveres rolle i økende grad blitt anerkjent. I hvilken grad
diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse hindrer lik tilgang til
jobbmuligheter har imidlertid vært lite utforsket ikke bare i Norge, men også
internasjonalt.


Denne avhandlingen undersøker omfanget av og variasjon i diskriminering på
grunnlag av fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse i ansettelsesprosesser på det
norske arbeidsmarkedet. Studien er basert på en spørreundersøkelse og
felteksperimenter hvor fiktive jobbsøknader er sendt ut i par til reelle
stillingsutlysninger innenfor en rekke ulike yrker. Avhandlingen avdekker at
rullestolbrukere må søke på omtrent dobbelt så mange stillinger som likt
kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelse for å bli innkalt til et jobbintervju.
Samtidig tyder funnene på at det er mindre diskriminering av rullestolbrukere i
store bedrifter. Et annet hovedfunn i avhandlingen er at personer som forklarer et
tidligere «hull i CV-en» med psykiske helseproblemer må søke på 1.4 ganger så
mange jobber som en likt kvalifisert søker uten psykiske helseproblemer for å bli
invitert til et jobbintervju. Funnene tyder videre på at det ikke var noen endring i
omfanget av diskriminering basert på psykiske helseproblemer under
koronapandemien.


Oppsummert dokumenterer avhandlingen at diskriminering i ansettelsesprosesser
utgjør en betydelig barriere for deltakelse i arbeidsmarkedet for personer med
funksjonsnedsettelser i Norge.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 4. mai 2022 13:16 - Sist endret 11. mai 2022 11:42