Disputas: Aslaug Gotehus

Master i utviklingsstudier Aslaug Gotehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Agency and temporality in skilled migration: Decisions, experiences and practices of Filipino nurses in Norway and in the Philippines

Bildet kan inneholde: klær, panne, smil, kinn, hake.

Aslaug Gotehus

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

 

Ex auditorio opponenter: Disputaslederen inviterer ex auditorio-opponenter til å stille spørsmål, dette er mulig ved å skrive i chat eller rekke opp hånden: trykk på "Participants -> Raise hand". 

Klikk her for å delta på disputas

 

 

Prøveforelesning blir tatt opp i forkant og lagt ut her.

Tittel: If Swedish nursing students use emigration to Norway as a bargaining tool to drive up salaries (Vaugh, Seeberg and Gothus 2020, 192), this suggests nurse migration can be seen as a collective political act. Can the same kind of collective resistance as expressed in the Sweden case be seen in the migration of nurses from the Philippines? If not, why not?

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Margaret Walton-Roberts, Geography and Environmental Studies,Wilfrid Lauries University og Balsillie School of International Affairs (BSIA), Waterloo Canada
  • Dr. Megha Amrith, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity, Göttingen, Tyskland
  • Professor Bjørnar Sæther, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

     


Leder av disputas

  • Professor Hege Merete Knutsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Forskningsleder Marie Louise Seeberg, NOVA, OsloMet
  • Professor David Jordhus-Lier, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Norge mangler tilstrekkelig antall sykepleiere til å dekke dagens og fremtidens behov. Mange sykepleiere jobber av ulike årsaker deltid, mens andre sykepleiere forlater yrket. Norske myndigheter har i dag ikke noen aktiv rekrutteringspolitikk av helsepersonell fra utlandet. Likevel utgjør helsepersonell med en utdannelse fra et annet land enn Norge en betydelig gruppe i det norske helsevesenet. Filippinske sykepleiere utgjør i dag den største gruppen sykepleiere med en utdannelses­bakgrunn fra utenfor EU/EØS.

Gjennom fire akademiske artikler belyser denne avhandlingen ulike sider ved sykepleiermigrasjon, med fokus på sykepleiernes avgjørelser, erfaringer og praksiser. Avhandlingen bygger på en etnografisk studie av filippinske sykepleiere både i Norge og på Filippinene. Gjennom intervjuer og observasjoner utforskes sykepleiernes erfaringer. Avhandlingen viser hvordan strukturelle forhold former disse erfaringene, og virker inn på sykepleiernes status og transnasjonale liv.

I første artikkel rettes søkelyset mot den erfarte tidsdimensjonen i migrasjons- og autorisasjonsprosesser. I andre artikkel undersøkes hvordan filippinske sykepleiere som har migrert til Norge, søker å påvirke og leve med en situasjon der deres kvalifikasjoner ikke anerkjennes. Artikkel tre tar for seg hvordan omsorg utøves i transnasjonale familier og hvordan dette endres over tid. Artikkel fire retter oppmerksomheten mot prosesser som fører til at noen ikke migrerer, men oppnår alternativ sosial mobilitet ved å bli boende på Filippinene.

I avhandlingen forstås migrasjon som en prosess over tid snarere enn en enkelt handling i tid. Ved å se migrantenes avgjørelser og handlinger i et lengre tidsperspektiv, bidrar studien til en dypere forståelse av hvordan handlinger påvirkes av tidligere erfaringer, nåværende situasjon og forventninger til fremtiden. Et viktig bidrag fra denne studien er en anerkjennelse av det individuelle aktørskapet, samtidig som den erkjenner at sykepleiernes handlinger finner sted og formes av strukturelle relasjoner som har klare temporale egenskaper.

 

For mer informasjon:

Publisert 4. jan. 2022 12:22 - Sist endret 1. feb. 2022 10:11