Disputas: Stine Hesstvedt

Master i statsvitenskap Stine Hesstvedt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The Politics of Expert Advice: A Study of Governments’ Use of Policy Advisory Commissions in Norway, 1972-2018

Bildet kan inneholde: person, nese, leppe, kinn, frisyre.

Stine Hesstvedt

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

 

Ex auditorio opponenter: Disputaslederen inviterer ex auditorio-opponenter til å stille spørsmål, dette er mulig ved å skrive i chat eller rekke opp hånden: trykk på "Participants -> Raise hand". 

 

Prøveforelesning

Tittel: The changing political context for policy advice in Norway. Explaining continuity and change

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Sylvia Veit, Faculty of Economics and Management, University of Kassel, Germany

  • Professor Stefan Svallfors, Institute for Future Studies, Stockholm, Sweden

  • Professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo


Leder av disputas

  • Professor Marianne Nordli Hansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Assistant Professor Johan Christensen, Leiden University
  • Professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Ekspertifisert politikk eller politisert ekspertise? En studie av NOU-utvalg

fra 1970-tallet og til i dag

 

Folkevalgte er avhengig av eksperter for å kunne løse flere av vår tids samfunnsutfordringer, det være seg klimaendringer, finanskriser eller koronapandemi. Samtidig blir politikere ofte beskyldt for ikke å lytte til ekspertenes råd, men for å politisere kunnskap og bruke forskning strategisk. I denne doktorgradsavhandlingen blir spenningen mellom fag og politikk satt under lupen, i en studie av hvordan politiske og strategiske avveininger har påvirket oppnevnelser av Norges Offentlige Utredninger.

Norges Offentlige Utredninger (NOU) er sentrale organer når regjeringen skal utrede ny politikk eller gjennomføre reformer. De spiller en viktig rolle for å sikre at politiske beslutninger er forankret i fagkunnskap og innspill fra interesseorganisasjoner. Der tidligere forskning har vist at antall forskere og eksperter i NOU-utvalg har økt sterkt siden syttitallet, ønsker denne doktorgraden å belyse hvorledes politiske og strategiske hensyn har påvirket utvalgene. Er det for eksempel slik at regjeringen velger eksperter som kan bekrefte deres syn eller gitte preferanser for politiske løsninger? I hvilken grad forsøker politikere og byråkrater å styre retningen på utvalgenes arbeid når de først er i gang? Er noen politikkfelt mer utsatt for kontroll enn andre?

I fire ulike artikler tar avhandlingen for seg hvordan politisk-strategiske avveiinger påvirker oppnevnelse og sammensetning av utvalg, samt hvorvidt politikere og byråkrater utøver kontroll med utvalgenes arbeid. Analysene er basert på et omfattende og selvinnsamlet datamateriale som inkluderer hele NOU-serien siden opprettelesen på 1970-tallet, herunder rundt 1500 utvalg, 14 000 medlemmer og 3000 sekretærer. Dataene er komplimentert med dybdeintervjuer med byråkrater og forskere.

Funnene viser at den økte ekspertdeltakelsen sameksisterer med en betydelig grad av byråkratisk og politisk kontroll. For eksempel kan både embetsverk og politikere ha sterke synspunkter om mandatets innhold, medlemssammensetning og hvem som skal virke som leder. Funnene viser også at sekretariatene er et viktig kontrollinstrument for embetsverket. Videre finner avhandlingen blant annet at regjeringers ideologiske innretning har betydning for hvilke saksfelt som utredes og eksperter som oppnevnes, og at enkelte departementer – som Finansdepartementet - kontrollerer utvalg mer aktivt enn andre.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 15. des. 2020 17:29 - Sist endret 18. jan. 2021 11:26