Disputas: Brit Lynnebakke

Master i migrasjon og etniske studier Brit Lynnebakke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Belonging, inclusion and local identity. A study on internal and international in-migration in three Norwegian rural municipalities

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.

Foto: Henrik Beckheim

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

 

Ex auditorio opponenter: Disputaslederen inviterer ex auditorio-opponenter til å stille spørsmål, dette er mulig ved å skrive i chat eller rekke opp hånden: trykk på "Participants -> Raise hand". 

 

Prøveforelesning

Tittel: Conceptualizations of  the relationship between 'belonging' and 'inclusion' and how they are put to empirical use in migration studies.

Bedømmelseskomité:

  • Associate Professor Birgitte Romme Larsen, Danish School of Education, Aarhus University

  • Professor Russell King, University of Sussex

  • Professor Hege Merete Knutsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo


Leder av disputas

  • Professor Lars Mjøset, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, UiO

 

Etter EU-utvidelsen i 2004 økte arbeidsmigrasjon til rurale strøk i Norge og andre europeiske land. Denne avhandlingen bidrar til ny kunnskap om lokal tilhørighet og de sosiale prosessene knyttet til å flytte til små, rurale steder. Det empiriske grunnlaget er semistrukturerte intervjuer med 130 individer i tre rurale norske kommuner der befolkningen hadde en innvandrerandel på over 10 prosent da forskningen ble gjennomført. Avhandlingen fokuserer på tre hovedkategorier av informanter: folk som har oppvokst på stedene («innfødte»), innvandrere fra andre land og innflyttere fra andre deler av Norge. Mens mye forskning på internasjonal migrasjon tar et nasjonalt utgangspunkt for å forstå tilhørighet og inkludering, har Lynnebakkes analytiske utgangspunkt vært det lokale nivået. Avhandlingen bidrar også til pågående forskningsdebatter gjennom sitt formål om en tettere empirisk og teoretisk kobling mellom forskning på migranter som flytter innen samme land («interne migranter»/«innflyttere») og migranter som flytter mellom ulike land («internasjonale migranter»/«innvandrere»).

Avhandlingen dreier seg om tre forskningsspørsmål:

  1. Hva kan være de empiriske og teoretiske bidragene ved å ta et lokalt analytisk utgangspunkt på migranters inkluderings- og tilhørighetsprosesser?
  2. Hvilke lokale hverdagspraksiser er viktige for migranters sosiale inkludering og lokale tilhørighet?
  3. Hva er mulige forskjeller og likheter mellom innflytteres og innvandreres tilhørighets- og inkluderingsprosesser?

Funnene indikerer at i ulike lokalsamfunn kan innvandrere møte ulike forventninger på grunn av lokal identitet, dominerende lokale praksiser og lokale normer. Dette er på tross av at ulike steder i Norge har blitt likere i nyere tid, og på tross av den høye mobiliteten innen og mellom land i vår tid. Analysen inkluderer en diskusjon av hvordan funnene kan relateres til pågående diskusjoner om nasjonale tilhørighets- og inkluderingsprosesser innen internasjonal migrasjonsforskning.

Lynnebakke konkluderer med at lokalsamfunn ikke kan anses som scener for sosiologiske prosesser som nødvendigvis utspiller seg på samme måter innenfor den samme nasjonalstaten. Snarere peker funnene på at innvandreres inkluderings- og tilhørighetsprosesser på det nye bostedet er uatskillelig knyttet til deres materielle og sosiale erfaringer i de konkrete lokalsamfunnene.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 12. okt. 2020 09:46 - Sist endret 24. nov. 2020 11:58