Disputas: Anne Kielland

Master i statsvitenskap Anne Kielland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Why Children Go: Child Mobility as Social Risk Management in West Africa

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, panne, blond.

Anne Kielland

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom - webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

Ex auditorio opponenter: Disputaslederen inviterer ex auditorio-opponenter til å stille spørsmål, dette er mulig ved å skrive i chat eller rekke opp hånden: trykk på "Participants -> Raise hand". 

Klikk her for å delta på disputas fra kl. 10.30 (rommet åpnes kl. 10)

 

Prøveforelesning

Tittel: Possible strategies for improving the future of children in West Africa

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Kevin Bales, School of Politics & International Relations, University of Nottingham

  • Professor Jónína Einarsdóttir, Fakultetet for sosiologi, antropologi og folkloristikk, Universitetet i Island

  • Professor emeritus Ivar Frønes, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo


Leder av disputas

  • Professor Sverre Johan Herstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor emerita An-Magritt Jensen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 
  • Forsker I Jens Chr. Andvig, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
  • Professor Torkild Hovde Lyngstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Barn på vandring

I Vest Afrika er titusener av barn på vandring, og mange krysser store avstander. Det har vært vanlig å se på denne mobiliteten til barn som en form for trafikkering.

Kielland utfordrer i avhandlingen sin oppfatningen om at Vest Afrikas mange barnevandrere i hovedsak drives vekk fra hjemmene sine på grunn av kritisk fattigdom, godt hjulpet av mellommenn som har til hensikt å utnytte dem økonomisk. Hun argumenterer i stedefor at slik sirkulering av barn er del av en større og mer komplekst sosialt fenomen, der et ønske om å forebygge kritisk fattigdom er en viktigere trigger enn kritisk fattigdom i seg selv. Nøkkelen til Kiellands forståelsesmodell blir derfor lokale strategier for å hindre og forebygge nød.

Områdene Kielland jobber i, landsbygda i Senegal og Benin, er utvilsomt fattige. Likevel er ikke alle som bor der like fattige, og familiene fluktuerer inn og ut av mer eller mindre vanskelige perioder. For å finne støtte i vanskelige perioder får mange familier hjelp fra sosiale nettverk. Kielland er opptatt av vesensforskjellen mellom fattigdom og sårbarhet: En familie med få observerbare eiendeler og lite påtakelig velstand kan være tryggere enn en med mer observerbar velstand, dersom den har et bedre nettverk i ryggen.

Kiellands forskning bekrefter enkelte tidligere studer som finner svært lite samvariasjon mellom observerbar fattigdom i hjemmene og barnas avreise. Hun påviser derimot en ny og mer påtakelig assosiasjon mellom akkumulerte dårlige erfaringer med for eksempel tørke, og med bekymring for matsikkerhet i hjemmet for året som kommer. I Kiellands perspektiv handler dermed barns mobilitet mer om at man på grunnlag av erfaringer og informasjon om framtidig usikkerhet i større grad tilrettelegger for at barn som ønsker det kan forflytte seg bort fra risikofylte områder. Dette gjøres ved investeringer i og bruk av sosiale nettverk.

Kielland jobber stort sett kvantitativt, og samler dataene sine på husholdningsnivå. Hun har likevel en teoretisk posisjon der barns agens erkjennes og tillegges vesentlig innflytelse over valget om å reise. Barn begynner tidlig å investere i egne sosiale relasjoner, og familier tilrettelegger for introduksjon av barna sine inn i de sosiale nettverkene de selv vedlikeholder. Barn er samtidig brukere og byggere av nettverk. Ved en forflytning innenfor familiens utvidede sosiale nettverk bygger og styrker det samarbeidsorienterte barnet sosiale relasjoner som fungerer som kanaler for utveksling av en rekke varer og tjenester mellom medlemmene.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

 

Publisert 21. apr. 2020 16:43 - Sist endret 24. nov. 2020 12:02