Disputas: Heidi Fischer Bjelland

Master i sosiologi Heidi Fischer Bjelland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Facing Complexity. Police officers’ reasoning and response to human trafficking

Heidi Fischer Bjelland

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 25. januar 2019 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel:  How understanding of human trafficking is organized can inform police responses

 

Bedømmelseskomité:

  • Dr Ella Cockbain, Department of Security and Crime Science, University College London

  • Dr Lars Korsell, Forsknings- och utredningsråd, Brottsförebyggande rådet (Brå)

  • Professor Torbjørn Skardhamar, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Anne Lise Ellingsæter, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Fredrik Engelstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor Torkild Hovde Lyngstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Førsteamanuensis Marit Egge, Politihøgskolen

 

Politiets forståelse og håndtering av menneskehandel

Menneskehandel er en form for kriminalitet det kan være særlig utfordrende å arbeide med for politiet. Mange ofre er redde for å samarbeide med politiet. Sakene er ofte vanskelige å bevise, og de kan dermed også være vanskelige å føre for retten. Det er heller ikke slik at alle ofre ønsker saken sin behandlet i domstolen. Mange ønsker bare hjelp til å komme seg ut av situasjonen de befinner seg i.

Denne studien viser at polititjenestepersoner finner både kreative og pragmatiske måter å tilnærme seg menneskehandelsfeltet på. Politifolk har et stort handlingsrom og gode muligheter til å gjøre skjønnsmessige vurderinger i arbeidet sitt – både i valg av strategier og i valg av målsetting. Et godt eksempel er Lime-saken, der politiet samarbeidet tett med NAV og Skatteetaten. Gjennom samarbeidet fikk politiet tilgang til en "utvidet verktøykasse", som inkluderte både egne og andre etaters sanksjonsmuligheter. Slikt samarbeid gir politiet god mulighet til å balansere mellom ulike metoder og strategier, slik at de kan tilnærme seg kriminaliteten på den antatt mest effektive måten.

Ofte vil valg av tilnærming bestemmes ut fra et ønske om straff og domfellelse av gjerningspersonene. Studien viser likevel at det også finnes alternative måter å forstå suksess på i møtet med menneskehandel. Gjennom den enkelte polititjenestepersons forståelse av mål og suksess, der også hensynet til offeret og offerets egne ønsker ivaretas på en best mulig måte, utfordres politiorganisasjonens formelle forventninger om domfellelser i arbeidet mot menneskehandel.

 

Vitenskapelig sammendrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 20. des. 2018 08:42 - Sist endret 14. jan. 2019 08:51